Особливості психологічних і психолінгвістичних характеристик комунікативно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів

Автор(и)

  • Т. В. Кириченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

майбутній учитель, професійне становлення, мова, мовлення, комунікація, мовленнєва діяльність, комунікативно-мовленнєва діяльність, мовленнєвий вплив, мовленнєве спілкування.

Анотація

У статті представлено результати аналізу наукових підходів щодо вивчення і визначення головних психологічних і психолінгвістичних характеристик комунікативно-мовленнєвої діяльності як діяльності мовленнєвого спілкування, що безпосередньо пов’язане з комунікативною діяльністю, зі смисловою взаємодією її суб’єктів.

Показано, що вивчення особливостей психології мовлення ґрунтується на розумінні поняття мовленнєвої діяльності як особливої форми активності, що може використовуватися в інших видах діяльності, а також виступати самостійною діяльністю зі специфічною мотивацією, залишаючись при цьому самоцінною та самодостатньою. Розглянуто комунікативно-мовленнєву діяльність як багатовимірне явище, як спосіб організації цілеспрямованого говоріння й аудіювання та взаємообумовлених із ними інших психічних процесів. З’ясовано, що комунікативно-мовленнєва діяльність є найвищою формою комунікації з усвідомленим мовленнєвим мотивом-метою вираження й розуміння особистісних смислів і значень.

Обґрунтовано, що в якості основного предмета аналізу комунікативно-мовленнєвої діяльності вчителя є аудіювання його публічного висловлювання як сукупності комунікативно-мовленнєвих дій, спрямованих на смислове сприймання і розуміння його змісту учнями, спроможного забезпечити мовленнєвий вплив і зворотний зв’язок. Зроблено висновок, що комунікативно-мовленнєва діяльність виступає як важливий елемент фахової підготовки майбутніх учителів та сприяє розвитку їх особистості.

Посилання

Ахутина Т. Смысл, смысловое поле и модель ситуации текста / Татьяна Ахутина // Психолінгвістика : [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. – ПереяславХмельницький : ПП «СКД», 2016. – Вип. 20 (1). – С. 15–24.

Белянин В. П. Психолингвистика : учебник / В. П. Белянин. – М. : Флинта : Московский психол.-социальн. институт, 2003. – 232 с.

Белянин В. П. Диалоги о человеке говорящем и пишущем / В. П. Белянин, И. П.Шкуратова. – СПб. : Речь, 2011. – 211 с.

Выготский Л. С. Мысль и слово / Л. С. Выготский // Психология. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 462–512. – (Серия «Мир психологии»).

Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2-х т. / А. Н. Леонтьев ; под. общ. ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко и др. – М. : Педагогика, 1983. – Т. 2. – 320 с.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – [3-е изд.]. – М. : Смысл ; СПб. : Лань, 2003. – 287 с.

Лурия А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия ; под ред. Е. Д. Хомской. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 1998. – 416 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник / Л. Е. Орбан-Лембрик : у 2 кн.: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1. – 576 с.

Румянцева И. М. Психология речи и лингвопедагогическая психология / И. М. Румянцева. – М. : ПЕР СЭ; Логос, 2004. – 316 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-08

Як цитувати

Кириченко, Т. В. (2017). Особливості психологічних і психолінгвістичних характеристик комунікативно-мовленнєвої діяльності майбутніх учителів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p