Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 14-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

Author Guidelines

(Останнє оновлення: 24 лютого 2022 р.)

Слобожанський науково-спортивний вісник – це періодичне видання Харківської державної академії фізичної культури (Україна), яке видається з 1997 року.

МЕТА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Слобожанський науково-спортивний вісник — міжнародний науковий журнал, що рецензується, видається щоквартально в електронному форматі. У журналі публікуються статті з фундаментальних та прикладних наук у фізичній культурі та спорті:
• тренувань та випробувань, спортивних результатів та аналізу
• фізіології спорту та фізичних вправ, спортивної медицини та травматології, спортивної генетики
• проблемам формування, відновлення, зміцнення та збереження здоров'я людини, фізичної терапії та оздоровлення, лікувальної та оздоровчої фізичної культури та медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту.
• спортивної педагогіки та психології та будь-яким іншим областям, безпосередньо пов'язаним з фізичною культурою та спортом.

Журнал запрошує до представлення високоякісних оригінальних дослідних та оглядових статей. Зверніть увагу, що до розгляду допускаються ті рукописи, які ніде більше не публікувалися.

Типи статей
У журналі будуть розглядатися такі типи статей:

Дослідницькі статті
У наукових статтях мають бути представлені результати оригінального дослідження. Ці рукописи повинні описувати, як проводився дослідницький проект, та забезпечувати ретельний аналіз результатів дослідження.

Оглядові статті
Є огляд опублікованої літератури з певної предметної області.

РЕДАКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
Журнал Слобожанський науково-спортивний вісник дотримується політики подвійного сліпого рецензування. Редакційний процес складається з двох етапів: попереднє рецензування та рецензування.

Перший етап: попереднє рецензування
Усі представлені рукописи, отримані редакцією, будуть перевірені заступником головного редактора журналу, щоб визначити, чи відповідає рукопис тематиці та етичній політиці журналу, чи є науково обґрунтованим, чи підготовлений він належним чином. Рукописи, які не відповідають стандартам журналу чи етичній політиці журналу, будуть відхилені до рецензування.

Другий етап: рецензування
Якщо стаття не відхилена на етапі попереднього рецензування, вона подається на рецензування. Кожна стаття зазвичай рецензується двома незалежними рецензентами (при необхідності їх може бути більше, а в деяких випадках процес рецензування може ґрунтуватися на звіті лише одного рецензента), після чого член редакційної ради, що займається відповідною науковою проблематикою, приймає рішення про публікацію одним із наступних способів:

• Відхилити – стаття є неприйнятною для публікації, повторна подача не розглядається
• Серйозна редакція – стаття вимагає серйозних змін та вимагає повторного розгляду без гарантії прийняття
• Незначна редакція – стаття приймається в попередньому порядку за умови дотримання умов, які необхідно виконати під час підготовки остаточної версії рукопису.
В обох випадках перегляду авторам надається 2-тижневий термін повернення виправлених рукописів. Будь-яке продовження цього періоду необхідно обговорити із заступником головного редактора.

УМОВИ ПОДАЧІ

Рукописи мають бути представлені через систему on-line подання журналу.
Автор, який подає, несе відповідальність за те, щоб публікація статті була схвалена всіма іншими співавторами. Автор, який подав заявку, також відповідає за те, щоб стаття отримала всі необхідні інституційні схвалення.

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ
Рукописи, що не відповідають вимогам журналу, етиці, стилю та формату, не братимуть участь у процесі рецензування.

ПІДГОТОВКА РУКОПИСУ
Статті повинні бути представлені у вигляді текстових файлів не більше 20 сторінок, включаючи анотацію та список літератури, підготовлених у програмі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, з полями 2,0 см з усіх 4-х сторін сторінки.

Статті публікуються англійською. Редакція надає платну послугу перекладу рукопису англійською мовою, у разі її прийняття до публікації в журналі. Перевірка англійського тексту перед відправкою рекомендується авторам, для яких англійська мова не є рідною.

При подачі статті всі малюнки та таблиці мають бути включені у файл рукопису. Усі малюнки мають бути наведені в рукописі у послідовному порядку та пронумеровані.

