DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71494

Development of system operations models hierarchy on the aggregating sign of system mechanisms

Igor Lutsenko, Elena Fomovskaya, Elena Vikhrova, Olga Serdiuk

Abstract


Now there is a terminological uncertainty concerning such basic cybernetic categories as the mechanism, a product, operation. Such uncertainty, on the one hand, is caused by the fact that these categories, essentially, are interconnected. On the other hand, the object of research has to be defined by the class of solvable task.

As the concept “operation” is an abstraction of the highest level, it is necessary to establish compliance between the area of research and the type of operation. That is, there is a need for the decrease of the degree of abstraction, however, the power of the set connected with the concept “operation” has to be reasonable.

In the work, compliance between a hierarchical representation of the system mechanism structure which degree of hierarchy is expressed as the aggregating sign, and the power of the registration model of the system operation is established.

Identification of operations on the aggregating sign of system mechanisms allows to expand the conceptual cybernetic framework and to systematize problems which are solved in the course of operations research.

It is found that the cybernetic operation is the result of the interaction of system products and system mechanisms directed to transformation of input products of the operation to output products of the operation.

Definition of the cybernetic operation model as forms of data presentation displaying results of procedural interaction of system products and system mechanisms is given.

It is noted that a distinctive feature of the cybernetic operation is a limitation of its duration in time.

Definition of the operation and the operation model allows determining the area of developments connected with the statement and the solution of problems in operations research.

It is found that the registration model of any sets operation can be presented in the form of two functions comparable to each other: input and output functions.

Definition of input and output functions is a necessary and sufficient condition for unambiguous identification of the studied operation concerning its efficiency.


Keywords


classification of mechanisms; classification of products; operation; operation model; efficiency of use of resources

References


Lutsenko, I., Fomovskaya, E. (2015). Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2(78)), 30–36. doi: 10.15587/1729-4061.2015.54432

Gegel, G. V. F. (1974). Entsiklopediya filosofskih nauk. Vol. 1. Nauka logiki. Moscow: Myisl, 452.

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar (1983). Moscow: Sov. Entsikl., 840.

Averina, I. S. (2012). Evolyutsiya i klassifikatsiya fenomena «hozyaystvennyiy mehanizm». Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 2, 12–16.

Andrianova, N. A., Andrianov, R. O. (2015). Innovatsiya: izobretenie ili novshestvo neodnoznachnost terminologii. Ekonomicheskie i sotsialno–gumanitarnyie issledovaniya, 1 (5), 45–52.

Astahova, T. S., Beloozerov, V. N., Surikova, N. G., Dmitrieva, E. Yu. (2013). Elektronnoe izdanie universalnoy desyatichnoy klassifikatsii. Problemyi i resheniya, 3 (15), 24–29.

Babich, N. S., Batyikov, I. V. (2012). Faktoryi ottoka klientov: podhod, osnovannyiy na klassifikatsii produktov. Sovremennyie tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyiy vzglyad, 16, 43–47.

Knyazkov, A. S. (2012). Problemyi klassifikatsii takticheskih operatsiy. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 3, 185–192.

Onuchin, A. P. (1986). Voprosyi situativnoy metodiki i takticheskih operatsiy pri rassledovanii prestupleniy. Takticheskie operatsii i effektivnost rassledovaniya, 22–34.

Semenyuk, A. A. (2012). Slozhnyie voprosyi otneseniya rashodov na stati klassifikatsii operatsiy sektora gosudarstvennogo upravleniya. Buhgalterskiy uchot v byudzhetnyih i nekommercheskih organizatsiyah, 18, 41–46.

Savinova, V. A., Krasnov, S. V. (2014). Klyuchevyie osobennosti operatsiy REPO i ih klassifikatsiya (teoreticheskiy i uchebno–metodicheskiy aspekt). Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2 (2-4), 833–836.

Gasheva, E. V. (2014). Suschnost i osobennosti eksportnyih operatsiy kak ob'ekta nablyudeniya ucheta. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno–ekonomicheskogo universiteta, 4 (53), 107–111.

Lutsenko, I. A., Nikolaenko, N. I. (2011). Synthesis of change authority to regulate development environment controlled systems EFFLY. Technology audit and production reserves, 2 (2 (2)), 44–48. Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/4861/4512

Lutsenko, I. (2014). Identification of target system operations. Determination of the time of the actual completion of the target operation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (2 (72)), 42–47. doi: 10.15587/1729-4061.2014.28040

Lutsenko, I. (2015). Identification of target system operations. development of global efficiency criterion of target operations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (74)), 35–40. doi: 10.15587/1729-4061.2015.38963

Lutsenko, I., Vihrova, E., Fomovskaya, E., Serdiuk, O. (2016). Development of the method for testing of efficiency criterion of models of simple target operations. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (80)), 42–50. doi: 10.15587/1729-4061.2016.66307

Agrawal, S., Subramanian, K. R., Kapoor, S. (2010). Operations research – contemporary role in managerial decision making. Ijrras, 3 (2), 200–208.

Kulej, M. (2011). Operations research. Business Information Systems, 70.

Sottinen, T. (2009). Operations Research with GNU Linear Programming Kit Tommi Sottinen. ORMS 1020, 200.

