Гендерний аспект становлення професійного образу «Я» особистості

Автор(и)

  • С.О. Ренке

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

гендерний аспект, становлення, професійний образ «Я», особистість, гендерна ідентичність, самосвідомість, самовизначення, статеві еталони.

Анотація

Встановлено, що гендерна самосвідомість особистості
формується на ранніх етапах соціалізації індивіда та визначає особли-
вості формування інших образів «Я», який також є найважливішим
упродовж більшої частини активного соціального життя особистості.
Встановлено чинники, що впливають на зміну гендерного і професій-
ного образів «Я» (вік, фаза життя, сам етап і зміст професійного ста-
новлення та ін.). Показано, що у процесі становлення професійного
образу «Я» відбуваються істотні зміни самосвідомості особистості, які
змушують людину переживати різні негативні стани, що впливають на
суб’єктивне благополуччя особистості та знижують рівень самоактуалі-
зації. Констатовано, що гендерні дослідження в психології підтверджу-
ють, що соціально-психологічна стать особистості є найважливішим
чинником розвитку професійного образу «Я». З’ясовано, що у сфері
зайнятості існує асиметричне розміщення чоловіків і жінок у профе-
сійній структурі. Показано, що соціальні чинники впливають на вибір
жінками і чоловіками певної професійної діяльності. Встановлено, що
професійне самовизначення у юнаків відбувається у межах загальної
життєвої перспективи та органічно входить у неї. З’ясовано, що у ді-
вчат життєве та професійне самовизначення менше пов’язані між со-
бою, для них характерна висока емоційність і ситуативність самовизна-
чення. Зроблено висновок, що гендерна ідентичність, як одна з базових
структур самосвідомості, відіграє важливу роль у процесах побудови
життєвого плану, самовизначення, формування образу майбутнього.
Встановлено, що гендерна ідентичність, співвідносна з біологічною і
психологічною статтю особистості, сприяє успішному самовизначенню,
зокрема професійному, а також подальшому становленню професійного
образу «Я». З’ясовано, що нечітка гендерна ідентичність, низька дифе-
ренційованість статевих еталонів знижує вплив гендерної ідентифікації
як механізму, що впливає на вибір цінностей, професійне становлення
професійного образу «Я».

Посилання

Бендас Т. В. Гендерная психология: учебное пособие / Т. В. Бендас. – СПб. : Питер, 2007. – 431 с.

Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2004. – 320 с.

Бутковская C. А. Становление гендерной идентичности в процессе профессионального самоопределения: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / C. А. Бутковская. – Хабаровск, 2007. – 26 с.

Зеленский В. В. Аналитическая психология. [Словарь] / В. В. Зеленский. – СПб. : ЮСК, 1996.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.

Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин / Е. П. Ильин. – Спб. : Питер, 2003. – 544 с.

Кон И. С. Психология половых различий / И. С. Кон // Вопросы психологии. – 1981. – № 2. – С. 47–57.

Кон И. С. История и теория мужских исследований / И. С. Кон // Гендерный калейдоскоп. –М. : Академия, 2001. – C.188–242.

Літвінова О. В. Вплив гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця: дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Ольга Володимирівна Літвінова. – Луганськ, 2007. – 231 с.

Літвінова О. В. Вплив гендерних стереотипів на професійне самовизначення: теоретичний аспект / О. В. Літвінова // записки Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України [За ред. С. Д. Максименка]. – К. : Главник, 2005. – Вип. 26. – T. 3. – С.3–7.

Разорина Л. М. Соотношение мотивации и представлений студентов университета о будущей профессиональной деятельности: дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 / Лариса Михайловна Разорина. – М., 2000. – 143 с.

Титаренко Т.М. Хлопчики та дівчатка: психологічне становлення індивідуальності / Т. М. Титаренко. – К. : Знання, 1989. – 48 с.

Burn S. M. Normative and informational pressure in conformity to the male role: Males’, females’, and friends’masculinity ideologies. Paper submitted for publication / S.M. Burn, G. D. Laver. – 1994

Pleck J. H., Sonenstein F. L. Masculinity ideology and its correlates. In S. Oskamp & M. Costanzo (Eds.), Gender issues in contemporary society Newbury Park, CA : Sage. – 1993. – Р. 85–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-22

Як цитувати

Ренке, С. (2017). Гендерний аспект становлення професійного образу «Я» особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p