Розвиток автономії студента засобами формування його соціального інтелекту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.9-32

Ключові слова:

автономія студента, автономна поведінка, соціальний інтелект, когнітивний аспект соціального інтелекту, мотиваційні орієнтації, ціннісні орієнтації, аксіологічне настановлення

Анотація

Мета статті – охарактеризувати автономну поведінку студентів, окреслити студента як суб’єкта учіння, що дасть нам змогу запропонувати шляхи формування поведінки завдяки стимулюванню розвитку структурних компонентів соціального інтелекту студентів.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. Також у дослідженні використано емпіричні методи, такі як констатувальне дослідження та формувальний експеримент.

Результати дослідження. Ми вважаємо, що соціальний інтелект педагога вміщує когнітивний, емпатійний і мнемічний аспекти. У попередньому викладі теоретичного матеріалу більшу увагу було приділено мнемічному аспекту соціального інтелекту, тоді як емпатійний аспект, на нашу думку, є не менш важливим. Елементи (або скрипти, фрейми, концепти) емпатійного аспекту соціального інтелекту складають зміст конкретних усвідомлених педагогом образів реальності, які мо­жуть бути і такими, що сприймаються безпосередньо, і такими, які виникають у спогадах й уяві особистості. Специфічна функція емпатійного аспекту соціального інтелекту полягає в тому, що емпатійні фрейми, скрипти, концепти наділяють емоційністю продукти інтелектуальної діяльності, своєрідну картину світу, яка складається у суб’єкта в результаті роботи соціального інтелекту, внаслідок чого світ постає для нього як існуючий у метакогнітивній сфері. Саме тому, на нашу думку, немає сенсу говорити про існування емоційного інтелекту, адже той смисл, який вкладається багатьма дослідниками в це поняття, зафіксований саме в емпатійному аспекті соціального інтелекту. Хоча емпатійний аспект соціального інтелекту не усвідомлюється педагогом, саме він, на нашу думку, забезпечує усвідомлення емоційно-експресивної й емпатійної сторін об’єктів і суб’єктів у міжособистісній взаємодії.

Ми вважаємо, що соціальний інтелект, однозначно, включає декларативні й оперативні (процедурні) знання, які індивід застосовує в реальному житті для інтерпретації подій, створення планів і прогнозування як дій повсякденного життя, так і професійних ситуацій. Ці уявлення, особисті спогади і правила інтерпретації складають когнітивний ас­пект соціального інтелекту. Своєю чергою, мнемічний аспект заповнює набутий людиною досвід, тоді як емпатійні можливості суб’єкта спрямовані на актуалізацію механізмів антиципації у розв’язанні різних проблем соціального життя.

Висновки. Доведено, що когнітивний аспект соціального інтелекту включає в себе сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведінки людей, їх взаємовідносин тощо на основі сформованої системи інтерпретацій на мікроструктурному і макроструктурному рівнях. Мікроструктура когнітивного аспекту соціального інтелекту детермінується функціями останнього, а саме пізнавально-оцінною, від якої залежить грамотна обробка й оцінювання інформації, яку сприймає суб’єкт; прогностичною, на основі якої здійснюється планування та прогнозування розвитку міжособистісних взаємодій; комунікативною, що забезпечує ефективність власне процесу спілкування (ця функція пов’язана з адекватним сприйняттям і розумінням партнера по спілкуванню); рефлексивною, яка знаходить своє відображення безпосередньо в самопі­знанні. Своєю чергою, макроструктура когнітивного аспекту соціального інтелекту виявляється у ставленні індивіда до себе як до цінності, ціннісно-смисловій позиції до міжособистісних відносин, а також в актуалізації мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, аксіологічного ставлення до професійної й інших видів діяльності. Шляхом розвитку автономії студента ми стимулювали становлення у нього когнітивного аспекту соціального інтелекту.

Посилання

Honcharuck, Nataliia, & Onufriieva, Liana (2018). Psykholohichnyi ana- liz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of communicative actions’ constructing]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics: Zb. nauk. prats DVNZ «Pereias- lav-Khmelnytskyi ped. un-t imeni Hryhoriia Skovorody» — Psycho¬linguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics: Collection of Scien¬tific Papers of Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda Peda¬gogical University, 24 (1), 97-117. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI 10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Benson, P. (2001). Teaching and Researching Autonomy in Language Learning. Harlow : Longman.

Dafei, D. (2007). An Exploration of the Relationship between Learner Autonomy and English Proficiency. Retrieved September 27. Re¬trieved from http://www.asian-efl-journal.com/pta_Nov_07_dd.pdf ?origin=publication_detail.

Dam, L. (1990). Learner Autonomy in Practice: An experiment in learning and teaching. Gathercole (Ed.). Autonomy in Language Learning, I, 35-42. Great Britain : Centre for Information on Language Teaching and Research.

Dickinson, L. (1994). Learner autonomy: what, how and why? Autonomy in Language Learning (1st ed.), (pp. 2-12). Porto Alegre : Universi- dade Federal do Rio Grande do Sul.

Honnek, M. (2007). A closer look at learner autonomy - a qualitative study. Extended abstract of Diploma thesis. Retrieved August 2. Retrieved from http://is.muni.cz/th/12319/ff_m/thesis.pdf.

Kavaliauskiene, G. (2002). Three Activities to Promote Learner’s Autonomy. The Internet TESL Journal, VIII, (7). Retrieved July 4. Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Kavaliauskiene-Autonomy/.

Little, D. (1996). Constructing a theory of learner autonomy: Some steps along the way. Retrieved August 27. Retrieved from http://archive. ecml.at/mtp2/ELP_TT/ELP_TT_CDROM/DM_layout/Reference % 20Materials/English/David% 20Little% 20Constructing% 20a% 20 Theory%20of%20Learner%20Autonomy.pdf.

Little, D. (2006). Learner autonomy: Drawing together the threads of self-assessment, goal-setting and reflection. Retrieved August 27.

Retrieved from http://archive.ecml.at/mtp2/ELP_TT/results/DM_layout/00_10/06/06Supplementarytext.pdf.

Mykhalchuk, Nataliia, & Ivashkevych, Eduard (2018). Psycholinguistic features of the development of social intelligence of the teacher. Psy-kholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics: Zb. nauk. prats DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi ped. un-t imeni Hryhoriia Skovoro- dy» — Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics: Collec¬tion of Scientific Papers of Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Sko¬voroda Pedagogical University, 23 (1), 242-257. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.1211618 (ISSN 2415-3397, Index Copernicus, Web of Science).

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olha (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psykholin- hvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics: Zb. nauk. prats DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi ped. un-t imeni Hryhoriia Skovorody» — Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics: Collection of Scientific Papers of Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda Pedagogical University, 26 (1), 265-285. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI 10.31470/2309-1797-2019-26-1-265- 285.

Nunan, D. (2003). Nine steps to learner autonomy. Retrieved June 20. Retrieved from http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fsZ1.84007.1333707257!/menu/standard/file/200 3_11_Nunan_eng.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Онуфрієва, Л. (2021). Розвиток автономії студента засобами формування його соціального інтелекту. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (51), 9–32. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.9-32