Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом

Автор(и)

  • К. О. Островська
  • І. П. Островський
  • Х. Я. Сайко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.206-220

Ключові слова:

професійна орієнтація, психопрофілактика, підлітки з аутизмом, соціалізація, самостійність, професійні навички, спілкування.

Анотація

Представлено результати вивчення психологічних властивостей та профорієнтації підлітків з аутизмом. Проаналізовано систему знань, норм і цінностей, які дають змогу в майбутньому реалізувати соціально-професійну діяльність, сформувати ціннісні орієнтації у професійному самовизначенні. Визначено, що підлітки з легким рівнем аутизму мають звичку до постійного повторення одноманітних рухів та здатні ретельно виконувати професійні обов’язки, якщо ці рухи є виконанням простої трудової дії. У більшості підлітків із легким рівнем аутизму переважає високий рівень втрати навичок конструктивної гри з використанням уяви, середній рівень самостійності, функціонального спілкування, втрати навичок соціальної включеності та реагування, прояву стереотипних висловлювань, спонтанної імітації дій, соціальної ініціативи, прогресивної пам’яті, реверсивної пам’яті, розподілу уваги та низький рівень використання тіла іншої людини для спілкування, оскільки з підлітками з аутизмом проводиться систематична корекційна робота. З’ясовано, що на вибір професії впливають різні чинники: уявлення про себе, наявність здібностей і особистісних рис, а також практичні міркування та прагнення. Процес професійної орієнтації підлітків з аутизмом передбачає змістовний (ідеї, знання, переконання) та організаційний (планування, організація заходів, контроль тощо) складники. Зроблено висновок про те, що основними групами профорієнтаційних методів є: інформаційно-довідкові, діагностичні, методи морально-емоційної підтримки та методи прийняття рішень і побудови перспектив професійного розвитку. Виявлено кореляційні взаємозв’язки між показниками «порядкова послідовність», «спонтанна імітація», «соціальна ініціатива», «стереотипні висловлювання», «якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії», «стійкість уваги». Високий рівень порядкової послідовності перебуває у взаємозв’язку зі здатністю до спонтанної імітації та соціальною ініціативністю. Високий рівень прояву стереотипних висловлювань призводить до якісних порушень реципрокної соціальної взаємодії та зниження стійкості уваги. Запропоновано систему діагностики особливостей професійної орієнтації та супроводу підлітків з аутизмом з урахуванням сформованих у них професійно зумовлених якостей, яка забезпечує послідовність накопичення достовірної інформації про їх професійну придатність.

Посилання

Інноваційні засоби профорієнтації в педагогічній освіті / [О. М. Ігнатович, Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєва та ін.] // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х ч. – Ч. 1. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 68–69.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону, 1996. – 235 с.

Мітєв І. Профорієнтаційна робота як система / І. Мітєв, Л. Шинкарук // Управління освітою. – 2011. – № 9. – С. 15– 16.

Островська К. О. Психологічні чинники професійного вигорання у корекційних педагогів / К. О. Островська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. / за ред. В. М. Синьова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – № 21. – Сер. 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – С. 399–405.

Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учеб. пособ. для высш. учеб. заведений / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. – М. : Издательский центр «Академия», 205. – 495 с.

Сайко Х. Я. Особливості емоційного інтелекту корекційних педагогів / Х. Я. Сайко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної АПН України / за ред. С. Д. Максименка. - Т. ХІV. - Ч. 6. – К., 2012. – С. 398–405.

Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / авт. кол.: Н. А. Пробіренко, Н.І. Литвинова, В. В. Синявський та ін. – К. : Пед. думка, 2011. – 256 с.

Федоришин Б. О. Психолого-педагогічні основи професійної орієнтації : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Борис Олексійович Федоришин. – К., 1996. – 383 с.

Чистякова С. Н. Комплект учебно-методической документации для проведения профессиональных проб / С. Н. Чистякова. – Кемерово, 1995. – 143 с.

Шульженко Д. І. Робота гувернера-психопедагога з корекції інтелектуальних та аутистичних порушень у дітей : Електронний навчально-методичний посібник для студентів Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова / Д. І. Шульженко, О. В. Ліснічук. – 2005. – 250 с.

Яланська С. Система профорієнтаційної роботи у навчальному закладі / О. Яланська // Психолог. – 2013. – № 11–12. – С. 80–83.

Ostrovska K. O. Peculiarities of social competence in children with different autistic levels [Text] / K. O. Ostrovska // Journal of Education, Culture and Society. – 2013. – № 1. – Р. 133–147.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-12

Як цитувати

Островська, К. О., Островський, І. П., & Сайко, Х. Я. (2017). Особливості профорієнтації підлітків з аутизмом. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (39), 206–220. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2018-39.206-220