Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях

Автор(и)

  • Н. М. Гончарук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.90-100

Ключові слова:

комунікація, соціолінгвістика, когнітивна лінгвістика, комунікативна лінгвістика.

Анотація

За результатами дослідження визначено і проаналізовано прикладні лінгвістичні теорії, що розглядають психологічні аспекти комунікації. З’ясовано роль соціолінгвістики в узгодженні питань формування соціальної мовної політики та норм комунікативної поведінки кожного конкретного учасника комунікативної ситуації. Розкрито значення мовної грамотності та мовної компетентності в оволодінні психологічними аспектами комунікації. Описано комунікацію у межах досліджень когнітивної лінгвістики. Визначено структуру взаємообумовлених когнітивних схем взаємодії, представлених у мовному відображенні. Детально проаналізовано когнітивний та мовленнєвий компоненти комунікації. Досліджено комунікацію з позицій комунікативної лінгвістики. Розглянуто базові категорії комунікативної лінгвістики, які формують, спрямовують та упорядковують психологічні аспекти спілкування у комунікативній структурі. З’ясовано взаємозв’язок між лінгвістичними та психологічними категоріями у межах теорії комунікації.

 

Посилання

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : Академія, 2009. – 376 с.

Беликов В. И. Социолингвистика / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. – М. : РГГУ, 2001. – 439 с.

Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 446 с.

Вахтин Н. Б. Социолингвистика и социология языка / Н. Б. Вахтин, Е. В. Головко. – СПб. : Гуманитарная академия, Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2004. – 336 с.

Карамишева Н. В. Логіка (теоретична і прикладна) : навч. посіб. / Н. В. Карамишева. – К. : Знання, 2011. – 455 с.

Ковбасюк Л. А. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, практичні, самостійні модулі та тести : навч.-метод. посіб. / Л. А. Ковбасюк, Н. В. Романова. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – 96 с.

Ковтун О. В. Комунікативний підхід в організації мовної освіти авіаційних операторів / О. В. Ковтун // Наука і освіта. – 2011. – № 5. – С. 89–94.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика – психология – когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Вопросы языкознания. – 1994. – № 4. – C. 34–47.

Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – Вып. 23. – С. 12–51.

Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : пособ. для студентов гуманит. вузов и учащихся лицеев / Н. Б. Мечковская. – 2-е изд., испр. – М. : Аспект-Пресс, 2000. – 208 с.

Пентилюк М. І. Теоретичні орієнтири сучасної української лінгводидактики / М. І. Пентилюк // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 22 (209), Ч. ІІ. – С. 12–21.

Собецька Н. В. Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики / Н. В. Собецька // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, т. I (163). – С. 165–171.

Сусов И. П. Лингвистическая прагматика : учеб. / И. П. Сусов. – М. : Восток-Запад, 2006. – 200 с.

Фудерер Т. Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці / Т. Фудерер // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 60–70.

Швейцер А. Д. Введение в социолингвистику : учеб. пособ. / А. Д. Швейцер, Л. Б. Никольский. – М. : Высшая школа, 1978. – 216 с.

Mangasser-Wahl M. Von der Prototypentheorie zur empirischen Semantik / Martina Mangasser-Wahl. – Frankfurt/Main : Peter Lang, 2000. – 233 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-15

Як цитувати

Гончарук, Н. М. (2017). Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 90–100. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.90-100