Психологічна симптоматика феномену «емоційне вигорання» у підлітків: емпіричні дослідження

Автор(и)

  • I.V. Vashchenko
  • L.V. Kondratska
  • D.A. Nishkur

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

емоційна сфера, емоційне вигорання, сімейні конфлікти, підліткова криза, самооцінка, тривожність, конфліктність, агресивність.

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження
Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
30
психологічної симптоматики феномену «емоційне вигорання» у під-
літків. Визначено та проаналізовано зовнішні фактори, що провокують
емоційне вигорання підлітків: хронічно напружена психоемоційна ді-
яльність; дестабілізуюча організація навчальної діяльності; підвищена
відповідальність за виконувані функції; несприятлива психологічна
атмосфера в школі; психологічно важкий контингент, з яким має спра-
ву підліток у сфері спілкування; несприятлива психологічна атмосфе-
ра вдома. Емпірично визначено внутрішні фактори, котрі зумовлюють
емоційне вигорання: схильність до емоційної ригідності; інтенсивна
інтеріоризація (сприйняття та переживання) обставин навчальної ді-
яльності; моральні дефекти та дезорієнтація особистості. Показано, що
емоційному вигоранню підлітків як симптомокомплексу характерні на-
ступні ознаки: зміни у поведінці; зміни у мисленні; зміни у почуттях;
зміни у здоров’ї. Виявлено пряму залежність між високим рівнем три-
воги у підлітка і конфліктністю батька та матері; частотою конфліктів
у сім’ї; глибиною конфлікту; примиренням із батьками. Конкретизо-
вано «перешкоди» у становленні емоційних контактів у підлітків: не-
вміння управляти емоціями, дозувати їх, негнучкість, нерозвиненість,
невиразність емоцій і небажання зближуватися з людьми. Виявлено
особливості особистості підлітка, котрі приводять її до деформації – це
емоційна нестабільність, яка характеризується нестійкістю настрою,
високою особистісною тривожністю, схильністю до драматизації подій,
демонстративність, егоцентризм; психастенічні риси характеру, само-
імпульсивність, конфліктність, неадекватна самооцінка.

Посилання

Бойко В. В. Энергия эмоций / В. В. Бойко. – СПб. : Питер, 2004. – 474 с.

Ващенко І. В. Чинники, що зумовлюють емоційне вигорання підлітків / І. В. Ващенко, Л. В. Кондрацька // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 12 «Психологіч-

ні науки» : зб. наук. праць – К. : НПУ, 2007. – № 15 (39). – С. 119–124.

Водопьянова Н. Е. Синдром «выгорания» в профессиях системы «человек-человек». Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Наталья Евгеньевна Водопьянова; под ред. Г. С. Никифорова и др. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с. – С. 188–199.

Кондрацька Л. В. Вплив особистісних особливостей підлітків на їх емоційне вигорання / Л. В. Кондрацька / Генеза буття особистості: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – К. : Міленіум, 2007. – Вип. 32. – С. 141–148.

Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования и перспективы / Валерий Емельянович Орел // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 90–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-11

Як цитувати

Vashchenko, I., Kondratska, L., & Nishkur, D. (2017). Психологічна симптоматика феномену «емоційне вигорання» у підлітків: емпіричні дослідження. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p