Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життєвої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій)

Автор(и)

  • Н. І. Тавровецька

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

позиція, життєва позиція, індивідуальний стиль життя, екстравертний / інтровертний типи особистості, внутрішня та зовнішня позиції, відповідальність, самодетермінація, каузальні орієнтації.

Анотація

Статтю присвячено аналізу поняття «життєва позиція» в історичному аспекті. Простежено структурні характеристики позиції особистості, як однієї з фундаментальних категорій психології особистості у західних дослідженнях. Результати аналізу поняття «життєва позиція» як структурного утворення особистості показали, що хоча й традиційно виявом особистісної позиції вважають сукупність основних ставлень до світу, до людей, до себе, вони зумовлені різними структурними компонентами та інтегральними характеристиками особистості. Ретроспективний аналіз поняття дозволив установити особливості трактування та вживання термінів «позиція особистості», «життєва позиція» у різних закордонних теоріях та концепціях. У працях А. Адлера вперше розкрито поняття «позиція», автор також вводить такі дефініції, як «стиль життя», «життєвий план». Визначено, що одна з найбільш ранніх фундаментальних психологічних теорій К. Г. Юнга, яка за своєю сутністю безпосередньо стосується життєвої позиції – розташування особистості на континуумі інтроверсія-екстраверсія. У наступних психологічних теоріях позиція людини розглядалась стосовно зовнішнього або внутрішнього світу. Автори описують її за допомогою різноманітних термінів та визначень: концепція локусу контролю Джуліана Роттера (інтернальний та екстернальний локус контролю), авторська концепція Карла Роджерса (особистісна відповідальність за активну та пасивну позицію), екзистенціальний підхід та психологія сенсу Віктора Франкла й Альфрида Ленгле (екзистенціальна позиція), сучасна теорія самодетермінації Едварда Десі і Річарда Райана (три типи каузальних орієнтацій особистості у життєвій позиції).

Зазначено, що головним джерелом формування життєвої позиції є світогляд людини, система життєвих цінностей, життєвий досвід, набуті знання, а особистісна позиція є основою для здійснення людиною своїх внутрішніх потенцій в особистісному, соціальному планах. Доведено, що одне з основоположних питань життєвої позиції полягає у тому, чи може людина активно та незалежно здійснювати вільний вибір або ж її поведінка детермінована зовнішніми щодо неї факторами.

Посилання

Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии / Альфред Адлер ; пер. с нем. А. М. Боковикова. – М. : Когито-Центр, 2002. – 220 с. – (Серия «Классики психологии»).

Гордеева Т. О. Теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана / Т. О. Гордеева // Психология мотивации достижения : учеб. пособ. – M. : Смысл ; Академия, 2006. – С. 201–245.

Дергачева О. Е. Автономия и самодетерминация в психологии мотивации: теория Э. Деси и Р. Райана // Современная психология мотивации / под ред. Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2002. – С. 103–121.

Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Прикладная логотерапия / Альфрид Лэнгле ; пер. с нем. – 3-е изд. – М. : Генезис, 2008. – 128 с.

Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Гордієнко, Л. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 304 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Р. Роджерс ; пер. с англ. М. М. Исениной ; под ред. Е. И. Исениной. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.

Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Дж. Фрейберг ; пер. с англ. А. Б. Орлова, С. С. Степанова, Е. Ю. Патяевой. – М. : Смысл, 2002. – 527 с.

Фрейджер Роберт. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен ; пер. с англ. А. Боричев, Н. Гришина, Ю. Свенцицкая. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2006. – 704 с.

Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / В. И. Чирков // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 116–130.

Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / Віктор Франкл ; пер. с англ. О. Замойська. – Харків : КСД, 2016. – 160 с.

Юнг К. Г. Психологические типы / Карл Густав Юнг ; пер. с нем. С. Лорие. – М.–СПб. : ACT ; Унив. кн., 1996. – 715 с.

Adler А. The Individual Psychology of Alfred Adler / Alfred Adler ; ed. by Heinz L. Ansbacher & Rowena R. Ansbacher. – N. Y. : Harper Torch Books, 1956. – 504 p.

Deci E. L. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior / Edward Deci, Richard M. Ryan. – N. Y. : Plenum Publishing Co., 1985. – 371 p.

Rotter J. В. Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement : Psychological Monograph : General and Applied // Julian B. Rotter. – American Psychological Association. – 1966. – Vol. 80. – № 1. – Р. 2–7.

Ryan R. M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being / Richard M. Ryan and Edward L. Deci // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – № 1. – Р. 68–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-14

Як цитувати

Тавровецька, Н. І. (2017). Внутрішня та зовнішня орієнтація як вираження життєвої позиції людини (ретроспективний аналіз західних теорій). Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p