Таблиці
Таблиці вимагають короткого, але описового заголовка. Основні розділи таблиці мають бути позначені горизонтальними лініями. Пояснювальна частина повинна бути включена до виносок, зазначених у тілі таблиці в порядку їх появи. Таблиці повинні бути послідовно пронумеровані по всьому тексту. Одиниці вимірювання повинні бути включені до заголовка стовпця. Таблиці не повинні дублювати матеріал у тексті чи ілюстраціях.

Графіки чи діаграми
Повинні бути підготовлені в Excel, послідовно пронумеровані по всьому тексту. Якщо статтю буде прийнято, авторів попросять надати вихідні файли малюнків.

Ілюстрації
Малюнки мають бути представлені у форматах BMP, JPG, GIF або TIF. Приймаються лише гарні малюнки та оригінальні фотографії. Якщо малюнок (зображення) був опублікований раніше, необхідно вказати першоджерело та надати письмовий дозвіл на відтворення матеріалу від правовласника. Якщо статтю буде прийнято, авторів попросять надати вихідні файли малюнків.
Усі малюнки, чи то фотографії, графіки чи діаграми, мають бути послідовно пронумеровані по всьому тексту.

Формули
Використовуйте Microsoft Equation Editor або MathType. Рівняння мають бути доступні для редагування редакцією та не повинні відображатися у форматі зображення.

Заміри виміру
Одиниці виміру мають бути представлені легко і лаконічно з допомогою Міжнародної системи одиниць (СІ).

Акроніми/абревіатури/ініціалізми повинні бути визначені при першій їх появі в кожному із трьох розділів: інструкції; Основний текст; перший малюнок або таблиці. При першому визначенні акроніми/абревіатура/ініціалізм мають бути додані у круглих дужках після письмової форми.

Посилання
Усі включені посилання мають бути процитовані у тексті.
Цитата в тексті складається з прізвища автора та року публікації. Якщо ви цитуєте певну частину джерела, ви повинні також додати номер сторінки або позначку часу. Наприклад: (Сміт, 2020, с. 170).

Подання статті полягає у підготовці двох документів:
1. Титульний лист
2. Основний текст (без прізвищ авторів)

 


Перший файл – титульний лист (цей файл не буде наданий рецензентам)

Інформація надається будь-якою мовою, крім «Інформації про авторів»


Назва статті
Назва має бути пов'язана з дослідженням, яке наводиться у статті. Воно має бути коротким та точним, без скорочень.

Інформація про авторів (англійською мовою):

Для кожного автора:
Ім'я та Прізвище автора
Назва академічного закладу, місто, країна
Адреса електронної пошти
ORCID ID

Повне ім'я автора, відповідального за листування по рукопису, телефон та адресу електронної пошти

Авторський внесок
Вкажіть внесок кожного із співавторів у публіковану роботу з використанням наступних критеріїв: дизайн/планування дослідження, збір/введення даних, аналіз даних/статистика, інтерпретація даних, підготовка рукопису, аналіз/пошук літератури, збір коштів.

Заява про конфлікт інтересів
Автори повинні заявити про всі відповідні інтереси, які можуть бути сприйняті як конфліктуючі. Автори повинні пояснити, чому кожен інтерес може бути конфліктом. Якщо конфліктів немає, то автори повинні вказати це.

Заява про фінансування
Автори повинні вказати, як фінансувалося дослідження та публікація їхньої статті, вказавши орган (органи) фінансової підтримки (повністю), а потім відповідний номер гранту.
Якщо дослідження не отримало спеціального фінансування, автори повинні зазначити це.

Подяки
Будь-хто, хто зробив внесок у дослідження або рукопис, але не є зареєстрованим автором, повинен бути відзначений (з їхнього дозволу) (фінансова підтримка, технічна допомога та інтелектуальні вклади, не пов'язані з авторством).


Другий файл - основний текст

Складається з назви статті, анотації (українською та англійською мовами) та тексту, без прізвищ авторів (та інших елементів, фактів, що дозволяють дізнатися авторів).

Анотація:
Анотація має бути об'єктивним уявленням статті. Загальний обсяг анотації має становити трохи більше 250 слів. Анотація повинна слідувати стилю структурованих тез із заголовками: Мета; Матеріал, учасники та методи; Результати; Висновки.
Ключові слова: від трьох до десяти відповідних ключових слів, які не входять до заголовка.

