Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Журнал виходить 1 раз на 2 місяці:

№ 1 - Лютий. Статті приймаються до 1 лютого.
№ 2 - Квітень. Статті приймаються до 1 квітня.
№ 3 - Червень. Статті приймаються до 1 червня.
№ 4 - Серпень. Статті приймаються до 1 серпня.
№ 5 - Жовтень. Статті приймаються до 1 жовтня.
№ 6 - Грудень. Статті приймаються до 1 грудня.

 

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися наступних вимог:

Текст статті (без анотацій та списку літератури) обсягом 8 і більше сторінок формату А4 у редакторі WORD 2003 (у форматі *.doc).

Шрифт – Times New Roman 14, нормальний, без переносів, абзаци – 1,25, вирівнювання за шириною.

Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5 (в таблицях – 1). Мова статті – українська,  англійська.

 

СТРУКТУРА СТАТТІ 

Тематичний рубрикатор: УДК.

Назва статті (до 10 слів). Назва статті повинна відображати зміст і мету цієї статті.

Ім’я та Прізвища авторів.

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто, країна).

Анотація. Анотація повинна відображувати зміст статті; мати структуру: Мета: …, Матеріал і методи: …, Результати: …, Висновки: …. Обсяг анотації повинен бути не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Подається трьома мовами (укр., англ., рос.)

Ключові слова: 5–8 слів, які характеризують досліджувану проблему.

Вступ. Вступ описує, що автор сподівається досягти, та чітко означає досліджувану проблему. Повинен узагальнювати відповідні дослідження для забезпечення контексту і пояснювати, які дослідження інших авторів, якщо такі є, оскаржуються або вимагають продовження. Наприкінці Вступу вказується мету дослідження.

Матеріал і методи дослідження. Розділ статті, що повинен описувати експеримент, гіпотези, загальний план експерименту або методику. Повинно бути сформульовано план, відповідний для відповідей на питання. Представлено достатньо інформації, щоб відтворити дослідження (характер контингенту досліджуваних, методи). Вказати, які в статті дотримуються процедури. Розташувати їх в порядку значимості. Якщо такі методи є новими, вони повинні мати докладні пояснення. Вказати наявність вибірки. Описати належним чином обладнання та матеріали. Для статей медичного характеру потрібно вказати відповідні стандарти про дотримання етики медичних досліджень (за участю людини або тварин).

Результати дослідження. Автор повинен пояснити, яких відкриттів він досяг в дослідженні. Вони повинні бути зрозуміло згруповані і мати логічну послідовність. Представлений належний аналіз отриманих результатів дослідження; статистичні дані.

Висновки / обговорення. У даному розділі подається інтерпретація результатів дослідження; як результати співвідносяться з очікуваннями і більш раннім дослідженням; стаття підтримує або спростовує попередні теорії. Пояснюється, як дослідження вплинуло на прогрес наукових знань. Наприкінці розділу вказуються Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список посилань подається у двох варіантах:

1. Кирилицею (не менше 10, з яких не менш 5 – іноземних) повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських та зарубіжних фахових наукових журналів. Відомості про них повинні відповідати вимогам Гарвардського стилю. Текст статті обов’язково повинен містити посилання на використані літературні джерела.

2. Латиницею (Referenсеs) оформлюється за Гарвадською системою (BSI). Рекомендації щодо оформлення можна подивитися за посиланнями транслітерація для видань російською мовою: http://translit.net транслітерація для видань українською мовою: http://ukrlit.org/transliteratsiia

Наприклад:

1. Datsko, T. (2014), Dovidnyk z rehbi (zapochatkuvannia hry v sviti, v Rosiiskii ta Avstro-Uhorskii imperiiakh, v SRSR ta Ukraini) [The rugby guide (starting the game in the world, in the Russian and Austro-Hungarian empires, in the USSR and Ukraine)], Lviv : BONA, 312 p. (in Ukr.).

2. Ivanechko, N. R. (2013), "The process of forming a marketing strategy". Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. No. 7 (146). pp. 123-130. (in Ukr.).

3. Kvasnytsia, O. M. (2016), "Effectiveness of Rugby-7 Qualified Physical Training Programs", Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 15 : Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoi kultury (fizychna kultura i sport). Vyp. 9, pp. 51-55. (in Ukr.).

4. Pasko, V. V. (2016), Innovatsiini tekhnolohii udoskonalennia fizychnoi ta tekhnichnoi pidhotovlenosti rehbistiv na etapi spetsializovanoi bazovoi pidhotovky [Innovative technologies for improving the physical and technical preparedness of rugby players at the stage of specialized basic training]: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. nauk z fiz. vykhovannia ta sportu: spets. 24.00.01. Dnipropetrovsk, 22 p. (in Ukr.).

Наприкінці статті обов’язково вкажіть для кожного автора (українською, англійською та російською мовами): прізвище, ім'я та по батькові (повністю) із зазначенням учених ступенів і вчених звань, місце роботи (офіційну назву та поштову адресу установи чи організації); ORCID; е-mail.

Оплата

Вартість однієї сторінки, оформленої відповідно до вимог, становить 107 гривень. Умови здійснення оплати будуть надіслані у разі прийняття статті до друку.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.