Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості

Автор(и)

  • Ю.І. Кашлюк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психологічне благополуччя, компоненти психологічного благополуччя, задоволеність життям, особистість, переживання, психологічні фактори, самоактуалізація, особистісне зростання.

Анотація

У статті проаналізовано соціально-психо-
логічні чинники психологічного благополуччя особистості. Складність
вивчення феномену психологічного благополуччя обумовлена тим, що
механізм його формування знаходиться як у соціальному середовищі,
так і у внутрішньому світі людини. Зроблено спробу розкрити їх сут-
ність на основі досліджень у світовій та вітчизняній науці. Проаналі-
зовано об’єктивні та суб’єктивні предиктори психологічного благопо-
луччя особистості. Зокрема, запропоновано класифікувати фактори
психологічного благополуччя на соціально-економічні, соціокультурні,
біологічні та психологічні, та розглянуто їх особливості. Доведено, що
соціально-економічні та соціокультурні чинники мають опосередкова-
ний вплив на психологічне благополуччя, торкаючись зазвичай, його
окремих компонентів. Встановлено суттєвий взаємозв’язок рівня пси-
хологічного благополуччя з суб’єктивним фактором – психологічним.
Досліджено, що психологічний фактор визначає структурні та функціо-
нальні компоненти. До структурних компонентів відносимо емоційний,
когнітивний та поведінковий, тоді як до функціональних компонентів,
які забезпечують позитивне функціонування особистості, відносимо
автономію, управління навколишнім середовищем, особистісне зрос-
тання, позитивні відносини з оточуючими, наявність життєвих цілей
і самоприйняття. Психологічне благополуччя особистості розглянуто
як інтегральний показник ступеня реалізованості особистістю власної
спрямованості, що суб’єктивно виявляється у відчутті щастя, задоволе-
ність життям та собою. Зроблено висновок, що даний феномен торкаєть-
ся усіх аспектів життя людини, а отже, особистість здатна до самоак-
туалізації, саморозвитку, задоволеності життям та здійснення власного
вибору.

Посилання

Бахарева Н. К. Субьективное благополучие как системообразующий фактор толерантности : Автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, история психологии, психология личности» / Н. К. Бахарева. – Хабаровск, 2004. – 21 с.

Бочарова Е. Е. Взаимосвязь субъективного благополуччя и социальной активности личности: кросскультурный аспект / Е. Е. Бочарова // Социальная психология и общество. – 2012. – № 4. – С. 53–63.

Водопьянова Н. Е. Оценка уровня удовлетворённости качеством жизни / Н. Е. Водопьянова // Практикум по психологии здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2005. – С. 148–155.

Воронина А. В. Оценка психологического благополуччя школьников в системе профилактической и коррекционной работы психологической службы: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: спец. 19.00.04 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Анна Владимировна Воронина; Томский гос. ун–т. – Томск, 2002. – 24 с.

Григорьева М. В. Субъективное благополучие личности как результат школьной адаптации в разных условиях обучения / М. В. Григорьева // Психологическая наука и образование. – 2009. – № 2. – С. 41–45.

Кологривова Е. І. Вплив особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя / Е. І. Кологривова // Соціальна психологія. – 2006. – №5. – С. 179–184.

Куликов Л. В. Детерминанты удовлетворённости жизнью / Л. В. Куликов // Общество и политика / под ред. В. Ю. Большакова. – СПб. : Изд–во С. –Петербургского ун–та, 2000. – С. 476–510.

Леонтьев Д. А. Переживание счастья как зависимая переменная в психологических исследованиях / Д. А. Леонтьев // Психология психических состояний. Вып. 6. / под. ред. А. О. Прохорова. – Казань : Казанский гос. ун–т им. В. И. Ульянова–Ленина, 2006. – С. 36–58.

Паніна Є. М. Зв’язок суверенності психічного місця і психічного благополуччя особистості: Автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, психологія особистості, історія психології» / Є. М. Паніна. – Красноярськ, 2006. – 187 с.

Позднякова Е. П. Понятие феномена «психологическое благополучие» в современной психологии личности / Е. П. Позднякова // Психологический журнал. – 2007. – № 3. – С. 87–102.

Пучкова Г. Л. Суб’єктивне благополуччя як фактор самоактуалізації особистості: Автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, психологія особистості, історія психології» / Г. Л. Пучкова. – Хабаровськ, 2003. – 17 с.

Созонтов А. Е. Основные жизненные стратегии российских студентов / А. Е. Созонтов // Вестник Московского университета. Сер.14. – 2003. – № 3. – С. 15–23.

Хащенко В. А. Субъективное экономическое благополучне и его измерение: построение опросника и его валидизация / В. А. Хащенко // Экспериментальная психология. – 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 106–127.

Шевеленкова Т. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования) / Т. Шевеленкова, П. Фесенко // Психологическая диагностика.– Обнинск : Психологический институт РАО. – 2005. – № 3. – С. 95–129.

Deci E. The General Causality orientation scale / E. Deci, R. Ryan // Journal of Research in Personality. – 1985. – № 19. – Р. 109–134.

Diener E. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem / Ed Diener // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol 68 (4) – P. 653–663.

Ryan R. Self-detenrrination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being /

R. Ryan, E. Deci // American Psychology. – 2000. – Vol. 55 (1). – P. 68–78.

Ryff C. D. The structure of psychological well-being revisited / C. D. Ryff, С. Keyes // Journal of Personality and Social Psychology. – 1995. – Vol. – Р. 719–727.

Sheldon K. The independent effects of goal contents and motives on well-being: it’s both what you pursue and why you pursue it / K. Sheldon, R. Ryan, E. Deci, T. Kasser // by the society for personality and social psychology. – 2004. – Vol. 30 (4) – P. 475–486.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-25

Як цитувати

Кашлюк, Ю. (2016). Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p