ІНФОРМАЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИЙ ЗМІСТ МОНУМЕНТА РАМСЕСА ІІ У ЧАСОПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Kateryna Gamaliia Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160198

Ключові слова:

трансформація, семантичний зміст, українська культура, давньоєгипетське мистецтво, монумент Рамсеса, втілення.

Анотація

Мета статті дослідити та проаналізувати трансформацію початкового інформаційно-семантичного змі-сту монумента фараону Давнього Єгипту Рамсесу ІІ (ХІІІ ст. до н. е.) у наступних відтвореннях і інтерпретаціях в інших видах мистецтва, приділяючи особливу увагу діяльності представників української культури. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні діахронічного та порівняльно-історичного методів для визначення трансформації інформаційно-семантичного змісту давньоєгипетського монументу; методу аналізу та індукції – для виведення загальних висновків щодо семантичного відтворення та інтерпретацій; семіотичного методу – для встановлення зміненого або закладеного змісту. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні крос-культурних зв’язків давньоєгипетського мистецтва та української культурної спадщини через з’ясування внеску українських митців (Б. Лятошинського, В. Мисика, Лесі Українки) в розвиток єгиптології. На основі творчості пред-ставників української культури зіставлено втілений ними у хронотопі семантичний зміст, із закладеним у першо-основі давньоєгипетського монумента. Висновки. Твір мистецтва, виконаний у межах свого хронотопу, в рамках свого канону, з часом набуває деканонізованого виразу, втілюючи набагато більший або змінений зміст, ніж той, який було закладено в нього на момент створення. Інформаційно-семантичний зміст пам’ятки підлягає змінам суб’єктивного сприйняття, а також трансформації крізь призму історичних, природних та етнокультурних факторів, що накладаються транслятором. Дослідження вказаної трансформації у наступних відтвореннях і інтерпретаціях представниками української культури відкриває новий підхід до мистецтвознавчого аналізу пам’яток давньоєги-петського мистецтва. Особливо корисними у компаративному зіставленні виявилися методи дослідження літера-турознавчої та мистецтвознавчої наук.

Біографія автора

Kateryna Gamaliia, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва

Посилання

Бальмонт К. Д. Из мировой поэзии. Сб. переводов / К. Д. Бальмонт. – Берлин: Слово, 1921. – 224 с.

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. Книга I. Египет. /пер. с древнегреческого/. СПб.: Алетейя, 2017. – 226 с. (Новая античная библиотека. Источники).

Кагаров Е. Прошлое и настоящее египтологии / Е. Кагаров. – Сергиев Посад, 1915. – 105 с.

Кассирер Э. Естественнонаучные понятия и понятия культуры / Эрнст Кассирер [пер. с нем. И. Н. Зари-повой] // Вопросы философии. – 1995. – № 8. – С. 158-173.

Козлітіна О. І. Дискретна система образів в Єгипетському тексті Лесі Українки / О. І. Козлітіна // Нау-ковий вісник Миколаївського національного університету. – 2012. – Вип. 4-9. – С. 78-84.

Коцейовский А. Л. Тексты пирамид / А. Л. Коцейовский; под общей ред. А. С. Четверухина. – СПб.: Журнал "Нева"; "Летний сад", 2000. – 464 с.

Лотман Ю. М. Культура и информация // Ю. М. Лотман. Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. – Тарту, 1970. – Вып. 1. – С. 3-11.

Лотман Ю. М. Искусствознание и "точные методы" в современных зарубежных исследованиях [вступительная статья] / Ю. М. Лотман // Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные исследования: Сб. переводов / сост. и ред. Ю. М. Лотман, В. М. Петров. – М., 1972. –С. 5-23.

Лятошинський Борис. Романси 1920-х / автор-упорядник І. Б. Савчук. – К.; Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2014. – 287 с.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства / Эр-вин Панофский; [пер. с англ. В. В. Симонова]. – СПб.: Академический проект, 1999. – 455 c.

Стучевский И. А. Рамсес II и Херихор. Из истории древнего Египта эпохи Рамессидов / И. А. Стуче-вский / отв. ред. Э. А. Грантовский. – М.: Наука, 1984. – 175 с.

Українка Леся. Ліричні пісні Давнього Єгипту / Леся Українка // Там само. – 1910. – Кн. 9. – С. 385-390.

Українка Леся. Стародавня історія східних народів / Леся Українка. – Катеринослав, 1918. – 256 с.

Українка Леся. Напис в руїні / Леся Українка // Твори у 12 тт. – К.: Наукова думка, 1975. – Т. 1. – С.311-312.

