Ретроспектива сутності поняття професійного та особистісного становлення

Автор(и)

  • Ю.Ю. Бойко-Бузиль

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

ретроспектива, поняття, професія, особистість, становлення, розвиток, професійне становлення, особистісне становлення.

Анотація

У статті представлено історичну
та сучасну ретроспективу теоретико-методологічних засад досліджен-
ня феномену професійного та особистісного становлення. Професійне
та особистісне становлення є одним із найголовніших процесів життя
людини, оскільки саме ці дві його площини визначають успішний онто-
генез особистості, вдатне життєве функціонування та реалізацію свого
особистісного потенціалу з метою досягнення вершин акме. З’ясовано,
що провідне місце серед підходів до аналізу сутності професійного та
особистісного становлення належить таким: акмеологічному, особис-
тісно-розвиваючому, типологічному, життєдіяльнісному, діяльніс-
но-формуючому, кризово-долаючому, синергетичному, суб’єктному,
суб’єктно-діяльнісному, моделююче-прогресивному, позитивно-техно-
кратичному, проактивному, кар’єрної зрілості, професіоналізації, про-
фесійного вибору, системогенезу та професійної придатності. Доведено,
що єдності щодо тлумачення професійного та особистісного становлен-
ня досі не існує, оскільки кожне індивідуальне бачення детермінуєть-
ся авторським розумінням проблематики, що найчастіше обумовлено
зручним розумінням поняття. За хронологічно-концептуальним поряд-
ком розробки було розглянуто та узагальнено результати аналізу осно-
воположних радянських, зарубіжних та вітчизняних тлумачень профе-
сійного та особистісного становлення й суміжного та близького до нього
поняття розвитку. Визначено специфічні аспекти та виділено спільні й
відмінні особливості у розумінні сутності поняття професійного та осо-
бистісного становлення.

Посилання

Александров Д.О. Психологія становлення особистості працівника органів внутрішніх справ: автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Д.О. Александров. – К., 2014. – 40 c.

Бондарчук О.І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності: автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / О.І. Бондарчук. – К., 2008. – 38 с.

Волянюк Н.Ю. Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.01 / Н.Ю. Волянюк. – К., 2006. – 40 с.

Глуханюк Н.С. Психологические основы развития педагога как субъекта профессионализации: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.13 / Н.С. Глуханюк. – Екатеринбург, 2001. – 40 с.

Дронова Т.А. Концепция формирования интегрально-креативного стиля мышления в процессе личностно-профессионального становления педагога: автореф. дис. д-р. пед.

Наук : 13.00.01 / Т.А. Дронова. – Воронеж, 2011. – 42 с.

Зеер Э.Ф. Психологические основы профессионального становления личности инженера-педагога: дис. д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 / Э.Ф. Зеер. – Свердловск, 1988. – 384 с.

Козлова Н.В. Личностно-профессиональное становление в условиях вузовского образования: акмеориентированный подход: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.13 / Н.В. Козлова. – Томск, 2008. – 44 с.

Коровин В.М. Система профессионального становления офицеров в военных вузах: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.01 / В.М. Коровин. – Воронеж, 2002. – 40 с.

Лефтеров В.О. Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.09 / В.О. Лефтеров. – Х., 2008. – 37 с.

Малкова Т.М. Теорія і практика професійного становлення особистості (на прикладі ВНЗ системи МВС України): автореф дис. д-р. психол. наук : 19.00.01 / Т.М. Малкова.– К., 2014. – 38 с.

Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.07 / Л.М. Митина. – М., 1995. – 42 с.

Муляр В.І. Проблема становлення особистості в системі «індивід-суспільство» (філософсько-культурологічний аналіз): автореф. дис. д-ра філос. наук : 09.00.03 / В.І. Муляр. – Дніпропетровськ, 1999. – 31 с.

Невзоров Б.П. Профессиональное становление учителя в системе многоуровневого университетского образования в регионе: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Б.П. Невзоров. – Кемерово, 1998. – 42 с.

Орлов В.Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.04 / В.Ф. Орлов. – К., 2004. – 44 с.

Осьодло В.І. Психологічні засади становлення суб’єкта військово-професійної діяльності: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.01 / В.І. Осьодло. – К., 2013. – 40 с.

Петелин А.С. Профессионально-личностное становление учителя музыки в многоуровневой системе образования: автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / А.С. Петелин. – Воронеж, 2006. – 40 с.

Плугина М.И. Акмеологическая концепция профессионального становления преподаватeлей высшей школы: автореф. дис. д-ра психол. наук : 19.00.13 / М.И. Плугина. – М., 2009. – 60 с.

Поваренков Ю.П. Профессиональное становление личности: автореф. д-ра психол. наук : 19.00.07, 19.00.03 / Ю.П. Поваренков. – Ярославль, 1999. – 49 с.

Пророк Н.В. Психологічні основи професійного розвитку практичного психолога: автореф. дис. д-р. психол. наук : 19.00.07 / Н.В. Пророк. – К., 2013. – 42 c.

Фонарев А.Р. Психология личностного становления профессионала: автореф. дис. д-р. психол. наук : 19.00.13 / А.Р. Фонарев. – Калуга, 2004. – 46 с.

Чарнецкі К. Психологія професійного розвитку особистості: автореф. дис. д-р. психол. наук : 19.00.07 / К. Чернецкі. – К., 1999. – 44 с.

Чуйко О.В. Психологія особистісного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій: автореф. дис. д-р. психол. наук : 19.00.07 / О.В. Чуйко. – К., 2014. – 36 с.

Шумская Л.И. Личностно-профессиональное становление студентов в процессе вузовской социализации: автореф. дис. д-р. психол. наук : 19.00.05 / Л.И. Шумская. – Санкт-Петербург, 2005. – 50 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-23

Як цитувати

Бойко-Бузиль, Ю. (2017). Ретроспектива сутності поняття професійного та особистісного становлення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p