Фактори розвитку особистості керівника

Автор(и)

  • В.В. Журавльова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

особистісний розвиток, професійний ріст, управлінська діяльність.

Анотація

В статті окреслено напрямки аналізу детермінант розвитку особистості керівника. Виділено особливості управлінської діяльності, що найбільш виразновпливають на професійно-особистісний розвиток (феномен влади, вимоги рольової різноманітності, небезпека професійних стресів, професійні деформації). Показано, що професійний розвиток включає в себе не тільки ріст і вдосконалення особистості, але й окремі елементи регресу, подолання яких можливе лише при наявності у людини необхідних внутрішніх ресурсів. Особливу увагу приділено процесам професійно-управлінського самовизначення, формування Я-концепції, трансформаціям ціннісно-смислової сфери в специфічних умовах управлінської діяльності. Підкреслюється здатність людини виступати суб’єктом не лише управлінської діяльності, але професійного життя в цілому. Акмеологічний підхід розглядає феноменологію управлінського професіоналізму, закономірності й механізми розвитку керівника на рівні «акме». Суб’єктні властивості розглядаються як необхідна умова досягнення і збереження професійної зрілості. Виділена культурна парадигма в дослідженні факторів особистісного розвитку керівників, що концентрується на особливостях специфічного середовища соціалізації дорослої людини; визначаючи різноманітні аспекти впливу цього феномену на становлення особистості, в першу чергу, в ціннісному та світоглядному аспектах. Зазначено, що управлінська діяльність зумовлює єдині шляхи особистісного розвитку і може проявлятися у вигляді типових способів реагування, моделей поведінки, специфічних світоглядних орієнтирів, характерологічних рис, тощо. Незважаючи на велику кількість факторів, які впливають на особистість керівника в цілому, саме ціннісні орієнтації справляють найбільш відчутний та істотний вплив на розвиток. Крім того, розвиток відбувається внаслідок кризи, що переживається людиною як на ментальному, так і на емоційному рівні, і для свого ефективного вирішення потребує відповідного психологічного супроводу.

Посилання

Ньюстром Дж. В. Организационное поведение / Дж. В. Ньюстром, К.Дэвис. – СПб. : Питер-Юг, 2000. – 448 с.

Васютинський В. О. Інтеракційна психологія влади : монографія / В. Васютинський. – К. : КСУ, 2005. – 492 с.

Маркин В. Н. Детерминанты формирования индивидуальной карьерной стратегии / В. Н. Маркин // Социальная психология и общество. – 2011. – № 4. – С. 27–49.

Иванченко Г. В. Стратегии профессионального самоопределения и репрезентации профессионализма / Г. В. Иванченко // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2005. – Т. 2. № 2. – С. 24–51.

Щотка О. П. Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінського самовизначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / О. П. Щотка. – К., 2003. – 20 с.

Панчук Т. В. Мотивація вдосконалення управлінської діяльності директора школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 – соціальна психологія / Т. В. Панчук. – К., 2002. – 20 с.

Щербатюк Б. А. Психологічні особливості самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Б. А. Щербатюк. – К., 2006. – 18 с.

Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи / О. І. Бондарчук. – К., 2008. – 34 с.

Косар У. Б. Професійна самосвідомість керівника як чинник успішності управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи / У. Б. Косар. – К., 2011. – 20 с.

Агапов В. С. Становление Я-концепции в управленческой деятельности руководителей : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.08, 19.00.13 / В. С. Агапов. – М., 1999. – 495 с.

Тодышева Т. Ю. Детерминанты самооценки карьерной компетентности менеджеров : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.13 – психология развития, акмеология / Т. Ю. Тодышева. – М., 2011. – 25 с.

Балл Г. О. Категорія культури у дослідженні професійної діяльності / Г. Балл // Я-концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості : зб. наук. пр. / ред. І.А. Зязюн та ін.; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К., 2014. – С. 55–62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-25

Як цитувати

Журавльова, В. (2017). Фактори розвитку особистості керівника. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p