Сутність готовності особистості до самоосвітньої діяльності

Автор(и)

  • І.А. Мартинюк

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

готовність до самоосвітньої діяльності, самоосвітня діяльність, студентська молодь, психологічне утворення, характеристика самоосвітньої діяльності, передумови готовності до самоосвітньої діяльності, структура готовності до самоосвітньої діяльності, критерії готовності до самоосвітньої діяльності, п

Анотація

У статті проаналізовано сутність готовності студентської
молоді до самоосвітньої діяльності. У процесі теоретичного аналізу нау-
кових праць з проблеми вивчення виокремлено такі суттєві характе-
ристики зазначеного особистісного утворення: передумови, структура,
критерії та прояви, рівні розвитку. Передумовою готовності особистості
до самоосвітньої діяльності виокремлено взаємодію внутрішніх харак-
теристик особистості та зовнішніх впливів, що проявляється через різні
форми самоосвіти. З’ясовано, що структуру готовності особистості до
самоосвітньої діяльності утворюють особистісний (пов’язаний із пси-
хологічними характеристиками особистості як суб’єкта діяльності),
когнітивний (пов’язаний із здійсненням навчальної діяльності загалом)
та діяльнісний (пов’язаний із здійсненням власне самоосвітньої діяль-
ності) компоненти. Обґрунтовано критерії готовності до самоосвітньої
діяльності студентської молоді: усвідомлення значущості самоосвіти,
стійкість інтересу до певної сфери знань, самостійність у пошуку від-
повідей на актуальні питання, ініціативність в оволодінні знаннями та
вміннями, наполегливість у подоланні перешкод на шляху оволодіння
новим досвідом, емоційне задоволення від здійснення самостійної на-
вчальної діяльності, результативність самоосвітніх актів. Зазначено,
що рівні розвитку готовності до самоосвітньої діяльності доцільно ви-
окремлювати залежно від перебігу самоосвіти особистості, при цьому
кожен з рівнів може зумовлюватись різною мірою вираженості кожного
із компонентів-показників згаданого утворення.
Зроблено висновок про те, що готовність особистості до самоосвіт-
ньої діяльності – стійке психологічне утворення, що інтегрує особис-
тісні якості, здібності, мотивацію, знання, уміння, навички, необхідні
для здійснення цієї діяльності, проявляється як налаштованість до са-
моосвіти і забезпечує її ефективність (у результаті чого виникає якісно
новий стан особистості: нові знання, уміння, навички, нові особистісні
якості, нові погляди та переконання).

Посилання

Глухова Е. А. Межпредметные связи как средство самообразования студентов в вузе : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Елена Александровна Глухова; Челяб. гос. пед. ун-т. – Челябинск, 2010. – 208 с.

Громцева А. К. Самообразование старшеклассников общеобразовательной школы / А. К. Громцева. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. – 246 с.

Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию : учеб. пособ. по спецкурсу для студ. пед. ин-тов / А. К. Громцева. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.

Дереза І. С. Формування готовності студентів до самоосвіти як актуальна педагогічна проблема / І. С. Дереза // Педагогіка вищої та середньої школи. – Вип. 27. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – С. 43–49.

Добридень А. В. Формування навичок самоосвіти у старшокласників : автореф. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Алла Володимирівна Добридень; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2010. – 20 с.

Калугин Ю. Е. Самообразование, формирование готовности к профессиональному самообразованию: учеб. пособ. / Ю. Е. Калугин. – Челябинск, 2000. – 120 с.

Калугин Ю. Е. Готовность к профессиональному самообразованию студентов вуза / Ю. Е. Калугин, М. О. Зуйкова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 4.

Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования / Г. М. Коджаспирова. – М., 1994. – 342 с.

Кононенко С. А. Развитие теории и практики самообразования в России во второй половине XIX – начале XX вв. : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Светлана Анатольевна Кононенко; СГУ. – Ставрополь, 2001. – 157 c.