Рукопис повинен бути розбитий на такі розділи:

Вступ

У вступі слід коротко представити дослідження у широкому контексті і підкреслити, чому воно важливо. Необхідно описати поточний стан області досліджень та процитувати основні публікації. Насамкінець коротко згадайте основну мету роботи. Введення має бути зрозумілим для вчених, які працюють поза темою статті.

Матеріал і методи

У розділі «Матеріал і методи» дайте чіткий опис дослідження та того, як воно проводилося; Саме опишіть використовувані процедури та матеріали, щоб дослідження можна було відтворити.

Підрозділи з коротким описом змісту по порядку:

Учасники
Опишіть вибірку: скільки учасників, як вони були набрані. Вкажіть основні демографічні дані (вік та стандартне відхилення, розподіл за статтю тощо), основні критерії віднесення учасників до груп. Обґрунтуйте репрезентативність вибірки.
Наприкінці зазначається, що учасники підписали форму поінформованої згоди на участь у дослідженні. Якщо учасниками дослідження є діти, форму інформованої згоди підписують їх батьки.

Методи
Опишіть методи, що застосовуються, досить докладно, щоб інші могли повторити дослідження. Якщо ви маєте більше одного методу, використовуйте підрозділи з відповідними заголовками.
Нові методи повинні бути описані докладно, в той час як методи, що добре зарекомендували себе, можуть бути описані коротко і відповідним чином процитовані. Вкажіть нормативи оцінки отриманих результатів або відповідні оціночні шкали.
Вкажіть усі інструменти, використані під час збору даних, та показники, які вони вимірюють. Ці інструменти можуть включати обладнання, апаратне забезпечення, програмне забезпечення або тести і т.д.
При описі показників слід використовувати Міжнародну систему одиниць (СІ) та стандартні скорочення.

Процедура
Стисло опишіть, як саме ви зібрали необхідні дані. Поясніть, як експеримент проводився. Хтось тестував учасників, де вони тестувалися чи спостерігалися тощо.
Якщо представлені роботи містять дослідження за участю людей або тварин, потрібне схвалення локального етичного комітету, а також автори повинні підтвердити, що експерименти, описані в рукописі, були виконані відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації.

Статистичний аналіз
Вкажіть, які програми використовувалися для статистичного аналізу. Опишіть процедури статистичного аналізу, але їх результати: які статистичні показники використовувалися під час аналізу даних, обгрунтування використання цих тестів, вкажіть рівень значимості, застосований дослідженні. При невеликих величинах вибірок застосування параметричних показників можливе лише за підтвердження нормального розподілу ознак у сукупності.

Результати

Необхідно докладно описати позитивні та/або негативні результати дослідження та результати статистичного аналізу.
Цей розділ повинен спиратися на таблиці та малюнки з мінімальним супровідним текстом. Разом із даними у тексті, а також у таблицях та малюнках має бути показана статистична значимість (вкажіть точні значення p з трьома десятковими знаками).
Заголовки та підписи до таблиць та малюнків повинні дозволяти вважати їх такими, що не потребують пояснень. Не повинно бути повторення даних, таблиць або малюнків.
Результати повинні бути представлені точно і не повинні містити матеріалу, що підходить для обговорення.
Одиниці, кількості та формули мають бути виражені відповідно до Міжнародної системи (одиниці СІ).

Обговорення

Слід критично обговорити результати дослідження з погляду обмежень дослідницького проекту, застосовуваного методу та поточних знань, доступних у літературі, як можна інтерпретувати з погляду попередніх досліджень, і робочих гіпотез. Висновки та його значення слід обговорювати у якнайширшому контексті, а недоліки роботи слід підкреслювати. Наприкінці розділу обговорення має бути представлене практичне значення результатів дослідження. Також можна згадати майбутні напрями досліджень.

Висновки

Повинні відображати найважливіші аспекти результатів, отриманих у цьому дослідженні.

Використана література (References)

У блоці References описи подаються латиницею: наводяться оригінальні назви робіт, записані латинськими літерами (англійською, німецькою, польською та ін. мовами), а назви, написані кирилицею, транслітеруються. Якщо в публікації є авторський варіант назви англійською мовою, то наводиться саме вона, а не транслітерація.

Список літератури має бути оформлений відповідно до міжнародного стандарту APA. Усі посилання мають бути наведені наприкінці статті за абеткою (за першим автором), без нумерації. Усі перелічені джерела мають бути процитовані в рукописі та зазначені автором.

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.