Феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу. Розглянуто феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу

Автор(и)

  • Т.О. Работа

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

психологічне здоров’я, психосемантика, уявлення, особистість, суспільство, культура, виховання, розвиток.

Анотація

Акцентовано увагу на впли-
ві культури, виховання та ЗМІ на сприйняття та відношення до інди-
відуального психологічного здоров’я і здоров’я загалом. Висвітлено
фактори, що формують здоров’я людини. Зазначено, що збереження
здоров’я та повноцінного життя громадян є однією із найважливіших
© Т.О. Работа
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
286
цілей світової спільноти, відображених у засадах європейської політики
«Здоров’я-2020: основи Європейської політики в підтримку дій держа-
ви і суспільства в інтересах здоров’я і благополуччя». Висвітлено три
рівні опису цінності «здоров’я». Акцентовано увагу на тому, що зі зрос-
танням добробуту населення, задоволення його природних первинних
потреб, відносна цінність здоров’я усе більше буде зростати. Зазначено,
що психологічний рівень здоров’я обумовлений психічними особливос-
тями людини, можливостями забезпечити і подолати хворобу, способом
життя і розумінням того, що здоров’я – це не тільки стан організму, але
і стратегія життя.
У статті також розглянуто важливість розуміння індивідуального
сприйняття поняття «психологічне здоров’я». Акцентовано увагу на
використанні психосемантичного підходу для глибшого вивчення кате-
горії «здоров’я». Висвітлено результати наукових досліджень з пробле-
ми загального уявлення стосовно психологічного здоров’я. Визначено,
що психологічне здоров’я є варіативним та індивідуально обумовленим.
Визначено подальшу перспективу дослідження, яка полягає у визна-
ченні актуальної індивідуальної категоризації поняття «психологічне
здоров’я».

Посилання

Завгородня О.В. Проблема психологічного здоров’я: спроба теоретичного аналізу / О.В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1(94). – С. 55–60.

Козлов А.В. Структура психологического здоровья: психосемантический поход / А.В. Козлов // Весник Харьковского национального университета. – Х., 2011. – С.130–133.

Колотій Н.М. Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу: автореф. дис….к.п.н.: 19.00.07 / Н.М. Колотій. – Х. : ХНУ, 2003. – 21 с.

Коновальчук В. До проблеми психологічного здоров’я як базової цінності особистості (глибинно психологічний аспект) / В. Коновальчук // Молодь і ринок. – 2008. – № 3. – С. 61–65.

Медична психологія: Підручник / С.Д. Максименко, Я.В. Цехмістер, І.А. Коваль, К.С. Максименко; за заг.ред. С.Д. Максименко. – 2-ге видання. – К. : Видавничий дім «Слово», 2014. – 520 с.

Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Учебное пособие / В.Ф. Петренко. – Смоленск : Издательство СГУ, 1997. – 400 с.

Петренко В.Ф. Психосемантика сознания / В.Ф. Петренко. – М. : Издательство МГУ, 1988. – 208 с.

Петренко В.Ф. Семантический анализ профессиональных стереотипов / В.Ф. Петренко // Вопросы психологии. – 1986. – №3. – 236 с.

Проект Концепції розвитку системи громадського здоров’я в Україні. – 2016. – 19 с.

Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2006. – 607 с.

Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. – Женева, 1998.

Шувалов А.В. Гуманитарно-антропологические основы теории психологического здоровья / А.В. Шувалов // Вопросы психологии. – 2004. – № 66. – С. 18–33.

Щербакова І.М. Духовний вимір психологічного здоров’я особистості в сучасному глобалізованому просторі / І.М. Щербакова // Проблеми сучасної психології. – 2010. –

– С. 892–901.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-21

Як цитувати

Работа, Т. (2017). Феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу. Розглянуто феномен психологічного здоров’я у контексті психосемантичного підходу. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p