Базисні переконання особистості курців

Автор(и)

  • В.О. Крамченкова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

тютюнова адиктивна поведінка, тютюнова залежність, типологічний профіль, мотиви паління, базисні переконання, ірраціональні установки, сприйняття паління.

Анотація

Пред-
ставлено результати вивчення стійких базисних переконань особистості
в залежності від типу тютюнової адиктивної поведінки. Виділено три
http://problemps.kpnu.edu.ua/en/ Проблеми сучасної психології. 2017. Випуск 35
247
типологічних профілі тютюнової адиктивної поведінки, які умовно по-
значені як «Психологічна залежність», «Псевдокультурне паління» та
«Фізична залежність». Профіль «Психологічна залежність» характери-
зується використанням паління як засобу задоволення різних, навіть
протилежних потреб, профіль «Псевдокультурне паління» – прагнен-
ням до релаксації та ритуалізації паління при низькій залежності від
тютюну, профіль «Фізична залежність» – високими показниками ознак
фізичної залежності. Встановлено відносно більшу гармонійність базис-
них переконань курців профілю «Псевдокультурне паління». Для про-
філів «Психологічна залежність» та «Фізична залежність» характерні
подібні дезгармонійні базисні переконання у невизначеності, неконтр-
ольованості та несправедливості життєвих подій, але курці профілю
«Психологічна залежність» більшою мірою переконані у загальній при-
хильності світу, власній цінності та психологічній безпеці. Виявлено,
що для профілю «Психологічна залежність» характерною є виражена
ірраціональна установка «катастрофізації» та низька фрустраційна
толерантність, для профілю «Псевдокультурне паління» – установка
«повинність стосовно інших», для профілю «Фізична залежність» – ви-
ражена оцінна установка. Показано, що соціально-психологічні уста-
новки щодо паління у курців профілів «Психологічна залежність» та
«Псевдокультурне паління» проявляються відкиданням шкоди та ві-
рою в міфи про позитивні сенси паління, а у курців профілю «Фізична
залежність» – більшим усвідомленням шкоди для здоров’я при переко-
нанні у позитивних функціях паління.

Посилання

Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия / Г.М. Андреева. – СПб. : Питер, 2007. – 620 с.

Бек А. Когнитивная психотерапия расстройств личности. Практикум по психотерапии / А. Бек, А. Фримен. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.

Каменюкин А.Г. Антистресс-тренинг / А.Г. Каменюкин, Д.В. Ковпак. – СПб.: «Питер», 2008. – 205 с.

Крамченкова В.О. Вікові особливості соціально-психологічних установок щодо куріння / В.О.Крамченкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 46. – Ч. 3. – С. 167–174.

Крамченкова В.О. Тютюнова адикція з точки зору основних психологічних шкіл / В.О.Крамченкова // Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки». – 2015. – № 6 – С. 179–184.

Практикум по психодиагностике и исследованию толерантности личности / Под ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой. – М. : МГУ, 2003. – 112 с.

Наркологія / за ред. І.К. Сосіна, Ю.Ф. Чуєва. – Харків : Колегіум, 2014. – 1500 с.

Сперанская О.И. Табачная зависимость: перспективы исследования, диагностики, терапии / О.И. Сперанская. – М. : ГЕОТАР-Медиа, 2011. – 160 с.

Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : Питер, 1999. – 608 с.

Шамионов Р.М. Психология социального поведения личности / Р.М. Шамионов. – Саратов : «Наука», 2009. – 186 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-10

Як цитувати

Крамченкова, В. (2017). Базисні переконання особистості курців. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p