Психологічні особливості формування творчої ініціативи підлітків у процесі навчання

Автор(и)

  • Л. І. Хабірова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

творчість, активність, ініціатива, особистість, суб’єкт, суб’єктивна оцінка, креативність, творча ініціатива.

Анотація

Статтю присвячено темі формування творчої ініціативи особистості учня підліткового віку, що є одним із найактуальніших завдань сучасних закладів освіти. Представлено теоретико-методологічний аналіз існуючих наукових підходів до визначення понять творчості, активності й ініціативи. У роботі проаналізовано інтегративне поняття «творча ініціатива» на основі теоретичного аналізу існуючих підходів до розуміння його складових: творчості й ініціативи. Досліджено взаємозв’язок суб’єктивної оцінки респондентом власних можливостей (особистісних вольових якостей, активності та самооцінки) і рівнем розвитку творчих здібностей. Представлено аналіз особливотей суб’єктивної оцінки особистісних властивостей респондентів залежно від рівня розвитку оригінальності мислення. Проаналізовано, що ініціатива є формою прояву активності, яка випереджає запит ззовні, результатом чого є реалізація, об’єктивація «внутрішнього» у зовнішньому соціальному просторі. Зроблено висновок, що виявленню ініціативи передує деяке внутрішнє стремління, яке слідує після співвідношення зовнішніх обставин і особистісних можливостей. Показано, що особливістю творчої ініціативи особистості є певна пошукова активність, яка виходить за кордони ззовні заданих умов. Представлено схематичне розуміння суттєвої відмінності ініціативи та творчої ініціативи. На основі проведеного теоретико-методологічного аналізу й емпіричного діслідження, на основі практичного досвіду в роботі подано авторське розуміння поняття «творча ініціатива».

Посилання

Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности) : избранные психологические труды / К. А. Абульханова. – М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 224 с. – (Серия «Психологи Отечества»).

Большой энциклопедический словарь. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Большая российская энциклопедия ; СПб. : Норинт, 2002. – 1456 с.

Белан Е. А. Концепция психологической активности в жизненных ситуациях / Е. А. Белан // Ярославский педагогический вестник. – 2011. – № 3. – Том ІІ. – С. 228–232.

Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1983. – 172 с.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский // Собрание соч. в 6 т. Т. 3 : Проблемы развития психики / Л. С. Выготский. – М., 1983. – С. 5–328.

Ждан А. Н. История психологии. От Античности до наших дней : учебник для вузов / А. Н. Ждан. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический проект, 2004. – 576 с.

Іванцова Н. Б. Творчі здібності студентів-психологів як вияв професійної спрямованості / Н. Б. Іванцова // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – № 3. – С. 3–17.

Карпенко В. В. Творчество и креативность как психологические феномены / В. В. Карпенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2013. – № 2. – С. 141–150.

Моляко В. О. Психологічна теорія творчості / В. О. Моляко // Обдарована дитина. – 2004. – № 6. – С. 2–9.

Небылицын В. Д. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии / В. Д. Небылицын // Вопросы психологии. – 1971. – № 6. – С. 18–26.

Шелег Т. В. Психологічні аспекти розвитку творчого «Я» дитини : наук.-метод. посіб. / Т. В. Шелег. – Київ : СІТІПРІНТ, 2013. – 125 с.

Яланська С. П. Психологія творчості : навч. посіб. / С. П. Яланська. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 180 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-18

Як цитувати

Хабірова, Л. І. (2017). Психологічні особливості формування творчої ініціативи підлітків у процесі навчання. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p