Визначення видів рефлексії у наукових джерелах

Автор(и)

  • Л. О. Подкоритова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%25p

Ключові слова:

рефлексія, інтелектуальна, особистісна, соціальна, комунікативна, позитивна, негативна, ситуативна, ретроспективна, перспективна, групова, патріотична, екзистенційна, педагогічна, саногенна, методична, методологічна, професійна.

Анотація

У статті розглянуто низку видів рефлексії, які представлені у наукових джерелах, а також виявлено зв’язки між цими різновидами рефлексії. На основі теоретичного аналізу наукових праць виявлено значну кількість видів рефлексії, що представлені як окремо (саногенна рефлексія, духовна рефлексія, екзистенційна рефлексія, методична рефлексія, педагогічна рефлексія тощо), так і у формі класифікацій і структур (наприклад, А. Карпов, Л. Найдьонова, І. Семенов і С. Степанов). Розглянуто такі види рефлексії, як: комунікативна, позитивна і негативна (за І. Семеновим, С. Степановим); ситуативна (актуальна), ретроспективна та перспективна (за А. Карповим); групова (за Л. Найдьоновою); патріотична (за Н. Михальченко); екзистенційна (за А. Бодальовим); інтелектуальна; особистісна; соціальна; міжперсональна; педагогічна; саногенна; методична; методологічна рефлексії. Запропоновано такі критерії для класифікації видів рефлексії: характеристики емоційних переживань, які супроводжують цілеспрямовані роздуми людини (за І. Семеновим, С. Степановим); часовий принцип (за А. Карповим); об’єкт рефлексії; зміст рефлексії; професійна діяльність, у контексті якої відбувається рефлексія. Розглянуто окремі родовидові відношення та відношення змістової близькості між різними видами рефлексії. На їх основі запропоновано трирівневу схему видів рефлексії, яка об’єднує види рефлексії на інтегративному, змістовому й об’єктному рівнях. Припущено, що професійна рефлексія може включати інші види рефлексії, залежно від діяльності, у якій вона здійснюється, зокрема, професійна рефлексія фахівців соціономічної сфери включає і соціальну, й особистісну, й інтелектуальну рефлексії та їх різновиди.

Посилання

Боришевський М. Й. Особистість у вимірах самосвідомості: монографія / М. Й. Боришевський. – Суми : Видавничий будинок «Еллада», 2012. – 608 с.

Гріньова О. М. Психологічні особливості екзистенційної рефлексії в майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки / О. М. Гріньова // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. – Серія «Психологічні науки». – Вип. 4. – 2016. – С. 99–104.

Іващенко А. І. Поняття «професійна рефлексія» та її значущість у практичній діяльності майбутнього психолога [Електронний ресурс] / А. І. Іващенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – № 128. – 2015. – С. 116–120. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2457. – Назва з екрану.

Карпов А. В. Психология рефлексии / А.В. Карпов, И.М.Скитяева. – Ярославль : Аверс Пресс, 2002. – 303 с.

Кулешова О. В. Проблема розвитку методологічної рефлексії у студентів педагогічних спеціальностей / О. В. Кулешова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу». (Одеса, 22-23 травня,

р.) – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2008. – С. 32–35.

Курлат А. М. Педагогическая рефлексия как компонент подготовки будущенго педагога к реализации преемственности дошкольного и начального школьного образования / А. М. Курлат // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу» (Одеса, 22-23 травня, 2008 р.). – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечнікова, 2008. – С. 157–158.

Лосієвська О. Г. Тренінг інтелектуальної, особистісної та соціальної рефлексії як засіб профілактики суїцидальних тенденцій у підлітків / О. Г. Лосієвська // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. пр. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля. – 2005. – № 3 (11). – С. 167–172.

Михальченко Н. В. Модель патріотичної рефлексії особистості / Н. В. Михальченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 2.12 (103). – 2012. – С. 124–128. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/25_20.pdf

Найдьонова Л. М. Групова рефлексія як механізм реконструкції соціальних настановлень [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Любов Михайлівна Найдьонова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2014. – 246 с.

Найдьонова Л. «Як працює рефлексія?», або Дискурсивні функції рефлексивного капіталу / Л. Найдьонова // Науковий журнал «Психологічні перспективи». Спеціальний випуск «Психологія професійної діяльності працівників соціальної сфери». – 2012. – С. 167–174.

Носко Л. А. Методологія поняття рефлексії як психолого-педагогічної категорії / Л. А. Носко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 28. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – С. 354–364. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/03/28-31.pdf. – Назва з екрану

Подкоритова Л. О. Дослідження рівня рефлексії майбутніх фахівців соціономічної сфери / Л.О.Подкоритова // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. – Серія «Психологічні науки». – Вип. 3. – Т. 1. – 2016. – С. 80–84.

Радчук Г.К. Вектори методологічної рефлексії психологічної практики / Г. К. Радчук // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. Максименка С. Д. – Т. VIІ. – Вип. 3. – К., 2005. – С. 268–275.

Семенов И. Н. Проблемы психологического изучения рефлексии и творчества / И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов // Вопросы психологии, 1983. – №5 – С. 162 – 164.

Рефлексивно-организационные аспекты формирования мышления личности в образовании и управлении / И. Н. Семенов, Г. И. Давыдова, Т.Г. Болдина и др. – М. : ИРПТиГО, 2003. – 345 с.

Український Я. І. Рефлексія як засіб саморозвитку особистості / Я. І. Український, М. І. Штокалев // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка : Соціологія, психологія, педагогіка. – 1999. – Вип. 7. – С. 24–27.

Ярош Н. С. Вплив саногенної рефлексії на стрес-долаючу поведінку особистості / Н. С. Ярош // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред.

С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 34. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2016. – С. 651–662.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-06

Як цитувати

Подкоритова, Л. О. (2017). Визначення видів рефлексії у наукових джерелах. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (37). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-37.%p