Психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях сучасної студентської молоді

Автор(и)

  • Л. Д. Климанська
  • М. Б. Кліманська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

комунікативна пам’ять, культурна пам’ять, Радянський Союз, образ радянського минулого, декомунізація.

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції дослідження пам’яті про радянське минуле в гуманітарних науках. Запропоновано аналіз результатів опитування студентської молоді м. Львова, що було реалізовано за допомогою методу напівструктурованого глибинного інтерв’ю. Метою опитування було визначити психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях першого пострадянського покоління як призми у ставленні до сучасної ситуації в Україні та її потенційного європейського майбутнього в умовах, коли додатковим чинником актуалізації дискусій стосовно радянського минулого стало прийняття та реалізація законів про декомунізацію. На основі аналізу транскриптів інтерв’ю було визначено два основних критерії, які характеризують ставлення до радянського минулого людей, що не мають досвіду проживання в ньому: родинний контекст, який присутній у «спогадах» про радянське минуле, що передбачає наявність елементів спогадів про радянське минуле в колі сім’ї інформанта, та однозначність або неоднозначність в оцінках радянського минулого.

На основі цих критеріїв було визначено п’ять основних типів ставлення української молоді до радянського минулого України: позиція однозначної позитивної або негативної оцінки, позиція неоднозначної оцінки, позиція абстрактної однозначної зацікавленості та позиція декларативної зацікавленості. Кожен із типів охарактеризовано через опис когнітивних (уявлення інформантів щодо радянської реальності); емоційних (позитивний чи негативний емоційний контекст, у якому перебувають ці уявлення) та поведінкових його особливостей (ставлення до законів про декомунізацію і планів інформанта щодо свого майбутнього всередині або поза межами Української держави).

Посилання

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Алейда Ассман ; [пер. с нем. Бориса Хлебникова]. – М. : Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Я. Ассман ; [пер. с нем. М. М. Сокольской]. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 368 с.

Гайдай О. Радянське минуле в оцінках студентів-істориків / О. Гайдай // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 92–112.

Головашина О. «Изобретающее воспоминание»: образ СССР в коммуникативной памяти первого постсоветского поколения // О. Головашина // Конструктивные и деструктивные формы мифологизации социальной памяти в прошлом и настоящем : сборник статей и тезисов докладов Международной научной конференции. – Тамбов : Издательство Першина Р. В., 2015. – С. 250–255.

Головашина О. Образ Советского Союза в социальной памяти современных россиян (на материалах эмпирического исследования) / О. Головашина // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №11 (057). – С. 193–198.

Динаміка ностальгії за СРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ratinggroup.ua/research/ukraine/c910ad1d40079f7a2a28377c27494738.html.

Евгеньева Т. Советское прошлое в ценностном и образносимволическом пространствах российской идентичности / Т. Евгеньева, А. Селезнева // Полис. Политические исследования. – 2016. – № 3. – С. 25–39.

Климанська Л. Психологічні особливості образу Радянського Союзу як об’єкта комунікативної пам’яті / Л. Климанська, М. Кліманська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 32. – С. 181–195.

Маленков В. Образ советского прошлого в темпоральной конструкции формирующейся российской нации / В. Маленков // Среднерусский вестник общественных наук. – 2016. – Т. 11. – № 5. – С. 136–144.

Позднякова-Кирбят’єва Е. Соціально-історична пам’ять про радянське минуле: емпіричне дослідження / Е. ПоздняковаКирбят’єва // Грані. – 2014. – № 8 (112). – С. 64–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-17

Як цитувати

Климанська, Л. Д., & Кліманська, М. Б. (2017). Психологічні особливості образу радянського минулого України в уявленнях сучасної студентської молоді. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p