Сучасні проблеми соціальної патології в Польщі. Педофілія як аксіонормативне порушення і законодавчо-правовий виклик

Автор(и)

  • Марек Палюх
  • Кристиан Шайна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

сексуальна девіація, сексуальна злочинність, педофілія, соціальний захист, патологія, аксіонорматив, нормалізація, законодавче врегулювання.

Анотація

У статті представлено критичний аналіз дотеперішньої
інформації у сфері сексуального розладу, яким є педофілія, що коди-
фікується як девіація норм та цінностей і класифікується як сучасна
проблема соціальних патологій в Польщі. З’ясовано, що сучасний сус-
пільний та юридично-законодавчий дискурс включає проблему ізоляції
сексуальних злочинців, ув’язнених у державних в’язницях, осуджених
на довгостроковий термін позбавлення волі, період покарання яких три-
ває до сьогодні. Проаналізовано, що збіг цих фактів передбачає низку
загроз, серед яких серйозним законодавчим викликом стає безперервно
актуальний постулат захисту суспільного інтересу. Здійснений огляд
літератури предмету, попереднє вивчення теоретичних засад вказаної
проблематики на основі поставлених узагальнень і операційних висно-
вків, дозволяє визначити ряд постульованих питань чи тверджень, на-
цілених на оптимізацію, вдосконалення та поліпшення загальної сфери
виправної і реабілітаційної діяльності, нормативно-правових кодифіка-
цій та соціальних вирішень в контексті посткримінальних припущень,
що стосуються індивідів, у яких виявлено порушення в сексуальній
сфері. Встановлено, що важливим аспектом обговорюваної проблемати-
ки є позиція щодо повторної ізоляції та судово-психіатричної оцінки як
системного вирішення щодо захисту суспільних інтересів. Доведено, що
усі показання мають характер утилітарної роботи по відношенню до се-
редовищ, які перебувають під загрозою соціальної патології. Тому слід
мати на увазі, що прийняті заходи повинні бути планованими, профе-
сійними, актуальними, адекватними та націленими, а сфера законодав-
чої діяльності повинна бути загалом цілісна і міждисциплінарна, вра-
ховуючи діагностичний і причинний характер цього явища. Зроблено
висновки, що проблематика девіантних патологічних форм сексуальної
поведінки є імплікацією широкого теоретичного розуміння і складних
практично-пізнавальних функцій. Проблема посткримінальної ізоляції
як системного вирішення щодо захисту громадських інтересів в контек-
сті повернення до суспільства індивідів з педофільними порушеннями є
індикацією і постулатом аксіонормативної кодифікації. Виявлено, що
теоретичний аналіз вказаних змінних вимагає розробки і здійснення
належної аналітичної процедури, з урахуванням низки компонентів,
гіпотетичних вирішень і постульованої перцепції кінцевого результату.

Посилання

Beisert M., Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Nowy autorski model oparty na badaniach pedofilów osadzonych w polskich więzieniach, GWP. – Sopot 2012.

Kahneman D., Pułapki myślenia, Wyd. Media Rodzina. – Poznań, 2011.

Ministerstwo Sprawiedliwości. Centralny Zarząd Służby Więziennej. Roczna informacja statystyczna za rok 2015. – Warszawa, 2015.

Nowacki Z. Wywieranie wpływu społecznego w warunkach izolacji więziennej. – Kraków : Impuls, 2012.

Pospiszyl I. Patologie społeczne, PWN. – Warszawa, 2010.

Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna, Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. – Warszawa : Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553.

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r., o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Dz.U. 2014 poz. 24.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2013. Sygnatura Akt K 6/14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-24

Як цитувати

Палюх, М., & Шайна, К. (2017). Сучасні проблеми соціальної патології в Польщі. Педофілія як аксіонормативне порушення і законодавчо-правовий виклик. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p