Психологічні особливості прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ

Автор(и)

  • О. С. Донченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

професійна креативність вихователя ДНЗ, творча професійна діяльність, професійна підготовка вихователя, продукт педагогічної творчості, багатофакторний підхід, мотиваційний компонент, когнітивний компонент, операційний компонент, регулятивний компонент.

Анотація

Представлено результати апробації дослідження психологічних особливостей прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ, які виступатимуть основою розробки системи заходів щодо її розвитку. Визначено авторську позицію щодо розуміння сутності феномену креативності. Надано визначення поняття «професійна креативність вихователя ДНЗ», яке ґрунтується на положенні про набуття креативністю специфічних рис відповідно до сфери діяльності, якою займається особистість. Запропоновано структуру професійної креативності вихователя, що складається з таких компонентів: мотиваційного, когнітивного, операційного, регулятивного, на основі яких розроблено власне бачення критеріїв та показників її розвитку. Проведено діагностику психологічних особливостей прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ, на основі якої виявлено, що більшість досліджуваних студентів-майбутніх вихователів мають середній рівень розвитку професійної креативності, що, на нашу думку, спричинятиме певні труднощі у запровадженні творчої професійної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз рівня сформованості структурних компонентів, їх ранжовано наступним чином: найвищі показники виявлено за когнітивним компонентом, на другій позиції – показники мотиваційного компоненту, на третій – регулятивного, порівняно низькі показники розвитку досліджувані проявили відносно операційного компоненту. Визначено перспективу подальших досліджень цієї проблеми: пошук ефективних засобів розвитку професійної креативності майбутнього вихователя як багатокомпонентного та складного за структурою феномену.

Посилання

Барышева Т.А. Психологическая структура и развитие 19.00.13 / Тамара Александровна Барышева. – СПб, 2005. – 360 с.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 368 с.

Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології : монографія / [В. П. Андрущенко, Н. В. Гузій, С. О. Сисоєва та ін.]; за ред. С. О. Сисоєвої, Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 183 с.

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентісний підхід : монографія [за заг. ред. Г. В. Бєленької, О. А. Половіної] – Умань : Видавець

«Сочінський», 2015. – 208 с.

Психологічна детермінація креативної поведінки : колективна монографія / [Воронін А. І., Токарєва Н. М., Устименко С. Ф. та ін.]. – Кривий Ріг : Видавничій дім, 2006. – 176 с.

Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : монографія / [за ред. О. А. Дубасенюк]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012 – 284 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-13

Як цитувати

Донченко, О. С. (2017). Психологічні особливості прояву професійної креативності майбутнього вихователя ДНЗ. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p