Макроґенеза фрустрації потреби досягнення успіху як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів

Автор(и)

  • Наталія Мусіяка Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4439-7965

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.296-317

Ключові слова:

макроґенеза, навчальні досягнення, особистісна детермінанта, особистість школяра, потреба досягнення успіху, фрустрація.

Анотація

У статті представлено результати експериментального досліджен-
ня фрустрації потреби досягнення успіху й особливостей її прояву як
особистісної детермінанти навчальних досягнень школярів. Здійснено
аналіз фрустрації потреби досягнення успіху учнів із різними навчаль-
ними досягненнями упродовж двох етапів онтогенезу – в молодшому
шкільному та підлітковому віці. З’ясовано макрогенетичні тенденції
становлення фрустрації потреби досягнення успіху учнів початкової
та основної школи, які репрезентують детермінацію навчальних досяг-

нень школярів у онтогенетичному вимірі. Установлені взаємопов’язані
тенденції у макроґенезі динаміки фрустрації потреби досягнення успі-
ху переконливо свідчать, що вже у процесі навчання в початковій школі
наявні несприятливі лінії становлення потреби досягнення успіху. По-
казано, що вони обмежують продуктивність процесу успішності на-
вчальних досягнень, гальмуючи потребу досягнення успіху навіть у від-
мінно встигаючих школярів, а, отже, звужують поле суб’єктної актив-
ності учня у процесі учіння. Зафіксовано онтогенетичну стабілізацію у
процесі переходу до основної школи суб’єктних потенцій школяра та
його особистісної ефективності. Констатовано, що навіть у такому
відносно благополучному абрисі становлення потреби досягнення успі-
ху є очевидні «прошарки» деструкції, що мають стати об’єктом пиль-
ної уваги вчителів, шкільних психологів і батьків із метою запобігання
деструкції у становленні школяра як успішного суб’єкта учіння. Експе-
риментально встановлено, що слабко встигаючим п’ятикласникам
властиве украй несприятливе психологічне тло з констеляцією чин-
ників, що заважають розкриттю особистісних потенцій у досягнен-
ні успіху в процесі навчальної діяльності, становленню особистісної
ефективності. Деструктивний вплив фрустрації потреби досягнення
успіху в слабко встигаючих школярів є показником того, що при пере-
ході з початкової до основної школи у цих школярів зафіксована яскраво
виражена дестабілізація становлення суб’єктності, що виявляється у
посиленні деструкції потреби досягнення успіху. Дані експерименталь-
ного дослідження свідчать про необхідність розробки диференційова-
них стратегій психологічної допомоги як молодшим школярам, так і
підліткам, із метою забезпечення екологічного розвитку потреби до-
сягнення успіху в процесі шкільного навчання.

Біографія автора

Наталія Мусіяка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, докторант

Посилання

Vavilova, A. (2018). Typolohiia perfektsionizmu v pidlitkiv [The Typology of Perfectionism in Adolescents]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 41, 31–49. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian]. https://doi:10.32626/2227-6246.2018-42.31-49.

Vashchenko, I. V., & Onufriieva, L. A. (2018). Kontseptualni mezhi poniattia kopinh-stratehii osobystosti u psykholohii [Conceptual boundaries of the concept of сoping strategies of personality in psychology]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 41, 228–239. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian]. https://doi:10.32626/2227-6246.2018-41.228–239.

Gordeeva, T. O. (2013). Motivatsija uchebnoj dejatel’nosti shkol’nikov i studentov: struktura, mehanizmy, uslovija razvitija [Educational motivation of schoolchildren and students: structure, mechanisms, conditions of development]. Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].

Dryhus, M. T. (2016). Problema osobystisnoi efektyvnosti u konteksti naukovoi spadshchyny H. S. Kostiuka [The issue of personal efficiency in the context of scientific heritage of G. S. Kostiuk]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 33, 148–161. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian].

Kostiuk, H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and mental development]. L. M. Pro koliienko (Ed.). Kyiv : Radianska shkola [in Ukrainian].

Musiiaka, N. I. (2019). Osoblyvosti determinatsii frustratsii potreby dosiahnennia uspikhu u molodshykh shkoliariv z riznymy navchalnymy dosiahnenniamy [Features of determination of a frustrated achievement need of schoolchildren with different academic achievements]. Aktualni problemy psykholohii osobystosti ta mizhosobystisnykh vzaiemyn – Actual problems of the psychology of personality and interpersonal relationships: Proceedings of the ХІ International Scientific and Practical Conference, (pp. 61–64). Kamianets-Podilskyi : PP «Medobory-2006» [in Ukrainian].

Musiiaka, N. I. (2018). Rozvytok tvorchoho myslennia yak osobystisnoi determinanty navchalnykh dosiahnen molodshykh shkoliariv [Development of creative thinking as a personal determinant of primary schoolchildren’s educational achievements]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology at the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 41, 205–217. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian]. DOI 10.32626/2227-6246.2018-41.205–217.