Крицкая А. Р. Формирование готовности студентов среднего профессионального учебного заведения к самообразованию : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Анна Рудольфовна Крицкая; МГУ. – Калуга, 2007. – 230 с.

Лапшина Г. А. Формирование готовности к самообразованию у будущих учителей иностранного языка (Дополнительная специальность) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Галина Афанасьевна Лапшина; Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина. – Елец, 2004. – 196 с.

Марковец Г. В. Формирование направленности на самообразовательное чтение у студентов педвуза : дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Галина Васильевна Марковец; Киевский пед. ин-т им. М. П. Драгоманова. – К., 1992. – 186 с.

Мартинюк І. А. Сутність поняття «самоосвітня діяльність особистості» / І. А. Мартинюк // Теоретичні та прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. –Т. 2, №3(38). – Сєверодонецьк, 2015. – С. 204–217.

Мартинюк І. А. Історія дослідження проблеми готовності особистості до здійснення діяльності / І. А. Мартинюк // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ІХ. Загальна психологія. Історія психології. Етнічна психологія. – Вип. 9. – К., 2016. – С. 204–217.

Матюнин Б. Г. Философско-педагогические проблемы незнания и нравственности / Б. Г. Матюнин. – Свердловск : Диамант, 1991. – 32 с.

Матюнин Б. Г. Нетрадиционная педагогика / Б. Г. Матюнин. – Екатеринбург : Уральский литератор, 1993. – 52 с.

Мациева Ф. Х. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к профессиональному самообразованию : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Фатима Хамзатовна Мациева; Дагест. гос. пед. ун-т. – Махачкала, 2012. – 159 с.

Мося І. А. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі загальноосвітньої підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Ірина Анатоліївна Мося; НАУ. – К., 2014. – 19 с.

Опарин Ю. Г. Организационно-педагогические условия самообразования студентов вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юрий Григорьевич Опарин; Нижегор. гос. лингв. ун-т им. Н. А. Добролюбова. – Н. Новгород, 2002. – 179 c.

Песцова Н. Н. Формирование готовности студентов к самообразованию в условиях профессиональной подготовки в вузе : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Надежда Николаевна Песцова; Тул. гос. ун-т. – Тюмень, 2009. – 166 с.

Сериков Г. Н. Самообразование: совершенствование подготовки студентов / Г. Н. Сериков. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1991. – 232 с.

Теплых Л. В. Развитие самообразовательной деятельности студентов младших курсов вуза : На материале дисциплін гуманитарного цикла : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Людмила Владимировна Теплых; Казан. гос. пед. ун-т. – Казань, 2005. – 204 с.

Тучкина Л. К. Формирование готовности студента технического вуза к самообразованию средствами информационных технологий : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Лариса Константиновна Тучкина; ГОУВПО «СГПА». – Стерлита-мак, 2008. – 226 с.

Федорова Е. Ф. Признаки направленности содержания самостоятельной работы студентов на становление их готовности к самообразованию : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Елена Федоровна Федорова; Южно-Уральский гос. ун-т. – Челябинск, 1999. – 171 c.

Шапошнікова Л. М. Розвиток ідей про самоосвіту школярів в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лариса Миколаївна Шапошнікова; ЖДУ імені Івана Франка. – Житомир, 2007. – 20 с.

Юдакова С. В. Формирование готовности студентов вуза к профессионально-педагогическому самообразованию : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Светлана Владимировна Юдакова. Владим. гос. пед. ун-т. – Владимир, 2002. – 174 c.

Яковец Т. Я. Комплекс педагогических условий формирования готовности студентов вуза к самообразованию : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01; 13.00.08 / Татьяна Яковлевна Яковец; Курган. гос. ун-т. – Курган, 1999. – 175 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Як цитувати

Мартинюк, І. (2016). Сутність готовності особистості до самоосвітньої діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p