Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності

Автор(и)

  • С.Л. Грабовська
  • І.Р. Петровська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

громадянська ідентичність, громадянське суспільство, національна безпека, студенти, еміграція, індивідуальна модель світу.

Анотація

Представлено результати дослідження індивідуально-
психологічних властивостей студентів з різним типом громадянської
ідентичності. Виявлено, що досліджувані студенти з «негативно-пасив-
ним» типом громадянської ідентичності мають найвищий показник, у
порівняно з представниками інших типів («потенційні емігранти», «ди-
фузні» та з позитивною/«досягнутою» громадянською ідентичністю),
за хаотичною модальністю світосприйняття, при якій світ уявляється
невпорядкованим та непередбачуваним. З’ясовано, що для них такі цін-
ності, як соціальна взаємодопомога, взаємодія уявляються позбавлени-
ми сенсу, оскільки вони живуть за принципом «у цьому світі кожен сам
за себе». Студенти цього типу, так само як і студенти з невизначеною
(«дифузною») громадянською ідентичністю, як показують результати,
не відчувають емоційно позитивного зв’язку, внутрішньої єдності зі
співгромадянами.
Встановлено, що студенти з «досягнутою» ідентичністю та «по-
тенційні емігранти», на відміну від «дифузних», знають, хто вони і
чого хочуть, і відповідно структурують своє життя, що забезпечує їм
почуття спрямованості і осмисленості життя (відповідно, в Україні чи
за її межами). З’ясовано, що для них важливими є повнота життєвих
переживань і такі цінності як свобода, творчість, різноманітне життя.
Вони, у порівнянні з «негативно-пасивними» та «дифузними» типа-
ми, більшою мірою актуалізують для себе такі цінності як соціальний
порядок, національна безпека, мир на Землі, безпека сім’ї, соціальна
справедливість.

Посилання

Абушенко В. Л. Проблема идентичностей / В.Л. Абушен-

ко // Вопросы социальной теории : научный альманах. –

Т. IV. – М. : Междисциплинарное общество социальной тео-

рии, 2010. – С. 128–146.

Водолажская Т. Идентичность гражданская / Т. Водо-

лажская // Образовательная политика. – 2010. – № 5–6. –

С. 140–142.

Иванова Н. Л. Психологическая структура социальной иден-

тичности : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 /

Н. Л. Иванова / Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. –

Ярославль, 2003. – 51 c.

Коростелина К. В. Структура и динамика системы соци-

альной идентичности : автореф. дис. ... д-ра психол. наук :

00.05 / К. В. Коростелина / Таврический национальный

ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2003. – 30 с.

Малюченко Г. Н. Социально-психологический анализ

целостных представлений о мире : монография / Г. Н. Малю-

ченко, В. М. Смирнов. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та,

– 155 с.

Микляева А. В. Социальная идентичность личности: содер-

жание, структура, механизмы формирования : монография /

А. В. Микляева, П. В. Румянцева. – СПб. : Изд-во РГПУ им.

А. И. Герцена, 2008. – С. 8–47.

Миненков Г. Концепт идентичности: перспективы опред-

еления: Электр. ресурс. – Режим доступа: http://belintellectuals.

eu/publications/174/

Петровська І. Р. Розробка та психометрична перевірка опи-

тувальника «Громадянська ідентичність» / І. Р. Петров-

ська // Науковий вісник Херсонського державного універси-

тету. Серія «Психологічні науки». – Вип. 1, Т. 1. – Херсон,

– С. 70–76.

Ядов В. А. Социальные и социально-психологические ме-

ханизмы формирования социальной идентичности личнос-

ти / В. А. Ядов // Мир России, 1995. – №3-4. – С. 158–181.

Hunter J. A. Inter-Group Evaluative Bias and Self-Esteem

among Christians / J. A. Hunter // Current Research In Social

Psychology, 1998. – Vol. 3 (7). – P. 74–87.

Tajfel H. The social identity theory of inter-group behavior /

H. Tajfel, J. Turner // Psychology of Intergroup Relations. –

Chigago : Nelson-Hall, 1986.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-12

Як цитувати

Грабовська, С., & Петровська, І. (2017). Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p