Дослідження якостей особистості, які впливають на формування копінг-стратегії

Автор(и)

  • O.Y. Khudobin
  • O.V. Tsarkova

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

особистість, якості, Я-концепція, копінг-стратегії, дослідження, формування, опанувальна поведінка, життєва ситуація, небезпека.

Анотація

У статті досліджено
якості особистості, які першочергово впливають на формування копінг-
стратегій та опанувальної поведінки людини при виникненні складної
життєвої ситуації. Проаналізовано, на якому рівні психічного відбува-
лися застосування копінг-стратегії у ситуації небезпеки. Проаналізо-
вано якості особистості, які впливають на формування адаптивних та
не адаптивних копінг-стратегій у ситуації стресу. Виокремлено ком-
поненти Я-концепції особистості, які сприяють формуванню опану-
вальних стратегій поведінки. Виокремлено основні риси особистості
(генетичні, психологічні, соціальні), які впливають на розвиток і фор-
мування копінг-стратегій особистості.
Порівняно визначення поняття копінг-стратегії з феноменологіч-
ної, соціальної, психологічної, поведінкової сторін. Акцентовано увагу
на розгляді основних підходів розуміння копінг-поведінки: зарубіжни-
ми та вітчизняними дослідниками. Виокремлено функції опанувальної
поведінки, що сприяють збереженню емоційно-психічного здоров’я лю-
дини. Досліджено класифікації та стилі копінг-стратегій, які викорис-
товуються людиною в залежності від її психоемоційних та характероло-
гічних особливостей.
Проаналізовано залежність рівня емпатії і формування опануваль-
ної поведінки особистості. Визначено, яким чином тип темпераменту
людини впливає на домінування тих чи інших копінг-стратегій, які
компоненти Я-концепції впливають на розвиток, копінг-стратегій лю-
дини у ситуації небезпеки. Окреслено перспективу подальшого дослі-
дження особливостей формування копінг-стратегій особистості.

Посилання

Авдеев В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. В 2-х томах. 5-е изд., перераб. / В. Авдеев. – М. : ТОО ИХЦ «Изограф», 1997. – 354 с.

Абрамова Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М., 1997. – 256 с.

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М., 1991. – 438 с.

Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование жизненных ситуаций и психологическая защита / Л.И. Анцыферова // Психол. журнал. – 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3–18.

Балабанова Е.С. Гендерные различия стратегий совладания с жизненными трудностями / Е.С. Балабанова // Социологические исследования. – 2002. – № 1. – С. 78–84.

Білоног О.М. Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді / О.М. Білоног // Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (За ред. С.Д. Максименка, В.Д.Потапової). – К. : ГНОЗІС, 2008. – Т.15, Ч.1. – С.80–85.

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – 2-е изд. / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с.

Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций / Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. – М., 1998. – 456 с.

Калинина Н.В. Некоторые аспекты изучения поведения подростков и молодёжи в кризисных ситуациях / Н.В.Калинина, М.И. Лукьянова // Психологическая наука и образование. – 2000. – № 3. – С. 16–25.

Кирш Б. Переживание проблем и стратегии совладания в подростковом возрасте / Б. Кирш, К. Вагнер // Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет (Кросс-культурное сравнение: Потсдам – Санкт-Петербург). – Спб. : Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2000. – 240 с.

Киршбаум Э. Психологическая защита (3-е издание) / Э. Киршбаум, А. Еремеева. – СПб. : Питер, 2005. – 176 с.

Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности [Уч. пособие для студентов пед. интов] / И.С. Кон. – М. : Просвещение, 1979. – 175 с.

Lazarus R.S. Stress, appraisal and coping / R.S. Lazarus, S. Folkman. – N.-Y. : Springer, 1984. – 456 р.

Murphy L. Coping vulnerability and residence in childhood. Coping and adaptation / L. Murphy. – N.-Y. : Basic Books, 1974. – 420 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-19

Як цитувати

Khudobin, O., & Tsarkova, O. (2017). Дослідження якостей особистості, які впливають на формування копінг-стратегії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p