Oleksandr Prystemskyi

Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine
Doctor of Economic Sciences, Professor
Department of Accounting and Taxation

Scopus profile: link
Web of Science profile: link
ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9743-3563

Selected Publications:

  1. Prystеmskyi, O., Krukovska, A., Khelemeria, N. (2021). Stadiyi avtomatyzatsiyi elektronnoho dokumentoobihu. II International Science Conference on Science and practical Technologies. Luxembourg, 116–118. Available at: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/II-Conference-January-26%E2%80%93292021-book.pdf
  2. Prystеmskyi, O., Domaratskyi, V. (2021). Problemy vykorystannia prohrammnoho zabezpechennia dlia vedennia obliku. I International Science Conference on Multidisciplinary Research. Berlin, 276–278. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5751/Пристемський%20О.С..pdf?sequence=1&isAllowed=y
  3. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Synchak, V. P., Prystеmskyi, O. S., Tereshchenko, M. A. (2020). State Support of Agro-Insurance of Agricultural Risks in the Market of Goods Derivatives of Ukraine. Industrial Engineering & Management Systems, 19 (1), 93–102. doi: https://doi.org/10.7232/iems.2020.19.1.093 
  4. Trusova, N. V., Cherniavska, T. A., Pasieka, S. R., Hranovska, V. H. et. al. (2020). Innovative clustering of the region in the context of increasing competitive positions of the enterprises of the tourist-recreational destination. GeoJournal of Tourism and Geosites, 31 (3), 1126–1134. doi: https://doi.org/10.30892/gtg.31326-549 
  5. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Cherniavska, T. A., Prystеmskyi, O. S., Yeremenko, D. V., Demko, V. S. (2020). Financial Provision of Investment Activities of the Subjects of the World Industry of Tourist Services. Journal of Environmental Management and Tourism, 11 (4), 890–902. doi: https://doi.org/10.14505//jemt.v11.4(44).13 
  6. Trusova, N. V., Kyrylov, Y. Y., Hranovska, V. Hr., Krykunova, V. M., Sakun, A. Zh. (2020). The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites, 29 (2), 565–582. doi: https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490
  7. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Prystеmskyi, O. S., Hryvkivska, O. V., Advokatova, N. O. (2019). Determinants of the development venture financing of the subjects of Agrarian market of Ukraine. Asia Life Sciences, 1, 377–398. Available at: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/11059/1/2.pdf
  8. Trusova, N. V., Hryvkivska, O. V., Tanklevska, N. S., Prystеmskyi, O. S., Skrypnyk, S. V. (2019). Regional aspect of formation: The potential of financial safety in Agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences, 1, 169–186. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/3566/4646_ALS_21%281%29_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  9. Prystеmskyi, O., Pastukh, K. (2020). Dzherela finansovoi bezpeky pidpryiemnytskykh struktur. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsiyi uchniv, studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh kafedry pidpryiemnytstva i marketynhu Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: Innovatsiynyi rozvytok ta bezpeka pidpryiemstv v umovakh neoindustrialnoho suspilstva. Lutsk, 558–559. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5202/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.,%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20..pdf?sequence=1
  10. Prystеmskyi, O., Kyrychenko, Yu. (2020). Osnovni aspekty podannia zvitnosti v elektronniy formi dlia pidpryiemstv-platnykiv yedynoho podatku. Zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsiyi (z mizhnarodnoiu uchastiu): Bukhhalterskyi oblik, kontrol ta analiz v umovakh instytutsionalnykh zmin. Poltava, 782–784. Available at: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/5137/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20.,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%20..pdf?sequence=1