Формування антикорупційної культури особистості майбутнього правоохоронця в системі вищих навчальних закладів МВС України

Автор(и)

  • І. В. Клименко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

антикорупційна культура, антикорупційна освіта, курсанти, освіта, поліцейські, професійне навчання і виховання.

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність цілеспрямованого формування антикорупційної культури особистості курсантів у системі вищої поліцейської освіти. Вказано, що антикорупційна освіта і виховання виступають сьогодні одним із найважливіших чинників протидії корупції в Україні. Наголошено, що актуальність проблеми ефективного формування антикорупційної культури особистості обумовлена виникненням різного виду деформацій правосвідомості. На основі аналізу поняття «Антикорупційна культура» в статті підкреслюється, що антикорупційна культура має у своїй основі правову культуру, яка виступає як сукупність правових знань у вигляді норм, переконань і установок, що регламентують, у свою чергу, правила взаємодії особистості і суспільства, за допомогою культурного і правового виховання. Представлено основні напрями формування антикорупційної культури, які припускають, що формування у курсантів уявлень про те, що корупція має багатозначний характер, не лише пов’язане з протизаконними діями, але й представляють специфічний елемент культури та свідомості суспільства, так і подолання правового нігілізму. Автор підкреслює, що формування антикорупційної культури особистості як завдання професіонального виховання є найважливішою частиною підготовки сучасного поліцейського, оскільки актуалізує у курсантів потребу обліку не лише особистісних, але і громадських, дер- жавних інтересів і забезпечує високий загальнокультурний рівень роз- витку особистості. Запропоновано, як найважливіший напрям професійного навчання і виховання, розробити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня антикорупційної культури майбутніх працівників правоохоронних органів, а також зміцнення їх морально-етичних принципів, виховання неприйняття корупції як явища.

Посилання

Бусол О. Ю. Антикорупційна культура суспільства та індивідууму в мінімізації проявів корупційної злочинності / О. Ю. Бусол // Jurnalul juridic national: teorie şi practică. – Кишинев, Молдова. – 2015. – № 3. – Том 1. – С. 91–95.

Замалетдинов Р. Р. Формирование антикоррупционной культуры у школьников: учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Р. Р. Замалетдинов, Е. М. Ибрагимова, Д.К. Амирова. – Казань : Магариф – Вакыт, 2010. – 159 с.

Костенко О.М. Що є право? Про основи «натуралістичної» юриспруденції у світлі соціального натуралізму [Електронний ресурс] / О.М. Костенко // Соціальна мережа науковців. – Режим доступу : http://www.science-community.org/ node/1390 (дата звернення 2.04.2017).

Кравченко А.И. Культурология : [учеб. пособие для вузов] / А.И. Кравченко. – [4-е изд.]. – М. : Академ. проект, Трикста, 2003. – 496 с.

Кравченко С. Напрями формування антикорупційної культури українського суспільства / С. Кравченко, І. Пантелейчук // Вісник НАДУ. – 2012. – №2. – С.5–13.

Правовая жизнь в современной России: Теоретикометодологический аспект / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2005. – 528 с.

Пустовалова И.Н. Формирование правосознания – основное условие деинституализации коррупционных отношений // Научно-образовательный и прикладной электронный журнал «Гуманитарные и социальные науки». – № 1. – 2011. – Режим доступа: http:// www.advokat-natarius.ru/s27 (дата обращения: 2.04.2017).

Хамдеев А. Р. Педагогическое обеспечение формирования антикоррупционной культуры студентов вуза : диссертация… кандидата педагогических наук : 13.00.01/ Айдар Рузалинович Хамдеев. – Казань, 2015. – 251 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-18

Як цитувати

Клименко, І. В. (2017). Формування антикорупційної культури особистості майбутнього правоохоронця в системі вищих навчальних закладів МВС України. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p