Психологічний аналіз безробіття як соціально-економічного явища

Автор(и)

  • В.Г. Пасічна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психологічний аналіз, соціально-економічна, безробіття, об’єктивні, суб’єктивні детермінанти, негативні впливи.

Анотація

Проаналізовано наукові джерела і з’ясовано, що про-
блема безробіття є наслідком об’єктивних і суб’єктивних детермінант,
що потребує розв’язання на загальнодержавному рівні з впроваджен-
ням економічних, соціальних, організаційних заходів і системи психо-
логічного забезпечення.
Визначено, що нині розрізняють три основні види безробіття: фрик-
ційне, структурне, циклічне, а також такі його похідні як приховане,
хронічне, застійне та молодіжне. Останні два вважаються найбільш не-
безпечними.
З’ясовано, що особливим проявом несприятливого стану в еконо-
міці в багатьох країнах і в різні часи залишається зростання рівня без-
робіття, що є результатом порушення макроекономічної рівноваги і на-
слідком процесів, які відбуваються на ринку праці. Якщо співвіднести
фактори попиту та пропозиції на ринку праці з поясненням детермінант
безробіття, то приходимо до висновку, що кожне пояснення грунтуєть-
ся на якомусь одному факторі, проте все залежить від конкретної ситу-
ації, у якій виникло безробіття, а в кінцевому варіанті все зводиться до
дисбалансу попиту і пропозиції робочих місць, економічного, суспіль-
ного та інтелектуального потенціалу країни, що дає змогу безробітним
високий рівень соціальної підтримки, навчання, перекваліфікації, на-
буття нової професії.
Зроблено висновок, що в наукових дослідженнях залишаються
осторонь проблеми суб’єктивного сприйняття особистістю свого ново-
го статусу, ідентифікації з попереднім статусом і з оточуючими, прояви
внутрішнього переживання своєї неспроможності забезпечити гідне іс-
нування членів своєї сім’ї, а домінанта негативізму призводить до ас-
тенічних психічних станів, нервово-психічних розладів і навіть виник-
нення чи загострення соматичних захворювань. Водночас, для певної
частини осіб, які опинилися в такій скрутній життєвій ситуації втрата
роботи означає підвищення активності, мобілізації свого інтелектуаль-
ного, емоційного і соціального потенціалу, що сприяє позитивним змі-
нам, переосмисленню свого «Я», зумовлює успіх подолання життєвої
кризи та відкриває новий рівень професійного зростання.

Посилання

Гладун О.М. Методологічні аспекти дослідження взаємозв’язку між безробіттям та злочинністю на районному рівні / О.М. Гладун, В.Ю. Плескач // Вісник Хмельницького національного університету, 2012. – Т.1. – №3. – С.258–260.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова. – 5-те вид., оновлене. – К. : Знання, 2011. – 390 с.

Жиляк Н.В. Деякі аспекти самовизначення безробітних у процесі профпереорієнтації: тези II Всекраїнського конгресу з організаційної та економічної психології / Н.В. Жиляк // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка, 2015. – С. 86–87.

Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-XII // В редакції Закону № 662-IV від 03.04.2003. – 12с.

Іваницька С.Б. Проблема безробіття в Україні / С.Б. Іваницька, І.О. Мороховець // Ефективна економіка. – 2015. – №9. – С.34–38.

Костриця В. З початку проведення АТО понад 21 тис. демобілізованих військових отримали статус безробітних : [Електронний ресурс] / В. Костриця // Режим доступу : http://naiu.org.ua/z-pochatku-provedennya-ato-ponad-21-tysdemobilizovanyh-vijskovyh-maly-status-bezrobitnyh

Логінова Т.Ю. Вплив професійної зайнятості подружжя на рівень конфліктності в сімейних стосунках / Т.Ю. Логінова // Вісник психології і педагогіки. – 2009. – №5. – С.123–125.

Мартиненко Н.В. Дезадаптація безробітних з особис тісними, соматоформними та сексуальними розладами та її психокорекція: Автореф. дис… канд. мед. наук: спеціальність 19.00.04 – медична психологія / Н.В. Мартиненко. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. – Харків, 2008. – 15 с.

Машика Ю.В. Проблеми та рівень безробіття в Україні та країнах Європейського союзу / Ю.В. Машика // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23. – №16. – С.260–264

Павлов Ю.О. Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Ю.О. Павлов. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2006. – 19 с.

Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти : навч. посіб. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, Т.Ю. Кулаковський. – К. : Київ. Нац. Торг.- екон. ун-т. 2012. – 720 с.

Рівень безробіття в Україні 2015 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ridna.ua/2013/10/riven-bezrobittya.

Рудюк О.В. Личностно-смысловые детерминанты переживания безработными профессиональных кризисов: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 «Социальная психология; психология социальной работы» / О.В. Рудюк. – Институт психологии им. Г. С. Костюка НАПН Украины. – Киев, 2011. – 19 с.

Торжевський М.В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення / М.В. Торжевський // «Економіка України», 2014. – №1. – С. 87–96.

Фесенко А.М. Невирішеність проблеми працевлаштування як фактор соціального відчуження молоді / А.М. Фесенко / Педагогіка та соціальна робота. – 2014. – №6. – С.51–56.

Червінська Л. П. Економіка праці: навч. посіб. /Л.П. Червінська. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 288 с.

Ярошенко О.М. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді / О. М. Ярошенко // Вісник Академії правових наук України. – 2014. – № 4. – С. 205–213.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Як цитувати

Пасічна, В. (2016). Психологічний аналіз безробіття як соціально-економічного явища. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p