Шеллі П. Б. Озімандія / Персі Біші Шеллі; [пер. з англ. Василя Мисика] // Захід і Схід: Переклади. –К.: Дніпро, 1990. – 546 c.

Champollion, J. F. Monuments de l’Egypte et de la Nubie. Notices deskriptives. V. II. Autographie en entire par G. Maspero / Jean Fransois Champollion. – Paris: Didot, 1889. – 724 p.

Kitchen K. A. Pharaoh Triumfant. The Life and times of Ramsessus II. King of Egypt / Kenneth A. Kitchen.– Warminster: Art & Phillips, 1982. – 272 p.

Quibell, J. E. The Ramesseum and Paget, R. F. E., Pirie A. A. The Tomb of Ptah-Hetep / James Edvard Quibell, R. F. E. Paget, A. A. Pirie. – London: William Cloves & Sons, 1898. – 93 p.

Stadelmann R. Die ägyptishen Pyramiden, vom Zigelbau zum Weltwunder / Rudolf Stadelmann. – Mainz a. Rhein: Verlag Philipp von Zabern. – 1991. – 313 S.

Wiedemann A. Die Unterhaltungsliteratur der alten Aegypter / Alfred Wiedemann. – Leipzig: J. C. Hinrich,

– 32 s.

Balmont, K. D. (1921). Ozymandia. Berlin: Slovo [in Russian].

Diodor Sicilian. (2017). Historical library. Book I. Egypt (Trans). St. Petersburg: Aleteya [in Russian].

Kagarov, E. (1915). The past and present of Egyptology. Sergiev Posad [in Russian].

Kassirer, E. (1995). Natural science concepts and concepts of culture. (I. N. Zaripova, Trans). Questions of philosophy, 8, 158-173 [in Russian].

Kozlitina, O. I. (2012). Discrete system of images in the Egyptian text of Lesya Ukrainka. Scientific bulletin of the Mykolaiv National University, 4-9, 78-84 [in Ukrainian].

Kotseyovsky, A. L. (2000). Texts of pyramids. A. S. Chetveruchin (Ed.). St. Petersburg: Journal “Neva”, “Letniy sad” [in Russian].

Lotman, Ju. M. (1970). Culture and information. Articles on the typology of culture. Materials for the theory of literature, 1, 3-11. Tartu [in Russian].

Lotman, Ju. M. (1972). Art Studies and "Exact Methods" in Modern Foreign Studies (introductory article). Semiotics and artometry. Modern foreign studies. Collections of translations. Ju. M. Lotman, V. M. Petrov (Ed.). Moscow: Mir [in Russian].

Lyatoshinsky, B. (2014). Romances of the 1920s. I. B. Savchuk (originator). Kyiv; Nijin: PP Lysenko M. M. [in Ukrainian].

Panofsky, E. (1999) Meaning and interpretation of fine art. Articles on the history of art (V. V. Simonova, Trans). St. Petersburg: Akademichesky proekt [in Russian].

Stuchevsky I. A. (1984). Ramsessus II and Herihor. From the history of ancient Egypt of the era of the Ramessides. E. A. Grantovsky (Ed.). Moscow: Nauka [in Russian].

Ukrainka, Lesya. (1910). Lyrical songs of ancient Egypt. Ibid, 9, 385-390 [in Ukrainian].

Ukrainka Lesya. (1918). The ancient history of the eastern peoples. Katerynoslav [in Ukrainian].

Ukrainka, Lesya. (1975). The inscription is in ruins. Work in 12 volumes. V. 1. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Shelly, P. B. (1990). Ozimandiya. (V. Mysyk, Trans). West and East: Translations. Kyiv: Dnipro [in

Ukrainian].

Champollion, J. F. (1889). Monuments de l’Egypte et de la Nubie. Notices deskriptives. Autographie en entire par G. Maspero. V. II. Paris: Didot [in French).

Kitchen, K. A. (1982). Pharaoh Triumfant. The Life and times of Ramsessus II. King of Egypt. Warminster: Art & Phillips [in English].

Quibell, J. E. (1898). The Ramesseum and Paget, R. F. E., Pirie A. A. The Tomb of Ptah-Hetep. London: William Cloves & Sons [in Endlish].

Stadelmann, R. (1991). Die ägyptischen Pyramiden, vom Ziegelbau zum Weltwunder. Mainz a. Rhein: Verlag Philipp von Zabern [in German].

Wiedemann, A. (1902). Die Unterhaltungsliteratur der alten Aegypter. Leipzig: J. C. Hinrich [in German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство