Особливості формування особистісних рис суб’єктів ризиконебезпечної діяльності у процесі занять психологічною підготовкою

Автор(и)

  • Р.Т. Сімко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%25p

Ключові слова:

особистісні риси, психологічна підготовка, ризиконебезпечна діяльність, патрульна поліція.

Анотація

У статті розкрито особливості організації психологічної підго-
товки працівників патрульної поліції та її вплив на формування їх осо-
бистісних рис. Констатовано, що виконання своїх службових обов’язків
у ризиконебезпечних умовах вимагає від працівників патрульної полі-
ції наявності певних рис психіки та сама впливає на формування відпо-
відних рис.
Проведені експериментальні дослідження доводять, що прийоми та
методи, які застосовуються суб’єктами правоохоронної діяльності, фор-
муються не тільки під впливом
їх діяльності, а також чинять зворотний
вплив, формуючи при цьому саму особистість.
Виявлено, що риси психіки працівників патрульної поліції зна-
чною мірою впливають на ефективність виконання професійної діяль-
ності та змінюються у процесі її реалізації. За час формувального екс-
перименту знизився рівень особистісної, ситуативної тривожності та
агресивності. Дослідження цих рис психіки є важливим завданням, що
забезпечує належний психологічний супровід діяльності співробітників
патрульної поліції.
Встановлено, що за 14 тижнів формувального експерименту в до-
сліджуваних контрольної групи змінюється прояв таких особистісних
рис як Оцінка – вона збільшується, Сила та Активність – зростають.
Доведено, що при формуванні мотиваційної сфери працівників ри-
зиконебезпечних професій важливо визначити провідний та протиріч-
ний мотиви, а також можливості їх поєднання.

Посилання

Гришко Н. Т. Совершенствование системы движений с учетом особенностей интерференций, возникающих в процессе выполнения двигательных действий : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Николай Тимофеевич Гришко; Киев.

гос. ин-т физич. культ. – К., 1978. – 23 с.

Забродин Ю. М. Основные направления исследования деятельности человека-оператора в экстремальных условиях / Ю. М. Забродин, В. Г. Зазыкин // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М. : Наука, 1985. – С. 5–16.

Ильин Е. П. Психомоторная организация человека : учебник для вузов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с.

Камаль Хассан Аль-Зухби. Формирование двигательного навыка с учётом психической напряжённости деятельности спортсмена : автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.01 / Хасан Аль-Зухби Камаль; Ин-т психологии. – К., 1984. – 159 с.

Корольчук М. С. Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності / М. С. Корольчук // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія : Педагогічні науки. Психологічні науки. Випуск II. – К. : Правові джерела, 2002. – С. 211–213.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 580 с.

Ломов Б. Ф. Психическая регуляция деятельности: избранные труды / Б. Ф. Ломов. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 624 с.

Малхазов О. Р. Біомеханічні та психофізіологічні константи в управлінні руховою діяльністю / О. Р. Малхазов // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К. : МП Леся, 2002. – С. 314–321.

Платонов К.К. Вопросы психологии труда / К.К. Платонов. – М. : Медицина, 1970. – 224 с.

Плишко Н. К. Особенности сенсомоторных реакций при изменении эмоционального состояния / Н. К. Плишко // Диагностика психических состояний в норме и патологии. – Л. : Медицина, 1980. – С. 126–134.

Розе Н. А. Психомоторика взрослого человека / Н. А. Розе. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1970. – 128 с.

Сімко Р.Т. Особливості прояву психомоторних якостей суб’єкта в екстремальних умовах діяльності : Монографія / Р.Т.Сімко. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-22

Як цитувати

Сімко, Р. (2017). Особливості формування особистісних рис суб’єктів ризиконебезпечної діяльності у процесі занять психологічною підготовкою. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (36). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-36.%p