Структура та функції емоційної компетентності в процесі життєтворення

Автор(и)

  • Є.В. Карпенко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

емоційна компетентність, потреба, ідентичність, життєтворення, розуміння, інтерпретація, наратив, ментатив, емпатія, організмічне чуття.

Анотація

У статті проведено аналіз феномена емоційної
компетентності в контексті життєтворення особистості. Конкретизова-
но її роль у взаємозв’язку ціннісно-смислової і мотиваційної сфер, яка
полягає у визначенні справжньої цінності потреб шляхом співвіднесен-
ня їх з усіма рівнями ідентичності: ситуативним, характерологічним і
базовим. З’ясовано, що у такий спосіб емоційна компетентність зв’язує
зовнішні умови з внутрішніми обставинами, сприяючи налагодженню
контакту з собою та з оточуючими. Встановлено, що емоційна компе-
тентність орієнтована на розуміння з подальшою коректною інтерпре-
тацією, яке включає в себе емпатію та організмічне чуття. Виявлено,
що емпатія, реалізуючись у сферах Діяльності й Контактів, сприяє на-
лагодженню контакту з Іншими, а, відтак, і адаптації, соціалізації та
розгортанню особистісного потенціалу в просторі соціальних стосунків
(екстернальний вектор). Зазначено, що організмічне чуття функціонує
у сферах Тіла і Сенсів та орієнтоване, в першу чергу, на поглиблення
саморозуміння, уміння чути голос власної ідентичності (інтернальний
вектор). Констатовано домінуючу роль емпатії при наративному спо-
собі самоконструювання, а організмічного чуття – при ментативному.
Обґрунтовано думку про те, що джерелами емпатії є базові емоційні
установки, які функціонують у сферах Ти і Ми, тоді як організмічне
чуття опирається на Я і Пра-Ми. Окреслено контури потенційної коре-
ляції компонентів емоційної компетентності з різними рівнями інте-
гральної суб’єктності. З’ясовано, що організмічне чуття реалізується на
рівнях відносного і абсолютного суб’єкта, а емпатія – на рівнях моно- і
полісуб’єкта. Метасуб’єкт наділено інтегративною функцією, метою
якої є поєднання у цілісну систему процесів наративного і ментативного
життєтворення.

Посилання

Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе / Дэниел Гоулман ; [пер. с англ. А. П. Исаевой]. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА; Владимир : ВКТ, 2010. – 476 с.

Карикаш В.И. Пять вершин на жизненном пути: психотерапия посредством трансформации экзистенциальной идентичности / В.И. Карикаш // Позитум Украина : науч.-практ. ж-л. – 2008. – №2. – С. 18–20.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : монографія / З.С. Карпенко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 512 с.

Климчук В.О. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія / В.О. Климчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 290 с.

Лэнгле А. Эмоции и экзистенция / Альфрид Лэнгле ; [пер. С нем. О. А. Шипиловой]. – Х. : Гуманитарный Центр, 2011. – 332 с.

Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Носсрат Пезешкиан ; [пер. с нем.]. – М. : Медицина, 1996. – 464 с.

Пезешкиан Н. Тренинг разрешения конфликтов. Психотерапия повседневной жизни / Носсрат Пезешкиан ; [пер. С нем.]. – М. : Институт позитивной психотерапии, 2007. – 2-е издание. – 296 с.

Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. Бодалева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Когито-Центр», 2015. – 672 с.

Таланов В.Л. Справочник практического психолога / В.Л. Таланов, И.Г. Малкина-Пых. – СПб. : Сова ; М. : ЭКСМО, 2003. – 928 с.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинковий підхід на службі у соціальній психології / В.О. Татенко // Психологія особистості. – Вид-во ПНУ ім. В. Стефаника. – 2015. – №1 (6). – С. 20–31.

Титаренко Т.М. Особистісні практики конструювання життя / Т.М. Титаренко // Психологічні науки : проблеми і здобутки. – 2013. – Вип. 4. – С. 226–238.

Фопель К. Психологические принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов: семинаров, мастер-класов / Клаус Фопель ; [пер. с нем.]. – М. : Генезис, 2010. – 360 с.

Шапар Б.В. Сучасний тлумачний психологічний словник / Б.В. Шапар. – Х. : Прапор, 2007. – 640 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-25

Як цитувати

Карпенко, Є. (2016). Структура та функції емоційної компетентності в процесі життєтворення. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p