Психічне здоров’я в структурі професійно важливих утворень майбутніх провізорів

Автор(и)

  • Н. В. Гончаренко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

психічне здоров’я, майбутні провізори, професійна комунікативна компетентність, професійна комунікативна компетентність майбутніх провізорів, емоційне вигорання, емоційне вигорання майбутніх фармацевтичних працівників.

Анотація

Представлено результати аналізу наукових джерел із теоретико-методологічних і прикладних аспектів проблематики. Зазначено, що психічне здоров’я є однією з умов ефективної професійної діяльності майбутнього провізора (фармацевта) та складає головну, відносно неспецифічну динамічну основу продуктивності всіх аспектів його професійної діяльності й досягнення вершин професіоналізму. Психічне здоров’я – це стан рівноваги між особистістю і середовищем, адекватної регуляції поведінки людини, здатності протистояти труднощам без негативних наслідків для здоров’я.

Визначено сутність і специфіку психологічних аспектів професійної діяльності провізорів, охарактеризовано їх особистісні та комунікативні якості й психологічні характеристики, що формують комунікативну компетентність майбутнього фармацевтичного працівника, та такі, що перешкоджають його професійній діяльності. Визначено комунікативну компетентність майбутніх провізорів як чинник збереження їх психічного здоров’я. Зазначено, що до професійних комунікативних здібностей майбутніх провізорів можна віднести міжособистісні, перцептивні, психотех-нічні, предметно-пізнавальні й інтерактивні здібності. Кожна комунікативна здібність передбачає наявність у фахівців професійних комунікативних якостей та індивідуально-психологічних характеристик. Професійні комунікативні якості майбутніх провізорів характеризують психологічну й індивідуальну спрямованість, становлять психологічний портрет майбутніх провізорів, що включає комплекс професійно спрямованих, індивідуально-психологічних та моральних якостей. Досліджено психологічні чинники емоційного вигорання майбутніх провізорів. З’ясовано, що провізори (фармацевти) – це особлива категорія фахівців із високим ризиком емоційного вигорання, через специфіку своєї професійної діяльності. Визначено причини та симптоматику емоційного вигорання фармацевтичних працівників.

Посилання

Альохіна Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців / Н. В. Альохіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 51–56. – (Серія «Педагогіка і психологія»).

Андрос М. Є. Психічне здоров’я особистості: психологічне консультування керівників шкіл / М. Є. Андрос // Освіта і управління. – Том 2. – 1998. – Число 2. – С. 64.

Большой психологический словарь / под ред. В. Мерещякова, В. Зинченко. – Спб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.

Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : монографія / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2010. – 364 с.

Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Х. : НФаУ, 2011. – 132 с.

Как избежать конфликтов в аптеке? / А. Филлипова // Фармацевт-практик. – 2007. – № 1. – С. 47–49.

Клиническая психология / под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2006. – 959 с.

Компетентность и проблемы ее формирования в системе непрерывного образования (школа – вуз – послевузовское образование) / науч. ред. проф. И. А. Зимняя // Материалы ХVІ научно-методической конференции «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения». – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 130 с.

Максименко С. Д. Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування) / С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. – К. : Главник, 2005. – 112 с.

Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. –2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Пляка Л. В. Психологічні особливості розвитку професійної комунікативної компетентності у майбутніх провізорів : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / Любов Володимирівна Пляка. – Київ : Б. в., 2010. – 20 с.

Пляка Л. В. Психологічні аспекти професійної комунікативної компетентності майбутнього провізора / Л. В. Пляка, В. О. Тюріна // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. ХІ. – Ч. 4. – С. 438–446.

Пляка Л. В. Психологічні аспекти професійного спілкування провізора / Л. В. Пляка // Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальна філософія, психологія / редкол. В. С. Афанасенко та ін. – Х. : ХУПС, 2009. – Вип. 2 (33). – С. 204–208.

Психологія і деонтологія у фармації : навч. посіб. / О. П. Шматенко, Н. В. Гончаренко, І. Ф. Гончаренко ; за заг. ред. професора О. П. Шматенка. – К. : «МП Леся», 2014. – 132 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-15

Як цитувати

Гончаренко, Н. В. (2017). Психічне здоров’я в структурі професійно важливих утворень майбутніх провізорів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p