Zenkevich, N. A., Gubar, E. A. (2007). Praktikum po issledovaniyu operatsiy. Sankt-Peterburg, 170.

Hemdi, A. T. (2007). Vvedenie v issledovanie operatsiy. Vilyams, 912.


GOST Style Citations


Lutsenko, I. Identification of target system operations. The practice of determining the optimal control [Text] / I. Lutsenko // Eastern–European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 6, Issue 2 (78). – P. 30–36. doi: 10.15587/1729-4061.2015.54432 

Gegel, G. V. F. Entsiklopediya filosofskih nauk. Vol. 1 [Text] / G. V. F. Gegel. – Nauka logiki. Moscow: Myisl, 1974. – 452 p.

Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Text]. – Moscow: Sov. Entsikl., 1983. – 840 p.

Averina, I. S. Evolyutsiya i klassifikatsiya fenomena «hozyaystvennyiy mehanizm» [Text] / I. S. Averina // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – Vol. 2. – P. 12–16.

Andrianova, N. A. Innovatsiya: izobretenie ili novshestvo neodnoznachnost terminologii [Text] / N. A. Andrianova, R. O. Andrianov // Ekonomicheskie i sotsialno–gumanitarnyie issledovaniya. – 2015. – Vol. 1, Issue 5. – P. 45–52.

Astahova, T. S. Elektronnoe izdanie universalnoy desyatichnoy klassifikatsii [Text] / T. S. Astahova, V. N. Beloozerov, N. G. Surikova, E. Yu. Dmitrieva // Problemyi i resheniya. – 2013. – Vol. 3, Issue 15. – P. 24–29.

Babich, N. S. Faktoryi ottoka klientov: podhod, osnovannyiy na klassifikatsii produktov [Text] / N. S. Babich, I. V. Batyikov // Sovremennyie tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyiy vzglyad. – 2012. – Vol. 16. – P. 43–47.

Knyazkov, A. S. Problemyi klassifikatsii takticheskih operatsiy [Text] / A. S. Knyazkov // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2012. – Vol. 3. – P. 185–192.

Onuchin, A. P. Voprosyi situativnoy metodiki i takticheskih operatsiy pri rassledovanii prestupleniy [Text] / A. P. Onuchin // Takticheskie operatsii i effektivnost rassledovaniya, 1986. – P. 22–34.

Semenyuk, A. A. Slozhnyie voprosyi otneseniya rashodov na stati klassifikatsii operatsiy sektora gosudarstvennogo upravleniya [Text] / A. A. Semenyuk // Buhgalterskiy uchot v byudzhetnyih i nekommercheskih organizatsiyah. – 2012. – Vol. 18. – P. 41–46.

Savinova, V. A. Klyuchevyie osobennosti operatsiy REPO i ih klassifikatsiya (teoreticheskiy i uchebno–metodicheskiy aspekt) [Text] / V. A. Savinova, S. V. Krasnov // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2014. – Vol. 2, Issue 2-4. – P. 833–836.

Gasheva, E. V. Suschnost i osobennosti eksportnyih operatsiy kak ob'ekta nablyudeniya ucheta [Text] / E. V. Gasheva // Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno–ekonomicheskogo universiteta. – 2014. – Vol. 4, Issue 53. – P. 107–111.

Lutsenko, I. A. Synthesis of change authority to regulate development environment controlled systems EFFLY [Text] / I. A. Lutsenko, N. I. Nikolaenko // Technology audit and production reserves. – 2011. – Vol. 2, Issue 2 (2). – P. 44–48. – Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/4861/4512

Lutsenko, I. Identification of target system operations. 1. Determination of the time of the actual completion of the target operation [Text] / I. Lutsenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2014. – Vol. 6, Issue 2 (72). – P. 42–47. doi: 10.15587/1729-4061.2014.28040

Lutsenko, I. Identification of target system operations. Development of global efficiency criterion of target operations [Text] / I. Lutsenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Vol. 2, Issue 2 (74). – P. 35–40. doi: 10.15587/1729-4061.2015.38963

Lutsenko, I. Development of the method for testing of efficiency indicators of models of simple target operations [Text] / I. Lutsenko, E. Vihrova, E. Fomovskaya, O. Serdiuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 2, Issue 4 (80). – P. 42–50. doi: 10.15587/1729-4061.2016.66307 

Agrawal, S. Operations research – contemporary role in managerial decision making [Text] / S. Agrawal, K.R. Subramanian, S. Kapoor // Ijrras. – 2010. – Vol. 3, Issue 2. – P. 200–208.

Kulej, M. Operations research [Text] / M. Kulej. – Business Information Systems, 2011. – 70 p.

Sottinen, T. Operations Research with GNU Linear Programming Kit [Text] / T. Sottinen. – ORMS 1020, 2009. – 200 p.

Zenkevich, N. A. Praktikum po issledovaniyu operatsiy [Text] / N. A. Zenkevich, E. A. Gubar. – Sankt-Peterburg, 2007. – 170 p.

Hemdi, A. T. Vvedenie v issledovanie operatsiy [Text] / A. T. Hemdi. – Vilyams, 2007. – 912 p.


Copyright (c) 2016 Elena Fomovskaya, Igor Lutsenko, Elena Vikhrova, Olga Serdiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 1729-3774, ISSN (on-line) 1729-4061