Теоретико-методологічний аналіз образу «Я-професіонал» як складової «Я-концепції» особистості майбутніх професіоналів

Автор(и)

  • L. A. Onufriieva

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.195-205

Ключові слова:

професійна самооцінка, суб’єкт, професійна «Я-концепція», професійні якості, професійна самосвідомість, професіонал, образ «Я-професіонал», індивідуальні властивості особистості, саморегуляція, професійна діяльність.

Анотація

На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми образу «Я-професіонал» як складової «Я-концепції» особистості визначено її як сукупність уявлень суб’єкта про свою життєву позицію, перспективи і цінності у контексті здійснення обраної професійної діяльності. Акцентовано, що образ «Я-професіонал» є складовою частиною загальної «Я-концепції» особистості. Виділено структуру професійної «Я-концепції» особистості. Показано, що образ «Я-професіонал» формується у процесі дорослішання та професійного самовизначення. Зазначено, що у структуру образу «Я-професіонал» входить ідеальний образ «Я-професіонал», реальний образ «Я-професіонал», дзеркальний образ «Я-професіонал» та професійна самооцінка. З’ясовано, що професійна самооцінка – центральний компонент професійної самосвідомості особистості, пов’язаний із ціннісним ставленням до власного «Я», до професійних якостей та результатів професійної діяльності. Зазначено, що професійна самооцінка формується під впливом змісту професійної діяльності, результатів, досягнутих у цій діяльності, індивідуальних властивостей особистості. Основними параметрами професійної самооцінки виступають ступінь адекватності, критичність і міра стійкості особистості. Зазначено, що важливою складовою професійної «Я-концепції» є професійна самосвідомість, що обумовлює саморегуляцію особистістю своїх дій у професійній сфері на основі пізнання професійних вимог, своїх професійних можливостей і емоційно-ціннісного ставлення до себе як до суб’єкта конкретної професійної діяльності.

Посилання

Агапов В. С. Сущностная характеристика Я-концепции / В. С. Агапов. – М. : МГСА: РПО, 2001. – С. 40.

Гапон Н. Соціальна психологія : [навч. посіб.] / Н. Гапон // Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 189–190.

Гуменюк О. Психологія Я-концепції / О. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.

Дикая Л. Г. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы / Л. Г. Дикая. – М. : Изд-во РАН, 2007. – 622 с.

Жилін О. Мотивація персоналу : конспект лекцій / О. Жилін // Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 132 с.

Журавльов А. Л. Социальная психология / А. Л. Журавльов, В. А. Соснин. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. – 315 с.

Нуркова В. В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности / В. В. Нуркова. – М. : Изд-во УРАО, 2000. – 320 с.

Петровский А. В. Личность в психологии: парадигма субъективности / А. В. Петровский. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1996. – 512 с.

Радчук Г. К. Психолого-педагогічні умови гармонізації Я-концепції майбутніх практичних психологів : методичні рекомендації для викладачів ВНЗ та практичних психологів освіти / Г. К. Радчук, І. П. Андрійчук. – Тернопіль, 2002. – 48 с.

Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – СПб. : Питер, 2000. – 291 с.

Реан А. А. Психология изучения личности / А. А. Реан. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 288 с.

Реан А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / А. А. Реан. – М. : АСТ, 2007. – 407 с.

Самосоздание и защитные механизмы личности : хрестоматия. – Самара : Изд. дом «БАХРАХ-М», 2000. – 656 с.

Сохань Л. В. Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и саморегулирования / Л. В. Сохань, В. А. Тихонович, О. А. Киселева и др. ; ред. кол. Л. В. Сохань, В. А. Тихонович, Н. И. Михальченко // АН УССР. Ин-т философии. – К. : Наукова думка, 1989. – 328 с.

Чепелева Н. В. Проблемы личностной подготовки психологов-практиков в условиях вуза / Н. В. Чепелева, Л. И. Уманец // Сборник материалов международной конференции «Актуальные проблемы психологической службы: теория и практика». – Т. 2. – Одеса. – 1992. – С. 111–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-01

Як цитувати

Onufriieva, L. A. (2017). Теоретико-методологічний аналіз образу «Я-професіонал» як складової «Я-концепції» особистості майбутніх професіоналів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 195–205. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.195-205