Зміст і принципи психологічного «актуалізуючого інтерв’ю»

Автор(и)

  • О.С. Штепа

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психологічне «актуалізуюче інтерв’ю», Я-дискурс особистості, збалансовування аспектів досвіду, позиція особи відносно істини, унікальність, ставлення до внутрішніх бар’єрів, співвідношення відповідальності і свободи, колізії життєвої історії особистості.

Анотація

Особистість проінтерпретовано у ракурсі психологічної гер-
меневтики як «дискурсивну особистість», яка є носієм реального жит-
тєвого досвіду та суб’єктом соціальних інтеракцій, характеризується
«дискурсивною суб’єктністю», тобто здатністю виразити себе у тексті
і як текст або наратив. На основі літературних даних про ускладнення
реконструкції Я-дискурсу особистості наявним стагнуючим досвідом
зроблено припущення, що наслідком проблемного плину Я-дискурсу є
втрачання людиною (спів-)авторської позиції у власній життєвій істо-
рії і під загрозою опиняється конструктивність ідентичності особи. До-
пущено можливість екстраполювання принципу журналістики щодо
підвищення інтересу читача до інформації за її презентування способом
інтерв’ю на застосування психологічного «актуалізуючого інтерв’ю» з
метою пожвавлення Я-тексту особистості. Актуалізацію розглянуто у
річищі метаантропології як спрямованість людини на творчий розвиток
і ставлення до Іншого як до неповторної особистості. Метою психологіч-
ного «актуалізуючого інтерв’ю» є організування процесу самоаналізу
особистості задля здійснення нею рефлексії власного досвіду. Головни-
ми принципами психологічного «актуалізуючого інтерв’ю» визначено
такі: підтримка впевненості людини у власній унікальності, трансфор-
мування ставлення до внутрішніх бар’єрів як до можливого опертя,
розв’язання суперечностей у неконфліктний спосіб, а саме: формулю-
ванням завдань саморозвитку, визначенням значущості для інших у мо-
дусі служіння. Виведено послідовність головних питань психологічного
«актуалізуючого інтерв’ю». Результатом актуалізування, яке спрямо-
вано на психологічні ресурси особистості, є авторська позиція особи від-
носно істини.

Посилання

Бьюдженталь Джеймс Ф. Предательство человечности: миссия психотерапии по восстановлению нашей утраченной идентичности : [Електронний ресурс] / Джеймс Ф. Бьюдженталь [пер. с англ.] // Эволюция психотерапии: В 3-х т. – М. : «Класс», 1998. – Т.3. – С.180–207. – Режим доступа:<http://psylib.org.ua/books/_bugen01.htm>.

Дидье Ж. Философский словарь [пер. с фр.] / Жюлиа Дидье. – М. : Междунар. отношения, 2000. – 544 с.

Знаков В. В. Тезаурусное и нарративное понимание событий как проблема психологии человеческого бытия / В. Знаков // Методология и история психологии. – Вып. 3. – Том 5. – 2010. – С.105–119.

Колпакова М. Ю. Введение в диалогическую психологию / Марианна Юрьевна Колпакова. – М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013. – 256 с.

Копьёв А. Ф. Концепция диалога М.М. Бахтина в её приложении к психологической практике : [Електронний ресурс] / А. Копьёв // Теория и методология. – Режим доступу:

.

Лапшина А. Ю. Коммуникативная ситуация нарративного интервью / Анастасия Юрьевна Лапшина : [Електронний ресурс] // Вестник СамГУ. 2008. №63. – Режим доступу:< http://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-situatsiyanarrativnogo-intervyu>.

Леонтьев Д. А. Личностные изменения как результат жизнетворческой работы /Дмитрий Алексеевич Леонтьев, Алеся Евгеньевна Миюзова / Консультативная психология и психотерапия. – 2016. – Т. 24. – № 1. – С. 44–63.

Майленова Ф. Выбор и ответственность в психологическом консультировании / Фарида Габделхаковна Майленова. – М. : «КСП+», 2002. – 416 с.

Макадамс Д. П. Психология жизненных историй / Дэн Макадамс [пер. англ.] // Методология и история психологии. – 2008. – Т.3. – Вып.3. – С.135–166.

Максимов А. М. Общение : в поисках общего / Андрей Маркович Максимов. – СПб. : Питер, 2013. – 208 с.

Максимов А. М. Психофилософия 2.0. Книга для тех, кто устал бояться / Андрей Маркович Максимов. – СПб. : Питер, 2014. – 288с.

Мерсиянова А. П. Основные признаки экзистенциального выбора : [Элекронный ресурс] / А. П. Мерсиянова // Психология и педагогика. – 2009. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru>. – Мова рос.

Низовских Н. А. Человек как автор самого себя: психосемантическое исследование личностного саморазвития : монография / Нина Аркадьевна Низовских. – М.-Берлин : ДиректМедиа, 2014. – 405 с.

Основные технологии психологического консультирования : [Элекронный ресурс]. – Режим доступу:<http://www.psychologos.ru/articles/view>.

Психология ндивидуальности: Новые модели и концепции / под научной редакцией Старовойтенко Е.Б. и Шадрикова В.Д. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2009. – С.356–382.

Психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін.; за заг. ред. Т. Б. Партико. – К. : Ін Юре, 2014. – 664 с.

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / за ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с.

Рубштейн Н. Полный тренинг по развитию уверенности в себе. 73 упражнения, котрые сделают вас абсолютно уверенным человеком / Н. Рубштейн. – М. : Эксмо, 2009. – 224 с.

Сахнова Е. Б. Жанр интервью и его модификации / Е. Б. Сахнова // Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. – 2013. – Т. 13. – Вып. 4. – С.98–103.

Современный психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 490 с.

Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж [навч. посібн.] / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова. – К. : Наукова думка, 2000. – 271 с.

Человек, субъект, личность в современной психологии. Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию А. В. Брушлинского. Том 1 / отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. – М. : Изд-во «Институт психологи РАН», 2013. – 584 с.

Штепа О. С. Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів / Олена Станіславівна Штепа // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип.33. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – С.584–600.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-09

Як цитувати

Штепа, О. (2016). Зміст і принципи психологічного «актуалізуючого інтерв’ю». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p