Духовно-інтелектуальний зміст педагогічної дії

Автор(и)

  • Д. О. Богданова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

духовна криза суспільства, освіта в Україні, духовно-моральне виховання особистості, духовна культура особистості, духовний потенціал особистості, духовний інтелект особистості.

Анотація

У статті висвітлено проблеми сучасної освіти в Україні, що пов’язані з духовною кризою суспільства. Увага автора зосереджена на духовно-моральному вихованні особистості, феномені духовної культури особистості педагога та її духовному потенціалі. Проаналізовано основні наукові підходи до трактування вищезазначених понять. Духовно-інтелектуальний зміст педагогічної дії розкрито крізь призму поняття «духовний інтелект» особистості та педагогічних можливостей цього феномену в підвищенні рівня духовності у діаді «вчитель – учень».

Визначено, що сучасні реалії розвитку суспільства формують нові соціальні запити щодо підготовки майбутніх педагогів – головних організаторів освітнього процесу. Ці запити орієнтовані на необхідність розвитку духовного інтелекту вчителя, оскільки саме він надає духовно-ціннісної спрямованості виховній взаємодії в умовах загострення деструктивних, антидуховних впливів інформаційного середовища. У такий спосіб стає можливим досягнення гармонії між моральними й інтелектуальними цінностями учасників освітнього процесу – педагогів та їх вихованців. Особлива увага автора зосереджена на зарубіжному досвіді вивчення духовного інтелекту особистості як провідного типу інтелекту. На думку науковців (Роберт Еммонс (Robert Emmons), Джон Майєр (John D. Mayer), Говард Гарднер (Howard Gardner) та Катлін Нобл (Kathleen Noble)) він притаманний лише людині й дає змогу використовувати духовну інформацію у процесі вирішення певних життєвих проблем та організації власної життєдіяльності на засадах духовно-моральних цінностей. Автором досліджено сутність поняття «духовний інтелект» у єдності категорій «духовність» та «інтелект».

Інтелект передбачає використання наявних розумових ресурсів, умінь та навичок, необхідних для більш продуктивного, ефективного, щасливого і, як результат, осмисленого життя. Духовність розглядається як здатність людини до вільного вибору власного способу думок і дій на принципах гуманності, добротворчості та естетики буття як гармонійного співвідношення людини зі Всесвітом.

Отже, духовно-інтелектуальний зміст педагогічної дії передбачає використання вчителем наявних розумово-поведінкових ресурсів для організації особистісно-професійної діяльності на засадах Краси, Добра та Істини, а тому й актуалізацію вільного вибору власного світобуття.

Посилання

Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно-центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату) : навч.-метод. посіб. // АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 204 с.

Gardner H. A Case Against Spiritual Intelligence [Electronic resource] / Howard Gardner // Tandfonline. – 2009. – Access mode : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/S15327582IJPR1001_3.

Goleman D. Working with emotional intelligence / D. Goleman. – New York : Bantom Books, 1998. – 400 p.

Zohar D. Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence / D. Zohar, I. N. Marshall. – 2001. – 336 с.

Амонашвили Ш. Вера в ребенка рождает гениев / Ш. Амонашвили // Мир психологии. – 1996. – № 2.

Беляева В. Духовно-нравственное воспитание человека и общества: проблемы и перспективы / В. Беляева // Философско-педагогические и религиозные основания образования в России: история и современность : Десятые Междунар. Покровские образовательные чтения, 19–21 октября 2011 г. –

Рязань, 2012.

Бех І. Виховання особистості: [у 2 кн.]. – Кн. 2: Особистісноорієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех // [ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

Ведич-Берендей Б. КЕДР – Концепция духовного развития: Украина и социогуманизм // Б. Ведич-Берендей. – К. : ООО «ПанТот», 2011. – 208 с.

Гончаренко С. Формування наукової картини світу в дорослих: метод. посіб. [рукопис] / С. Гончаренко. – К. : ІПООД НАПН України, 2013.

Зязюн І. Педагогічна майстерність [Текст] : підруч. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. ; за ред. І. А. Зязюна. – К.

Кремень В. Освіта в структурі цивілізаційних змін / Василь Кремень // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 8–11.

Кремень В. Філософсько-освітня діяльність: сучасний аспект / Василь Кремень // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць / [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та ін. ; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К. : Богданова А. М., 2013.

Мережко М. Е. Анализ проблем духовно-нравственного воспитания студентов вузов / М. Е. Мережко // Общество: философия, история, культура. – 2011. – Вып. № 3–4. – С. 118– 120.

Подольская Е. Социальная философия : учебник / Е.А. Подольская. – Х. : НУА, 2009.

Помиткін Е. О. Духовний потенціал особистості: психологічна діагностика, актуалізація та розвиток / Е. О. Помиткін. – Київ : Внутрішній світ, 2015. – 144 с.

Помиткін Е. Психологія духовного розвитку особистості : монографія / Е. Помиткін. – К. : Наш час, 2007. – 280 с.

Рибалка В. Психологія розвитку творчої особистості [Текст]: навч. посіб. / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.

Савчин М. Духовний потенціал людини / М. В. Савчин ; [ред.: О. Пілько]. – Івано-Франківськ : Плай ; Вид-во Прикарп. ун-ту, 2001. – 204 c.

Ушинський К. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. / редкол.: В. М. Столєтов (голова) та ін. – К. : Рад. школа, 1983. – (Пед. б-ка). Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров ; за ред. О. І. Пискунова (відп. ред.) та ін. – 488 с. Т. 2. Проблеми російської

школи / склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров ; за ред. О. І. Пискунова (відп. ред.) та ін. – 359 с.

Федій О. Естетотерапія : навч. посіб. / О. А. Федій. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.

Хомич Л. Духовний потенціал вчителя – запорука творення гуманістичного суспільства / Л. Хомич // Професійна освіта: педагогіка і психологія : польсько-український, українськопольський щорічник / [за ред. Тадеуша Левовицького та ін.; наук. рада: Т. Левовицький, І. Зязюн ; редкол. : Н. Ничкало

та ін.; пер.: Г. Балл, І. Вільш]. – Ченстохова ; Київ, 2012. – Вип. 14. – С. 185–195.

Чальцева И. Воспитание нравственных ценностей студентов в процессе общественно-педагогической деятельности : автореф. дис. … канд. п. наук / И. С. Чальцева. – Ростов-на-Дону,

Чугунова Л. Развитие духовных ценностей студентов педагогического вуза посредством духовной музыки : автореф. дис. … канд. п. наук / Л. А. Чугунова. – Саратов, 2003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-15

Як цитувати

Богданова, Д. О. (2017). Духовно-інтелектуальний зміст педагогічної дії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p