Дискурс бажання як спосіб конституювання Я та конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства

Автор(и)

  • О.Ф. Яцина

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%25p

Ключові слова:

бажання, смисл, постмодерн, самореферентна ідентичність, конституювання, конструювання, практики, дискурс.

Анотація

Теоретична частина статті пов’язана з аналізом різних
підходів до розуміння поняття «бажання». Виявлено, що дослідники
не обмежуються психоаналітичною інтерпретацією бажання і не
вдаються до редукції його в інтимну сферу. Зазначене поняття
розглядається як форма людської чутливості, як самоствердження,
як потреба (конкретизована потреба), як надбудова над потребою, як
феномен мотивації діяльності. Проаналізовано основні уявлення про
феномен бажання, які дозволяють вести розмови про нього як про
спосіб конституювання Я та конструювання дискурсивних практик.
Зазначено, що бажання є вихідною умовою буття людини. Виділено
ключове положення наукових розвідок, в яких пояснюється, що
ідентифікація суб’єктивності здійснюється в процесі розуміння себе як
суб’єкта свого бажання. В процесі аналізу бажань здійснюється пробле-
матизація відношення суб’єкта до себе самого. Зазначається, що в змі-
неній соціальній реальності будь-яке бажання може стати реальністю і
отримати свій смисл. Підкреслюється, що смисли бажань є базисом, на
якому конструюються практики партнерства та батьківства. Наголошу-
ється, що розбіжність смислів шлюбно-сімейних практик партнерства
та батьківства в полідискурсивному просторі вказують на різність пози-
цій суб’єктів у їхньому баченні соціальної реальності. Робиться висно-
вок про те, що поліфонія практик партнерства і батьківства представляє
реальний калейдоскоп з індивідуальних значень і смислів бажань та
увиразнює ту смислову реальність, в якій особистість, орієнтуючись на
власний проект життєтворення, конструює смисли, що відповідають її
бажанням.

Посилання

Азарова Ю. Лакан и дискурс желания: DESIDERO ERGO SUM // Сборник научных статей и рабочих материалов к докладам участников II Международной конференции «Философия и психотерапия» / Под редакцией С.М. Бабина, В.В. Андрюшина, И.Г. Глуховой. – СПб: издательство «Анатолия», 2014. – 232 с.

Бодрийар Ж. Забыть Фуко / Ж. Бодрийар. – СПб., 2000. – С. 63.

Делез. Марсель Пруст и знаки: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/del_mars/03.php. – Название с экрана.

Ж. Делез. «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения» [Элект ронный ресурс] / Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/72971. – Название с экрана.

Кочубейник О. М.Перформанс як інструмент локальних ідентичностей : [Електронний ресурс] / О.М. Кочубейник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. –2013. – Вип. 42. – С.68-74.– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_13. – Назва з екрану.

Краснухина Е.К. Нарциссизм желания или метафора зеркала в философии Е.К. Краснухиной // Философия желания. Сборник статей / Под ред. И.В. Кузина. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 2005. – C.5–17.

Кудряшов Иван. Что нужно знать, чтобы понимать Лакана…Ликбез : [Электронный ресурс] / Режим доступа :

www.likbez.ru/archive/zine_number496/zine_clever501/publication525. – Название с экрана.

Лакан Ж. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа / Ж. Лакан. – М. : Логос, 1998. – 195 с.

Лакан Ж. Семинары. Книга 2. «Я» в теории Фрейда и технике психоанализа / Ж. Лакан. – М. : Логос, 1999. – 320 с.

Лакан Ж. Семинары. Книга 7. Этика психоанализа / Ж. Лакан. – М. : Логос, 2006. – 409 с.

Лакан Ж. Семинары. Книга 11. Четыре основных понятия психоанализа / Ж. Лакан. – М. : Логос, 2004.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Никлас Луман; [пер. с нем. И. Д. Газиева]. – СПб. : Наука, 2007. – 648 c.

Мальцева А.П. Введение в философию желания. Критический анализ опыта концептуализации феномена желания : [Электронный ресурс] / А.П. Мальцева. – Издательство «ФЛИНТА», 2014. – Режим доступа: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8479442 Введение в философию желания. Критический анализ опыта концептуализации феномена желания: ФЛИНТА; М.; 1914. – Название с экрана.

Мурейко Л.В. Об исполнении желаний. Философия желания. Сборник статей / Л.В. Мурейко; Под ред. И.В. Кузина. – СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2005.

Ставцев С.Н. Язык и позиция субъекта: Лакановская структурно-семиотическая концепция субъективности / С.Н. Став цев // Формы субъективности в философской культуре XX века. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2000.

Wodak R. Disorders of Discourse. London / R.Wodak. –1996. – P. 15.

Jacobsen R. Arousal and the Ends of Desire // Philosophy and Phenomenological Research. – 1993. – № 53 (Issue 3). – P. 617–632.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-01-17

Як цитувати

Яцина, О. (2017). Дискурс бажання як спосіб конституювання Я та конструювання практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (35). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2017-35.%p