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity [New Ukrainian School. Conceptual principles for secondary education reforming]. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Papucha, M. V. (2008). Subiektnist uchinnia yak psykholohichna problema [Subjectivity of learning as a psychological problem]. Psykholoho-pedahohichni umovy rozvytku osobystisnoi aktyvnosti v osvitnomu prostori – Psychological and pedagogical conditions of personal activity development at education, (pp. 344–370). Kyiv : DP «Informatsiino-analitychne ahentstvo» [in Ukrainian].

Petrenko, I. V. (2016). Osoblyvosti rehuliatyvnoi sfery u shkoliariv z riznymy navchalnymy dosiahnenniamy [Peculiarities of the regulatory sphere of pupils with different educational achievements]. Kyiv : Milenium [in Ukrainian].

Golovej, L. A., & Rybalko, E. F. (Eds.) (2002). Praktikum po vozrastnoj psihologii [Tutorial on Age Psychology]. Sankt-Peterburg : Rech’ [in Russian].

Prakhova, S. A. (2018). Tryvozhnist u predyktornii strukturi frustratsiinykh staniv shkoliariv riznykh vikovykh hrup [Anxiety in the prediction structure of frustration states of schoolchildren of various age groups]. S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of Modern Psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 41, 302–312. Kamianets-Podilskyi : Aksioma [in Ukrainian]. https://doi:10.32626/2227-6246.2018-41.302-312.

Prihozhan, A. M. (2007). Psihologija trevozhnosti: doshkol’nyj i shkol’nyj vozrast [Psychology of anxiety at preschool and school age]. Sankt-Peterburg : Piter [in Russian].

Hekhauzen, H. (2003). Motivatsija i dejatel’nost’ [Motivation and activity]. Sankt-Peterburg : Piter; Moskva : Smysl [in Russian].

Chebykin, A. Ja. (1999). Teorija i metodika jemotsional’noj reguljatsii uchebnoj dejatel’nosti [Theory and methods of emotional regulation for educational activities]. Odessa : AstroPrint [in Russian].

Yavorska-Vietrova, I. V. (2013). Osoblyvosti stanovlennia samosvidomosti u shkoliariv z riznymy navchalnymy dosiahnenniamy [Features of self-consciousness formation for pupils with different academic achievements]. M. T. Dryhus (Ed.). Stanovlennia osobystosti shkoliariv z riznymy navchalnymy dosiahnenniamy v ontohenetychnomu prostori – Personality formation of schoolchildren with different academic achievements in the ontogenetic space, (pp. 69–104). Kirovohrad : Imeks-LTD [in Ukrainian].

Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, New York : Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York : Freeman and Co., 1997.

Duraku, Z. H., & Hoxha, L. (2018). Self-esteem, study skills, self-concept, social support, psychological distress, and coping mechanism effects on test anxiety and academic performance. Health psychology open, 5 (2), 1–9. https://doi:10.1177/2055102918799963.

Evans, D., Borriello, G. A., & Field, A. P. (2018). A review of the academic and psychological impact of the transition to secondary education. Frontiers in Psychology, 9, 1482. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01482.

Jansen, B. R., Louwerse, J., Straatemeier, M., Sanne, H. G., Van der Ven, Klinkenberg, S., Han, L. J., & Van der Maas (2013). The influence of experiencing success in math on math anxiety, perceived math competence, and math performance. Learning and Individual Differences, 24, (190), 190–197. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.014.

Lester, K. J., Lisk, S. C., & Carr, E. (2019). Associations Between Attentional Bias and Interpretation Bias and Change in School Concerns and Anxiety Symptoms During the Transition from Primary to Se con dary School. Journal of Abnormal Child Psychology, 1–12. https://doi.org/10.1007/s10802-019-00528-3.

Numan, A., & Hasan, S. S. (2017). Effect of Study Habits on Test Anxiety and Academic Achievement of Undergraduate Students. Journal of Research and Reflections in Education, 11 (1), 1–14.

Owens, M., Stevenson, J., Hadwin, J. A., & Norgate, R. (2012). Anxiety and depression in academic performance: An exploration of the mediating factors of worry and working memory. School Psychology International, 33 (4), 433–449. https://doi: 10.1177/0143034311427433.

Ramirez, G., Chang, H., Maloney, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2016). On the relationship between math anxiety and math achievement in early elementary school: The role of problem solving strategies. Journal of experimental child psychology, 141, 83–100. https://doi:10.1016/j.jecp.2015.07.014.

Riglin, L., Frederickson, N., Shelton, K. H., & Rice, F. (2013). A longitudinal study of psychological functioning and academic attainment at the transition to secondary school. Journal of Adolescence, 36 (3), 507–517. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2013.03.002.

Riglin, L., Petrides, K. V., Frederickson, N., & Rice, F. (2014). The relationship between emotional problems and subsequent school attainment: a meta-analysis. Journal of Adolescence, 37 (4), 335–346. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2014.02.010.

Rodrigues, R. G., Meeuwisse, M., Notten, T., & Severiens, S. E. (2018). Preparing to transition to secondary education: perceptions of Dutch pupils with migrant backgrounds, Educational Research, 60:2, 222–240. https://doi: 10.1080/00131881.2018.1463144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-23

Як цитувати

Мусіяка, Н. (2019). Макроґенеза фрустрації потреби досягнення успіху як особистісної детермінанти навчальних досягнень учнів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 296–317. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.296-317