Проблема професійної самоідентифікації особистості в сучасній психології

Автор(и)

  • L. A. Afanasenko

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

професійна самоідентифікація, професійне самовизначення, професіоналізм, професійний образ «Я», образ професії, професійна самореалізація.

Анотація

Представлено основні механізми професійної самоідентифікації особистості. Досліджено, що ця проблему покладено в основу процесу професійного самовизначення, який передбачає усвідомлений акт вибору професії на основі активізації внутрішнього потенціалу особистості. З’ясовано, що професійне самовизначення зумовлюється формуванням професійних орієнтацій особистості, моделюванням власного майбутнього у вигляді побудови еталонів професійного образу, співвідношенням отриманої інформації про майбутню професію з власними можливостями. Зроблено висновок про те, що раціональність професійного самовизначення залежить від формування образу майбутньої професії, який співвідноситься з образом «Я». Виявлено професійну самоідентифікацію як семантичну умову формування професіоналізму, що відображає рівень оволодіння людиною психологічною структурою професійної діяльності та забезпечення природної якості особистості в самореалізації. Визначено дане поняття показником внутрішньої зрілості особистості як прояву професійної самоідентифікації, що забезпечує стабілізаційну функцію соціалізації та інтеграцію суб’єктно-об’єктних відносин у професійній діяльності. Досліджено, що показниками професійної самоідентифікації є професійний образ «Я» (уявлення про себе як фахівця), образ професії (уявлення про професію, її зміст, задачі, функції, значення) та усвідомлення суб’єктом кореляційної системи функціонування цих понять як основ для подальшої самореалізації особистості в професійній діяльності.

Посилання

Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Наука, 1980. – 335 с.

Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов специальности «Психология» / Г. М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 363 с.

Анциферова Л. И. Личность в динамике: некоторые итоги исследования / Л. И. Анциферова // Психол. журн. – 1992. – Т. 13, № 5. – С. 12–25.

Боровикова С. А. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / С. А. Боровикова. – СПб. : СПбГУ, 1991. – 135 с.

Гребенюк М. О. Професійна самоідентифікація студентів в умовах навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / М. О. Гребенюк. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua. Загол. з

екрана. – Мова укр.

Ермолаева Е. П. Преобразующие и идентификационные аспекты профессиогенэза / Е. П. Ермолаева // Психол. журн. – 1998. – Т. 19, № 4. – С. 80–87. – С. 84.

Зливков В. Проблема особистісної та професійної самоідентифікації в сучасній психології / В. Зливков // Соц. психологія. – 2006. – № 5. – С. 128–136.

Максименко С. Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии) / С. Д. Максименко. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2000. – 320 с.

Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М. : Моск. психол.-соц. ин-т, 1998. – 200 с.

Олійник Л. М. Психодіагностика і корекція / Л. М. Олійник. – Миколаїв : ПП «Принт-Експрес», 2010. – 218 с. – С. 101.

Пряжников Н. С. Психологический смысл труда / Н. С. Пряжников. – М.: Ин-т практ. психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1997. – 352 с.

Родыгина У. С. Психологические особенности развития профессиональной идентичности студентов – будущих психологов : дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Ульяна Сергеевна

Родыгина; Вятский гос. гуманитар. ун-т. – Киров, 2007. – 215 с.

Стояно О. О. Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Оксана Олександрівна Стояно; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О., 2004. – 19 с.

Фомина Т. А. Самоидентификация студенчества в условиях современной России : дис. ... канд. социол. наук: 22.00.06 / Татьяна Анатольевна Фомина; [Ставроп. гос. ун-т]. – Ставрополь, 2007. – 156 с.

Фонарев А. Р. Формы становления личности в процессе ее профессионализации / А. Р. Фонарев // Вопр. психологии. – 1997. – № 2. – С. 88–93.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность : монография / Л. Б. Шнейдер. – М. : МОСУ, 2001. – 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-04

Як цитувати

Afanasenko, L. A. (2017). Проблема професійної самоідентифікації особистості в сучасній психології. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p