Організаційно-психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу

Автор(и)

  • О. І. Боковець

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.43-56

Ключові слова:

особистість, інноваційний потенціал, середовище, фактори, макрорівень, мікрорівень, студент, вищий технічний навчальний заклад.

Анотація

Висвітлено проблему впливу освітнього середовища на розвиток інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу на макро- та мікрорівнях. З’ясовано, що специфіка вищого технічного навчального закладу визначає ступінь впливу організаційно-психологічних факторів на розвиток інноваційного потенціалу студента. Виокремлено такі організаційно-психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу особистості, як: макрорівень – політико-правові, економічні, соціокультурні, стратегічні, організаційно-управлінські та технологічні; мікрорівень – психосоціальні, психолого-педагогічні (дидактичні та методичні), просторово-предметні. Установлено, що системоутворюючим фактором актуалізації та розвитку інноваційного потенціалу студента на мікрорівні є його особистісний сенс. Доведено, що вищеперераховані фактори є нерозривними та взаємопов’язаними у своїй значущості, до того ж вони мають різний ступінь впливу на розвиток інноваційного потенціалу студента впродовж усієї фахової підготовки у вищому технічному навчальному закладі. Аналіз організаційно-психологічних факторів освітнього середовища вищого технічного навчального закладу окреслив актуальність емпіричних розвідок їхнього впливу на розвиток інноваційного потенціалу студента.

Посилання

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / О. В. Безпалько. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.

Братко М. В. Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект / М. В. Братко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2015. – Вип. 1–2. – С. 11–18.

Грітченко А. Г. Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального закладу / А. Г. Грітченко, К. М. Кириленко // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 100–109.

Демкова В. О. Освітнє середовище у підвищенні якості педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізики і математики / В. О. Демкова, В. Ф. Заболотний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 44. – С. 298–302.

Зязюн І. А. Естетичні засади розвитку особистості / І. А. Зязюн // Мистецтво у розвитку особистості : монографія / за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с.

Керницький О. М. Освітнє середовище вищого навчального закладу як педагогічний феномен / О. М. Керницький // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2013. – № 38–39. – С. 43–50.

Клімова Г. П. Формування інноваційного клімату у ВНЗ / Г. П. Клімова // Право та інновації. – 2013. – № 4. – С. 54–64.

Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – 9-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 940 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).

Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 487 с.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1984. – 444 с.

Макагон О. Е. Середовище як об’єкт науково-педагогічного дослідження / О. Е. Макагон // Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах : зб. наук. пр. – Х. : Стиль-издат, 2004. – С. 74–79.

Новиков В. Н. Образовательная среда вуза как профессионально и личностно стимулирующий фактор [Электронный ресурс] / В. Н. Новиков // Электронный журнал «Психологическая наука и образование». – 2012. – № 1. – Режим доступа : http://psyedu.ru/journal/2012/1/2776.phtml.

Панов В. И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В. И. Панов. – Спб. : Питер, 2007. – 352 с.

Поліщук С. П. Психологічні умови середовища розвитку соціальної зрілості студентів / С. П. Поліщук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2015. – Вип. 4. – С. 90–94.

Психологічна енциклопедія / авт.-упорядник О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.

Романовська О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентоздатного фахівця в інженерно-педагогічному навчальному закладі / О. О. Романовська // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2011. – № 3 – С. 57–65.

Скидан С. О. Ергономічні основи навчального процесу у вищій школі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / С. О. Скидан // Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 34 с.

Словник української мови: в 11 т. / редкол.: I. К. Бiлодiд (голова) та iншi ; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 10. – 660 с.

Шапран О. І. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя / О. І. Шапран, Ю. П. Шапран // Педагогіка, психологія та

медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 9. – С. 108–110.

Якименко Ю. І. Якісна та інноваційна освіта – основа конкурентоспроможності університету / Ю. І. Якименко // Київський політехнік. – 2017. – № 8. – С. 1–3.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с.

Volianniuk N. Psychological structure of innovative potential of a personality / N. Volianniuk, O. Bokovets // Science and Education. – 2017. – Issue 1. – P. 9–15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-12

Як цитувати

Боковець, О. І. (2017). Організаційно-психологічні фактори розвитку інноваційного потенціалу студента вищого технічного навчального закладу. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 43–56. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.43-56