Вплив толерантності жінок на формування їх психологічної готовності до майбутнього материнства

Автор(и)

  • С.І. Канюка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

толерантність, формування толерантності, материнство, психологічна готовність до материнства, батьківські настанови, материнська позиція, прийняття, терпимість, безумовна любов.

Анотація

Представлено резуль-
тати аналізу наукових підходів до вивчення проблеми толерантності як
мoрaльної якості особистості та поняття психологічної готовності жінок
до материнства.
Теоретично обґрунтовано структуру толерантності та психологіч-
ної готовності жінок до материнства, їх взаємозв’язок. Виділено систе-
му показників, якими характеризуються структурні складові толерант-
ності, що впливають на психологічну готовність жінки до майбутнього
материнства.
Наведено комплекс психодіагностичних методик для визначення
рівнів розвитку показників складових толерантності та психологічної
готовності жінок до майбутнього материнства.
Сформульовано критерій визначення рівнів толерантності (високо-
го, середнього, низького, дуже низького), який полягає у рівні сформо-
ваності її структурних складових.
Представлено результати констатувального експерименту щодо
рівнів розвитку показників складових толерантності та психологічної
готовності жінок до майбутнього материнства, кореляції показників
структурних складових толерантності та показників психологічної го-
товності до материнства. Доведено, що між показниками складових то-
лерантності та показниками психологічної готовності до материнства
спостерігається значущий зв’язок, що свідчить про те, що психологічна
готовність жінок до майбутнього материнства обумовлюється достатнім
рівнем розвитку складових їх толерантності.
Зроблено висновок про низький рівень толерантності українських
жінок та необхідність цілеспрямованої соціально-психологічної роботи
щодо формування толерантності жінок як необхідної умови їх психоло-
гічної готовності до материнства.

Посилання

Асмолов А. Г. Толерантность : различные парадигмы анали-

за / А. Г. Асмолов // Толерантность в общественном созна-

нии. – М. : Смысл, 1998. – 223 с.

Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / Д.В. Винни-

котт; пер. с англ. Н.М.Падалко. – М. : Класс, 1998. – 80 с.

Мещерякова С.Ю. Психологическая готовность к материн-

ству / С.Ю. Мещерякова // Вопросы психологии. – 2000. –

№ 5. – С. 18–27.

Солдатова Г. У. Толерантность: психологическая устойчи-

вость и нравственный императив / Г. У. Солдатова // Прак-

тикум по психодиаг ностике и исследованию личности / под

ред. Г. У. Солдатовой, Л. А. Шайге ровой. – М. : МГУ им.

М. В. Ломоносова, 2003. – 112 с.

Филиппова Г.Г. Психология материнства : уч.пособие /

Г.Г. Филиппова. – М. : Изд-во Института психотерапии,

– 240 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-27

Як цитувати

Канюка, С. (2017). Вплив толерантності жінок на формування їх психологічної готовності до майбутнього материнства. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p