Психологічні особливості вияву особистісних рис працівників патрульної поліції

Автор(и)

  • Р.Т. Сімко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

особистісні риси, психомоторика, патрульна поліція, психомоторна підготовленість.

Анотація

У статті розкрито проблеми психомоторної
підготовленості працівників патрульної поліції та її вплив на їх особис-
тісні риси. Констатовано, що виконання своїх службових обов’язків в
особливих умовах діяльності вимагає від працівників поліції швидких
та точних дій.
Встановлено, що існує певний взаємозв’язок між виявом особистіс-
них рис суб’єктів екстремальної діяльності та рівнем їх психомоторної
підготовленості. Констатовано, що досліджувати їх фізичну (психомо-
торну) підготовленість необхідно за допомогою встановлення рівня та-
ких якостей, як швидкість, сила, витривалість, спритність. З’ясовано,
що показником швидкості суб’єкта в нашому дослідженні був його ре-
зультат у бігу на 100 м, сила досліджуваних визначалась за результатом
підтягування на високій поперечині, витривалість за показниками бігу
на 1000 м, спритність досліджували за володінням прийомами руко-
пашного бою.
Виявлено, що значне зниження рівня особистісної тривожності
відбувається із зростанням рівня психомоторної підготовленості, а пра-
цівники патрульної поліції з високою особистісною тривожністю в екс-
тремальних ситуаціях не можуть повністю виявити свої психомоторні
можливості. Також встановлено, що рівень психомоторної підготовле-
ності суб’єкта впливає на такі три класичні фактори: оцінку, силу, ак-
тивність.
Доведено, що психомоторна підготовка працівників патрульної по-
ліції є процесом розвитку їх фізичних (психомоторних) якостей. Еле-
ментом психологічної структури психомоторної підготовки працівни-
ків патрульної поліції є поняття про власні психомоторні якості, які
впливають на їх особистісні риси.

Посилання

Бернштейн Н. А. О ловкости и её развитии / Н.А. Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2002. – 528 с.

Вейнберг Р. С. Психологія спорту / Р. С. Вейнберг, Д. Гоулд. – К. : Олімпійська література, 2001. – 336 с.

Ильин Е. П. Психомоторная организация человека: ученик для вузов / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 384 с.

Ильин Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с.

Клименко В. В. Психологія спорту: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Клименко. – К. : МАУП, 2007. – 432 с.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 580 с.

Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации / [отв. ред. А. Ф. Кудряшов]. – Петрозаводск, 1992. – 319 с.

Оніщенко І. М. Психологія фізичного виховання і спорту / І. М. Оніщенко. – К. : Вища школа, 1975. – 192 с.

Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Педагогика – Пресс, 1998. – 440 с.

Психология личности: тесты, опросники, методики / [авторы-составители: к.п.н., доцент Н. В. Киршева, Н. В. Ряб чикова]. – М. : Геликон, 1995. – 236 с.

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога / Е. И. Рогов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999 – Кн. 2. – 480 с.

Фізична підготовленість та здоров’я населення: зб. матеріалів Міжнар. наук. симпозіуму / [загальний уклад. і наук. ред. проф. Р. Т. Раєвський]. – Одеса, 1998. – 260 с.

Spielberer C. D. Theory and research on anxiety // Anxiety and behavior C. D. Spielberer (Ed.). – New York : Academic, 1966. – Р. 3–22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Сімко, Р. (2016). Психологічні особливості вияву особистісних рис працівників патрульної поліції. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p