Експериментальне вивчення психологічних умов розвитку самостійності старшокласників у плануванні професійних перспектив

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.308-327

Ключові слова:

самостійність, професійна самовизначеність, планування професійних перспектив, саморегуляція, особистісна активність, відповідальність.

Анотація

Мета статті – висвітлити результати експериментального вивчення психологічних умов розвитку самостійності старшокласників у плануванні професійних перспектив.

Методи дослідження: теоретичні: теоретико-методологічний аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми; систематизація й узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження; емпіричні: тестування за такими методиками: «Методика вивчення статусів професійної ідентичності» (авт. А. Азбель, А. Грецов); «Багатовимірна функціональна діагностика відповідальності» (авт. В. Прядеїн); «Стиль саморегуляції поведінки» (авт. В. Моросанова); «Діагностка самоактивації особистості» (авт. М. Одинцова, Н. Радчикова); математико-статистичні методи обробки експериментальних даних на базі пакету статистичних програм IBM SPSS-20 (описова статистика, кoрeляцiйний aнaлiз зa критeрiєм Спiрмeнa).

Результати дослідження. За допомогою теоретичного аналізу визначено психологічні умови розвитку самостійності старшокласників у плануванні професійних перспектив: особистісна активність; розвиненість саморегуляції; високий рівень відповідальності.

Вивчення прояву самостійності в плануванні професійних перспектив засвідчило, що більшість досліджуваних старшокласників знаходяться у процесі осмислення і вирішення проблеми вибору професії, водночас уявлення про професійне майбутнє нав’язані ззовні та не є результатом самостійного вибору.

Вивчення психологічних умов розвитку самостійності в старшому підлітковому віці показало, що для значної кількості досліджуваних підлітків характерні високий і середній рівні особистісної активності. Установлено, що в старших підлітків усвідомлення саморегуляції поведінки у плануванні професійних перспектив проявляється переважно на середньому рівні, тобто потреби в усвідомленому плануванні та програмуванні своєї поведінки не остаточно сформовані, залежні від ситуації та думки оточуючих людей. Зафіксовано нейтральність, ситуативний прояв відповідальності в переважної частки досліджуваних підлітків, що вказує на ситуативну самостійність і необхідність додаткового контролю для гарантії завершення розпочатого.

Висновки. За результатами дослідження статистично доведено, що психологічними умовами розвитку самостійності старшокласників у плануванні професійних перспектив є особистісна активність, розвиненість саморегуляції, високий рівень відповідальності. 

Біографії авторів

Наталія Шевченко, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності

Наталія Лісянська, Степівський ЗЗСО І–ІІІ ступенів, с. Степове

Магістрант, кафедра психології

Посилання

Азбель А. А., Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. Методика изучения статусов профессиональной идентичности. Санкт-Петербург : Питер, 2009.

Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Санкт- Петербург : Питер, 2008. 398 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Москва : Академия, 2010. 304 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Политиздат, 1977. 302 с.

Моросанова В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека. Москва : Наука, 2001. 192 с.

Одинцова М. А., Радчикова Н. П. Разработка методики самоактивации личности. Психологические исследования. 2018. № 11 (58). С. 12. URL : http://psystudy.ru/index.php/num/2018v11n58/1558- odintsova58.html#e3.

Павлюк М. М. Психологія розвитку самостійності майбутнього фахівця: дис. … докт. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2019. 497 с.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу: монографія / Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок, І. І. Ткачук; за ред. О. Л. Моріна. Харків : Друкарня «Мадрид», 2016. 220 с.

Прядеин В. П. Психодиагностика личности: Избранные психологические тесты: Практикум. Сургут : Сургутский гос. пед. ун-т, 2014. 215 с.

Пряжников Н. С. Организация и методика производственного обучения: профориентология. Москва : Юрайт, 2019. 405 с.

Субботский Е. В. Строящееся сознание: монография. Москва : Смысл, 2007. 423 с.

Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастной педагогической психологии. Москва : Международная педагогическая академия, 1995. 219 с.

Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. Москва : Флинта, 2006. 352 с.

Athanasou, James A., & Perera, Harsha N. (Eds.) (2019). International Handbook of Career Guidance. Springer International Publishing. 851 р.

Holland, J. L. (1966). The psychology of vocational choice. Waltham (Mase) : Braisdell.

Super, D. E., Savickas, M. L., & Super, C. M. (1996). The Life-span, Life-space Approach to Careers: in D. Brown & L. Brooks (Eds.). Career Choice and Development. San Francisco : Jossey-Bass. Р. 121–178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-01

Як цитувати

Шевченко, Н., & Лісянська, Н. (2020). Експериментальне вивчення психологічних умов розвитку самостійності старшокласників у плануванні професійних перспектив. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (50), 308–327. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.308-327