Готовність майбутніх перекладачів до виконання професійної діяльності

Автор(и)

  • Ернест Івашкевич Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7219-1086
  • Ліана Онуфрієва Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.71-92

Ключові слова:

готовність до виконання професійної діяльності, мотиваційна готовність, змістова готовність, операційна готовність, професійне становлення, концептуальна модель професійного становлення майбутнього перекладача.

Анотація

Метою дослідження була розробка концептуальної моделі професійного становлення фахівця з перекладу, а також проведення емпіричного дослідження з ціллю з’ясування рівня готовності майбутнього спеціаліста до виконання професійної діяльності. Для розв’язання поставлених у статті завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення, а також експериментальний метод: констатувальний експеримент. У дослідженні побудовано концептуальну модель професійного становлення майбутнього перекладача. Зазначено, що ця модель обов’язково включатиме професійну готовність до виконання діяльності. Готовність характеризується різним характером взаємозв’язків її структурних компонентів (когнітивного – знання іноземної мови, лінгвокраїнознавчого – лінгвокраїнознавча компетенція, реалізаційного – комунікативні вміння). Розглядаючи готовність студента до інтеркультурної комунікації як сукупність окремих значущих для фахівця показників, ми (з урахуванням діагностичних цілей) визначили характеристику різних рівнів розвитку кожного з показників готовності, які розглядаємо як критеріальну основу для дослідження феномену готовності студентів до здійснення успішної інтеркультурної комунікації. Перший (когнітивний) показник розглянуто в контексті нашого дослідження як різний рівень опанування іноземною мовою. Фактично, когнітивний показник готовності, на нашу думку, вміщує лінгвокраїнознавчу компетенцію особистості, а також комунікативні вміння фахівця й особливості їх використання у перекладацькій діяльності. Наголошено, що готовність фахівця до здійснення професійної діяльності вміщує три компоненти: а) мотиваційну готовність; б) змістову готовність; в) операційну готовність. Зважаючи на те, що професійна діяльність перекладача характеризується аксіологічною спрямованістю, зазначено, що готовність перекладача до здійснення професійної діяльності вміщуватиме ще й четвертий компонент, а саме – «ціннісну готовність». Висновки. Потреба в творчій діяльності у студентів усіх факультетів іноземної філології є переважно високою, а професійні якості, що зумовлюють формування компонентів готовності до здійснення перекладацької діяльності, знаходяться на стадії становлення, а саме: усвідомлення необхідності доведення справи до логічного завершення, володіння базовими засобами здійснення перекладацької діяльності, орієнтування в міжособистісних стосунках. Також високий рівень здійснення перекладацької діяльності у студентів кожної групи фіксується на рівні не більше 25%, що свідчить загалом про зовсім недостатню професіоналізацію студентів. Отже, професійне становлення особистості – це цілісний, динамічно розгорнений у часі процес, який характеризується, передусім, формуванням професійних намірів, потім – набуттям знань та оволодінням уміннями й навичками, і так до повної реалізації себе у творчій педагогічній діяльності. Основним протиріччям професійного становлення є, як правило, протиріччя між сформованими властивостями особистості й об’єктивними вимогами провідної діяльності, значення якої полягає в тому, що вона великою мірою зумовлює подальший розвиток індивіда як суб’єкта професійної діяльності. Реалізуючи себе у провідній діяльності, особистість поступово змінюється, що призводить до перебудови мотивів професійної діяльності, формування нових для людини особистісних властивостей, якостей і характеристик.

Біографії авторів

Ернест Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри практики
англійської мови, перекладач

Ліана Онуфрієва, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри, завідувач кафедри загальної та практичної психології

Посилання

Варбан М. Ю. Рефлексия профессионального становления в студенческие годы: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Самара, 1998. 181 с.

Кочубей О. С. Психологічні чинники становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2016. 241 с.

Кун М., Макпартленд Т. Тест «Кто Я?». 2017. URL : vsetesti.ru/424.

Максименко С. Д. Розвиток особистості – розгортання чи новоутворення? Від самопізнання – до своєї професії. Шкільний світ. Психолог. 2005. № 1. С. 15–18.

Онуфрієва Л. А. Формування професіоналізму і психологічна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія

«Психологія». Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. № 1046. Вип. 51. С. 161–165.

Тест САМОАЛ. 2019. URL : psytests.org/shostrom/samoal-run.html.

Mykhalchuck, N. O. (2018). Psychological peculiarities of the organization of effective interpersonal interaction in children’s social groups. Mariya Chepil, Oresta Karpenko, Joanna Konashewska (Eds.). Topical

issues of future teachers training in Ukraine, (pp. 98–109). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej.

Onufriieva, L. А. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. Monograph. Rzeszów : BonusLiber. 194 s. ISBN 978-83-65441-

-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-15

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Онуфрієва, Л. (2020). Готовність майбутніх перекладачів до виконання професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (47), 71–92. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.71-92