Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Слобожанський науково-спортивний вісник?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Журнал виходить 1 раз на 2 місяці:

№ 1 - 28.02 (подання статті - до 20.01)
№ 2 - 30.04 (подання статті - до 10.03)
№ 3 - 30.06 (подання статті - до 10.05)
№ 4 - 31.08 (подання статті - до 20.07)
№ 5 - 31.10 (подання статті - до 20.09)
№ 6 - 31.12 (подання статті - до 10.11)


При підготовці статей просимо Вас дотримуватися наступних вимог:

Текст обсягом 8 і більше сторінок формату А4 у редакторі WORD 2003 (для оглядових статей – мінімум 20 стор.), у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною.
Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1). Мова статті – українська, російська, англійська.

Анотація, прізвища та ініціали авторів, ключові слова – трьома мовами: українською, російською, англійською.

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів та міністерства.
Формули повинні бути набраними в редакторі формул MS Equation.
Рисунки та графіки повинні бути виконані в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком. Усі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків, тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями – готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

СТРУКТУРА СТАТТІ

Тематичний рубрикатор: УДК.

Прізвища, ініціали авторів.

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, її місцезнаходження). Назва країни (для іноземних авторів).

Назва статті (до 10 слів).

Анотація. 15-20 рядків. Повинна бути структурованою. Відображати мету, матеріал та методи, результати, висновки.

--------------------------------------------------

Приклад анотації:

Мета: аналіз впливу експериментальної методики на мотивацію учнів 5–6 класів до занять фізичною культурою у школі. Матеріал і методи: мотивація школярів до занять фізичною культурою визначалась за допомогою двох анкетувань, проведених до та після реалізації методики в контрольній та експериментальній групах. Були відібрані 109 учнів 5–6 класів загальноосвітньої школи № 67 м. Харкова: 5-А та 6-А класи склали експериментальну групу, 5-Б та 6-Б класи утворили контрольну групу. Результати: виявлено низький рівень інтересу учнів до занять фізичною культурою та значущість примусу у відвідуванні занять на фоні різнобічного спортивного дозвілля підлітків. Висновки: зафіксовано позитивний вплив розробленої методики як на рівень інтересів, цінностей та мотивів, так і на особливості поведінки учнів.

Abstract. Deyneko A. Increased motivation for physical training of pupils of 5-6 classes. Purpose: to analyze the impact of experimental techniques to motivate pupils of 5-6 classes in physical training at school. Material and Methods: student motivation to physical training was determined by means of two questionnaires conducted before and after the implementation of the methodology in the control and experimental groups. 109 students 5–6 grade Kharkiv secondary school № 67 were selected: 5-A and 6-A forms was the experimental group, 5-B and 6-B forms formed the control group. Results: a low level of student interest in physical training and the importance of coercion in attendance on a background of diverse sports entertainment adolescents is revealed. Conclusions: positive influence of methodology as on the level of interests, values and motivations, and pupils behavior is observed.

 -------------------------------------------------

Ключові слова: (5-8 слів).

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. (Необхідно розкрити важливість проблеми, що досліджується, провести аналіз публікацій, що стосуються питань вирішення саме даної проблеми, показати, що зроблено, дослідниками в плані її вирішення, а що ні, підкреслити необхідність проведення Ваших досліджень).

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами.

Мета дослідження. Завдання дослідження. Метою повинно бути вирішення проблеми, або отримання знань щодо проблеми, яка сформульована в назві. Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, завдання формулюють питання, на які повинна бути отримана відповідь для реалізації мети дослідження. Для формулювання мети бажано використовувати слова: встановити, виявити, розробити, довести та т.і.

Матеріал і методи дослідження. Треба вказати кількість, вік, спортивну кваліфікацію досліджуваних, умови, тривалість та послідовність проведення експерименту. Потрібно не просто назвати методи, що Ви використовували у своїх дослідженнях, потрібно коротко обґрунтувати їх вибір, пояснити чому взяті саме ці методи.

Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов'язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, різних діаграм. Дані, які представляються в таблицях, мають бути суттєвими, повними, порівнянними, достовірними. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.

Висновки з даного дослідження. Висновки містять коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та витікати з основного змісту роботи.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список використаної літератури подається у двух варіантах:

1. Автентичний (не менше 10, для оглядових – мінімум 25, з яких не менш 5 - іноземних) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських та зарубіжних фахових наукових журналів, у тому числі, опубліковані у Слобожанському віснику. Відомості про них повинні відповідати вимогам Гарвардського стилю. Текст статті обов’язково повинен містити посилання  на використані літературні джерела.

2. Referens оформлюється за Гарвадською системою (BSI). Рекомендації щодо оформлення тут

 Наприкінці статті обов’язково вкажіть для кожного автора (російською та англійською мовами): прізвище, ім'я та по батькові (повністю) із зазначенням учених ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційну назву та поштову адресу установи чи організації); ORCID: е-mail. Вкажіть поштову адресу з індексом (для розсилки авторського примірника), контактні телефони.


 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Наше видання використовує положення про авторські права CREATIVE COMMONS для журналів відкритого доступу. 

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.