ПОСТАНОВКА МОВНОГО ГОЛОСУ ЯК ОСНОВА ОПАНУВАННЯ АРТИСТОМ МАЙСТЕРНІСТЮ СЛОВЕСНОЇ ДІЇ

Автор(и)

  • Natalia Donchenko Київський національний університет культури і мистецтв, Україна
  • Tatyana Nechaenko Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2018.160338

Ключові слова:

голос, голосомовний апарат, словесна дія, сценічне мовлення, театр, артист

Анотація

Мета роботи визначити основні принципи роботи над розвитком сценічного голосу, охарактеризувати професійні властивості мовного голосу артиста, його ознаки та методи роботи над ним. Методологія досліджен-ня полягає у застосуванні аналітичного, функціонального, мистецтвознавчого, системного, методів дослідження, принципів роботи над постановкою голосу, його розвитком , аналізі професійних властивостей мовного апарату артиста та методів і прийомів позбавлення вад голосового апарату. Наукова новизна полягає у апробації інно-ваційних розробок з питань постановки мовного голосу майбутніх фахівців сценічного мистецтва та у теоретич-ному обґрунтуванні основних критеріїв професійного оволодіння ними, а також засвоєння принципів роботи над розвитком голосу у художньо-творчому процесі. Висновки. Оволодіння принципами роботи над розвитком голо-су, його постановкою та збереженням професійних якостей мовного апарату – найважливіше завдання майстрів сценічного мистецтва. Артисту потрібний такий голосо-мовний апарат який би досконало і надійно передавав внутрішню суть словесної дії як необхідної складової сценічного мистецтва.

Біографії авторів

Natalia Donchenko, Київський національний університет культури і мистецтв

заслужений діяч мистецтв України, професор

Tatyana Nechaenko, Київський національний університет культури і мистецтв

доцент

Посилання

Аксёнов В. Искуссство художественного слова / В. Аксёнов. – Москва: Изд-во Академии педагогичес-ких наук РСФСР, 1962. – 132 с.

Гротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер : пер. з пол. / Єжи Гротовський – Львів: Літопис, 1999. – 185 с.

Карасьов М.М. Станіславський і сценічна мова/ М.М. Карасьов. – Київ, Мистецтво, 1963. – 160 с.

Моисеев Ч.Г. Дыхание и голос драматического актера / Ч.Г. Моисеев. – Москва: ГИТИС, 2005. – 112 с.

Муравьёв Б.Л. От дыхания – к голосу. Робота над речевым дыханием актёра / Б.Л. Муравьёв. – Лени-

нград: ЛГИТМиК, 1982. – 170 с.

Нечаєнко Т.В. Словесна дія: основи техніки мовлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури

мистецтв / Т.В. Нечаєнко. – Київ: ДАКККіМ, 2000. – 136 с.

Станиславский К. С. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. Работа актера над собой, Ч. 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / ред. коллегия М. Н. Кедров (глав. ред.) В. Н. Прокофьев ; подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Г. В. Кристи – Москва : Искусство, 1954. – 424 с.

Юссон Р. Певческий голос / Р. Юссон. – Москва, 1974. – 110 с.

Aksenov V. (1962). Art of the artistic word, Moscow: Publishing House of the Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR [in Russian].

Grotowski E. (1999). Theater. Ritual. Performer: per. from the floor, Lviv: Chronicle [in Ukrainian].

Karasev M.M. (1963). Stanislavsky and stage language, Kyiv, Art [in Ukrainian].

Moiseyev CH.G. (2005). Breath and the voice of a dramatic actor, Moscow: GITIS [in Russian].

Muravyov B.L. (1982). From the breath to the voice. Robot over the speech breathing of the actor, Leningrad: LGITMiK [in Russian].

Nichaenko T.V. (2000). Verbal Effect: The Basics of Speech Technology: Teaching. manual for studio higher tutor shut up Culture and Arts, Kyiv: DAKKKiM [in Ukrainian].

Stanislavsky K.S. (1954). Collection of works. In 8 vols T. 2. The actor's work on himself, C. 1. The actor's work on himself in the creative process of experiencing. Diary of a student / ed. the board of MN Kedrov (editor-in-chief) VN Prokofiev; preparation. text, entry. Art. and note. GV Kristi Moscow: Art [in Russian].

Husson R. (1974). Singing voice, Moscow [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27

Номер

Розділ

Мистецтвознавство