Професійна зрілість поліцейських: теоретичний аспект

Автор(и)

  • А. І. Черкашин

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%25p

Ключові слова:

особистісна зрілість, соціальна зрілість, когнітивна зрілість, емоційна зрілість, професійна ідентичність, особистість, працівники поліції, Міністерство внутрішніх справ, оперативно-службова діяльність, професійна детермінація.

Анотація

У статті з’ясовано основні пріоритети розвитку Міністерства внутрішніх справ: розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист населення. Основними викликами щодо удосконалення підготовки працівни-ків поліції визначено: вимивання професійного ядра і некомплект персоналу органів системи МВС; відсутність ефективної та сучасної системи підготовки, відбору й управління персоналом, прозорих механізмів кар’єрного зростання; відсутність належної системи соціального захисту, професійного зростання та мотивації працівників системи МВС; низька ініціативність персоналу і його вразливість до корупційних ризиків; відмінність категорій працівників, що зумовлює необхідність вироблення спеціальних підходів в управлінні персоналом; відсутність налагодженої системи внутрішніх комунікації. Указано складність і багатозначність визначення й трактування наукової дефініції «зрілість», що свідчить про недостатність розробки та суперечливість точок зору різних авторів.

Зазначено, що більшість науковців розуміють професійну зрілість як психологічне утворення особистості, яке характеризує рівень сформованості професіоналізму особистості та спонукає її до самореалізації й самодетермінації.

Доведено, що професійна діяльність працівників поліції відбувається в умовах постійної взаємодії з громадянами, швидкоплинних емоційних навантажень, загрози з боку криміногенних елементів, що потребує від них сформованості відповідної професійної зрілості.

Запропоновано під професійною зрілістю особистості працівників поліції розуміти особисте, інтегроване утворення, яке включає особистісну, соціальну, емоційну й інтелектуальну зрілості, відповідний рівень професійної ідентичності, що спонукають її до постійного саморозвитку і самодетермінації шляхом опанування провідними спеціальними компетенціями.

Посилання

Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова, Т. Н. Березина. – СПб. : Алетейя, 2001. – 304 с.

Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 298 с.

Антонова Н. О. Психологічна зрілість як основа готовності до професійної діяльності психолога / Н. О. Антонова, Л. І. Рибачук // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 7. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – С. 29–43.

Смысл, адаптация и самодетерминация у подростков / [Е. Р. Калитиевская, Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин, И. И. Бородкина] // Вопросы психологии. – 2007. – № 2. – С. 68–79.

Комар Т. В. Професійна зрілість особистості: психологічна природа поняття / Т. В. Комар // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. – 2015. – Вип. 3. – С. 33–37.

Комар Т. В. Професійна зрілість особистості у її соціальнопсихологічному просторі / Т. В. Комар // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 2. – С. 287–299.

Комар Т. В. Психологічний супровід формування професійної зрілості майбутнього фахівця на етапі післядипломної освіти / Т. В. Комар // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 3. – С. 285–298.

Комар Т. В. Психологічна природа соціальної зрілості як вагома передумова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічного профілю / Т. В. Комар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – Серія 12 : Психологічні науки. – Вип. 1 (46). – С. 171–178.

Комар Т. В. Структура та провідні властивості професійної зрілості майбутнього спеціаліста соціономічного напряму / Т. В. Комар // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 1. – С. 9–14.

Кордунова Н. О. Психологічні тенденції проявів особистісної зрілості студентів у процесі професійної підготовки / Н. О. Кордунова, Л. В. Потапчук // Психологічні перспективи. – 2015. – Вип. 26. – С. 167–176.

Маслоу А. Х. Дальние пределы человеческой психики / А. Х. Маслоу ; перев. с англ. А. М. Татлыбаевой. – СПб. : Евразия, 1999. – 432 с.

Меднікова Г. І. Особистісна зрілість: сутність та критерії / Г. І. Меднікова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. – 2012. – Вип. 43 (2). – С. 179–186.

Олпорт Г. В. Личность в психологии / Г. В. Олпорт. – Москва : КСП ; СПб. : Ювента, 1998. – 345 с.

Штепа О. С. Пропріум зрілої особистості / Олена Станіславівна Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 2. – С. 26–35.

Чуйко О. В. Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту / О. В. Чуйко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 12. – С. 152–157.

Чуйко О. В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять / О. В. Чуйко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2011. – Вип. 13. – С. 184–190.

Яворська Г. Х. Соціально-професійна зрілість курсантів вищих закладів освіти МВС України / Г. Х. Яворська. – Одеса : ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-08

Як цитувати

Черкашин, А. І. (2017). Професійна зрілість поліцейських: теоретичний аспект. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (38). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-38.%p