Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях

Автор(и)

  • Я. В. Сухенко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

індивідуальна навчальна / освітня траєкторія, індивідуальний освітній маршрут, індивідуальна освітня програма, шкільна й навчальна кар’єра, студентські переходи.

Анотація

Представлено результати міждисциплінарного аналізу змісту та визначень поняття «індивідуальна освітня траєкторія» (далі – ІОТ), а також семантично близьких до нього понять, що активно використовуються у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Показано, що найбільш вживаними в україномовній та російськомовній літературі є такі поняття, як «індивідуальна навчальна / освітня траєкторія», «індивідуальний навчальний / освітній маршрут», «індивідуальна навчальна / освітня програма». В англомовних і франкомовних публікаціях для позначення індивідуального руху та прогресу в освіті дослідники використовують такі дефініції: «академічній трек», «шкільна / навчальна кар’єра», «освітня / навчальна траєкторія», «освітній / навчальний шлях», «студентський перехід», і акцентують увагу на таких їх характеристиках, як: особливості соціального походження; наявний освітній досвід суб’єкта навчання; структурованість, послідовність, лінійність, гнучкість процесу набуття освіти упродовж життя; локальні умови навчання в якості чинників формування ідентичності та схильності до навчання; співвіднесеність студентських (навчальних) переходів і перехідних періодів у житті особистості; ситуативно-хронологічні чинники розгортання ІОТ. Визначено, що психолого-педагогічний зміст поняття «індивідуальна освітня траєкторія» розкривається та конкретизується через низку різнопланових категорій: освітньо-дидактична (технології освіти, освітні програми, зміст освіти); ресурсна (організаційні, людські та інші ресурси забезпечення і реалізації індивідуальної освітньої траєкторії); індивідуально- та соціально-психологічна (біопсихічні, особистісні, соціальні характеристики суб’єктів породження та реалізації ІОТ); картографічно-хронологічна (як категорія, що поєднує суб’єктивні й об’єктивні освітні графи у тривимірному хронологічному просторі).

Установлено, що ІОТ характеризується змістовою та динамічною неоднорідністю, що виявляється у єдності її стабільних і перехідних етапів.

Посилання

Вишневская Л. Л. Исследовательская деятельность учащихся гимназии как средство реализации их индивидуальных образовательных траекторий : дисс. … канд. пед. наук :

00.01 / Л. Л. Вишневская ; Ярославский гос. пед. ун-т. – Ярославль, 2008. – 174 c.

Зеер Э. Ф. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Педагогическое образование в России. – 2014. –

№ 3. – С. 74–82.

Лушин П. В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию [Текст] : монография / П. В. Лушин. – Киев, 2017. – 144 с. – (Серия «Живая книга» ; Т. 4).

Мухаметзянова Ф. Г. Проектирование индивидуальной образовательной траектории и маршрута студента ВУЗа – будущего бакалавра / Ф. Г. Мухаметзянова, Р. В. Забиров // Казанский педагогический журнал. – 2015. – № 4-1 (111). – С. 130–134.

Носова Е. П. Психолого-педагогические условия выявления и поддержки индивидуальной образовательной траектории ученика [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Елена Павловна Носова. – М., 2009. – 142 с.

Шапошникова Н. Ю. Индивидуальная образовательная траектория студента: анализ трактовок понятия / Н. Ю.Шапошникова // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 5. – С. 39–44.

Якиманская И. С. Требования к учебным программам, ориентированным на личностное развитие школьников / И. С. Якиманская // Вопросы психологии. – 1994. – № 2. – С. 64–78.

Doray Pierre. Educational Pathways: Some Key Concepts / Pierre Doray, France Picard, Claude Trottier, Amélie Groleau // The Canada Millennium Scholarship Foundation, Millennium Research Series. – 2009. – № 44, June.

Gale Trevor. Navigating student transition in higher education: induction, development, becoming, in Universities in transition : foregrounding social contexts of knowledge in the first year experience / Trevor Gale, Stephen Parker. – Adelaide, S. A. : University of Adelaide Press, 2014. – P. 13–39.

STYLE: Strategic Transitions For Youth Labour In Europe [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.styleresearch.eu/resource-centre/glossary/educationaltrajectories/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-14

Як цитувати

Сухенко, Я. В. (2017). Індивідуальна освітня траєкторія: аналіз феномену у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p