Теоретико-методологічний аналіз суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищому навчальному закладі

Автор(и)

  • Н. Є. Гоцуляк
  • Н. С. Славіна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

суб’єкт-суб’єктна взаємодія, виш, педагогічна взаємодія, педагогічне спілкування, студент.

Анотація

Проведений аналіз обраної проблеми свідчить, що вивчення взаємодії в психології здійснюється за такими основними напрямками: уточнення категорій статусу самого поняття «взаємодія»; виокремлення компонентів її структури та змісту; визначення його місця в розвитку психічних процесів індивіда, а також у системних процесах більш високого порядку. Зазначено, що поняття «взаємодія» є предметом вивчення різних наук, таких як філософія, психологія, педагогіка, соціологія, соціальна психологія, антропологія, культурологія тощо. У межах нашого дослідження взаємодія розглядається як процес впливу суб’єктів один на одного, що характеризується виникненням зв’язків, взаємозумовленістю та опосередкованістю їхньої спільної діяльності або спілкування.

Результати аналізу наукових джерел дають змогу виокремити декілька аспектів вивчення проблеми педагогічного спілкування, а саме як: 1) один із найважливіших складників професійної діяльності викладачів; 2) складову частину професійної діяльності педагога; 3) проблему взаєморозуміння між педагогом та студентом; певну культурну спільноту, що потребує вивчення тих норм, котрі реалізуються у педагогічному спілкуванні. Установлено, що з поняттям «взаємодія» пов’язана також потреба людини в спілкуванні, навчанні, освіті, особистісному розвитку. В процесі свого розвитку людина постійно перебуває з іншими людьми. При цьому інші люди – це не просто об’єкти, про які людина щось дізнається, але й активні суб’єкти, з якими вона співпрацює, а також джерела уявлень, що відображають різні точки зору.

Посилання

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М., 2001. – 304 с.

Зимняя И. А. Культура. Образованность. Профессионализм специалиста / И. А. Зимняя // Проблемы качества, его нормирования и стандартов в образовании : сб. научн. статей / под общ. ред. Н. А. Селезневой, В. Г. Казановича. – М. : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1998. – С. 38–44.

Леонтьєв А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

Комар Т. В. Соціально-психологічний простір як чинник професійної зрілості особистості [Електронний ресурс] / Т. В. Комар // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2014. – Вип. 2. – С.8–9. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_17.

Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1997. – 351с.

Волобуєва О. Ф. Психологічні засади розвитку професійних іншомовних здібностей майбутнього військового професіонала : дис. … д-ра психол. наук / О. Ф. Волобуєва / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2010. – 455 с.

Обозов Н. Н. Психология работы с людьми / Н. Н. Обозов. – М. : МАУП, 2004. – 228 с.

Ханин Ю. Л. Межличностная и межгрупповая тревога в условиях значимой совместной деятельности / Ю. Л. Ханин // Вопросы психологии. – 1991. – № 5. – С. 56–64.

Мощенко А. В. Психологические особенности принятия решения в экстремальной ситуации / А. В. Мощенко. – М., 1995. – 47 с.

Бодалёв А. А. Об особенностях формирования межличностных отношений в детской среде / А. А. Бодалёв // Воспитательная система массовой школы: проблемы гуманизации / под ред. Л. И. Новиковой. – М. : Изд-во ННИТиИП, 1992. – 138 с.

Гончаров А. И. Социально-психологические проблемы военной психологии / А. И. Гончаров // Военная психология: методика, теория, практика. – М. : ВУ, 1998. – 202 с.

Щербан Т. Д. Психологія навчального спілкування : монографія / Т. Д. Щербан. – К. : Міленіум, 2004. – 345 с.

Цокур О. С. Педагогическое общение как объект психологического анализа / О. С. Цокур // Психология педагогического общения : сб. науч. трудов. – Т. 2. – Кировоград : Кир. гос. пед. ин-т, 1991. – С. 29–35.

Ломов Б. Ф. Проблема общения в психологии / Б. Ф. Ломов. – М. : Наука, 1981. – 365 с.

Современная военная психология : хрестоматия / [сост. А. А. Урбанович]. – Мн. : Харвест, 2003. – 576 с.

Гапоненко Л. О. Розвиток рефлексії як психологічного механізму корекції професійної поведінки у педагогічному спілкуванні // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3. – С. 81–89.

Мясищев В. Н. Психология отношений / В. Н. Мясищев ; под ред. А. А. Бодалёва. – М. : Изд-во «Институт практической психологии» ; Воронеж : НПО «МО ДЭК», 1995. – 356 с.

Пиаже Ж. Психология интеллекта / Жан Пиаже ; пер. с англ. и фр. – СПб. : Питер, 2003. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-11

Як цитувати

Гоцуляк, Н. Є., & Славіна, Н. С. (2017). Теоретико-методологічний аналіз суб’єкт-суб’єктної взаємодії у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p