Психологічні аспекти коміксу як паралітературного жанру

Автор(и)

  • Ернест Івашкевич Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7219-1086
  • Людмила Комарніцька Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6742-8314

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.106-130

Ключові слова:

комікси, психологічні аспекти, паралітературні жан¬ри, поєднання слів і образів, тимчасові переходи, віртуально нелімітовані можливості, сценічні зображення, зміна одного предмета на інший, ві¬зуальні інтерпретативні навички, вербальні інтерпретативні навички.

Анотація

Мета статті – визначити основні наратологічні засоби та механізми, експліковані Аланом Муром і Дейвом Гіббонсом і представлені в романі «Нічні охоронці», що може допомогти нам з’ясувати психологічні аспек­ти коміксів як паралітурного жанру.

У роботі використано загальнонаукові методи дослідження, такі як методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу, методи порівняння й опису, метод обґрунтування тощо.

Результати дослідження. У дослідженні показано, що психологіч­ною особливістю коміксів є те, що у них не існує оповіді від автора, як це, зазвичай, прийнято у традиційній літературі, немає діяльності, що актуалізує особистість. Психологічний вплив у коміксах належить фока­лізаторам та оповідачам, які візуально зображені на картинках і є не­від’ємною частиною оповіді графічного роману. Доведено, що завдяки візуальній презентації матеріалу великою мірою відбувається розуміння оповіді, яке розпочинається вже у момент сприймання читачем візуаль­них зображень, у випадках, коли не відбувається безпосередньо фокалі­зації, а зображення просто ілюструють певні дії або діяльність із суто зовнішньої точки зору. Читач ніби «втягується» в історію, і лише після суттєвого «розриву» процесу сприймання особистістю візуального ма­теріалу та структури розповіді читач укотре усвідомлює структуру цієї оповіді, завдяки чому досягається її розуміння. Останнє, як правило, набуває структури дискурсивного розуміння, що значною мірою актуа­лізується завдяки досить різним механізмам інтерпретації графічного роману.

Висновок. За результатами дослідження виокремлено психологічні аспекти коміксів як паралітературних жанрів. Зазначено, що візуальне значення коміксу як паралітературного жанру вербалізується та нара­ тивізується через мову. Комікси поєднані «мовою», що орієнтується на візуальний досвід особистості, спільний як для автора твору, так і для читача. Формат коміксу являє собою фотографію як слів, так і зобра­жень, а тому читачеві слід виявити як візуальні, так і словесні навички інтерпретації. У розумінні графічного роману психологічні механізми мистецтва (наприклад, перспектива, симетрія, малюнки загалом) і пси­холінгвістичні механізми розуміння тексту (наприклад, граматика, сю­жет, синтаксис) «накладаються» один на одного.

Автори коміксів ніби наголошують на унікальній здатності здібнос­тей читача, яких вимагає побудова візуального матеріалу, його поєднан­ня із словесним тощо, а ремікс слова й образу стає більшою мірою централізованим у сучасних дослідженнях коміксів. Останні розглядаються як мова, навіть якщо граматика цієї мови далеко не наповнюється грама­тичними правилами писемної мови.

Графічний роман із психологічної точки зору розглядається як ос­новний компонент цілісних оповідань у картинках, а його дія традицій­но відбувається послідовно. Ці переходи можуть бути тимчасовими, що включають чіткий перехід і, як правило, сюжет твору залишається відкритим. Перехід від однієї частини твору до іншої також може харак­теризуватися просторовими особливостями сприйняття роману, що відбувається внаслідок руху сприймання особистості від предмета до предмета, від одного суб’єкта до іншого, і, при цьому, фіксується в пара­дигмі однієї сцени або ідеї. У сприйманні та розумінні графічних романів важливою є максимальний ступінь залучення читача, інакше переходи від однієї сцени або ідеї до іншої нівелюються, що призведе до втрати розуміння сенсу загалом. Такий перехід є вельми суттєвим, проте до­статньою мірою вагомим, адже дозволяє письменнику свідомо випуска­ти з тексту окремі драматичні дії, тим самим значно посилюючи рівень текстової інтенції.

Також наголошено на психологічному змісті впливу на читача різних способів поєднань слів, візуальних зображень, символів тощо, починаю­чи від конкретних, окремих слів (малюнки лише ілюструють те, про що свідчать підписи) до взаємозалежних, поєднаних між собою в смислово­му плані фраз, коли, насамперед, слова й малюнки насправді передають змістовий і смисловий плани сценічного зображення подій.

Біографії авторів

Ернест Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Кандидат психологічних наук, викладач кафедри практики англійської мови, перекладач

Людмила Комарніцька, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, м. Кам’янець-Подільський

Кандидат філологічних наук, викладач кафедри соціальної роботи та психології

Посилання

Гончарук Н., Онуфрієва Л. Психологічний аналіз рівнів побудови кому¬нікативних дій. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолинг¬ вистика. 2018. Вип. 24 (1). С. 97–117. DOI 10.31470/2309-1797- 2018-24-1-97-117.

Chatman, S. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. New York : Cornell University Press. 98 p.

Genette, G. (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. J. E. Lewin (Trans.). New York : Cornell University Press. 136 p.

Joyce, J. (1999). A Portrait of the Artist as a Young Man. URL : https:// www.sparknotes.com/lit/portraitartist/.

McCloud, S. (1993). Understanding Comics. The Invisible Art. New York : HarperCollins. 220 p.

Moore, A., & Gibbons, D. (1987). Watchmen. London : Titan Books (DC Comics). 108 p.

Mykhalchuk, N. O., & Ivashkevych, E. E. (2016). Psycholinguistic characteristics of visual narrative discourse. Психологія: реальність і перспективи: Зб. наук. праць. Рівне : РДГУ. Вип. 7. С. 146–149.

Honcharuk, N., & Onufriieva, L. (2018). Communicative needs in the structure of the intercourse process. Fundamental and Applied Re¬searches in Practice of Leading Scientific Schools, 27 (3), 111–116. URL : https://farplss.org/index.php/journal/article/view/373.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-21

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Комарніцька, Л. (2020). Психологічні аспекти коміксу як паралітературного жанру. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (49), 106–130. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.106-130