Актуальні аспекти використання e-learning в сфері фізичної культури

Андрій Маракушин, Олександр Піддубний, Артем Чередніченко

Анотація


Мета: актуалізувати впровадження електронного навчання для вмотивування студентської молоді до рухової активності.

Матеріал і методи: обраний метод узагальнення та аналізу, що використовувався при вивченні підходів, визначень та результатів дослідження у різних авторів за темою дослідження.

Результати: узагальнено та проаналізовано: підходи з формування мотивації у студентів до рухової активності; визначення електронного навчання; результати впровадження електронного навчання в навчальний процес студентів у різних авторів.

Висновки: доведено, що підходи різних авторів щодо вмотивування студентської молоді до рухової активності не включають використання сучасних засобів електронного навчання; встановлено, що електронне навчання може стати відмінним доповненням очної форми освіти; актуалізовано напрями подальшого наукового пошуку.


Ключові слова


фізичне виховання; мотивація; електронне навчання; студенти; навчальний процес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алеева, Ю.В., Попова, Н.В. (2015), "Педагогические условия формирования мотивации студентов к занятию физической культурой", Мир науки, культуры, образования, № 2, С. 7-10.

2. Анохін, Е.М. (2003), "Формування мотивації курсантів військових навчальних закладів до занять фізичною підготовкою як невід’ємна передумова підвищення її ефективності", Матеріали відкритої науково-методичної конференції «Фізична підготовка військовослужбовців» 29–30 квітня 2003 р., НУФВСУ, Київ, С. 100-104.

3. Ахмедова, А.М. (2015), "Использование современных электронных средств обучения в учебном процессе", Science Time, № 1 (13), С. 36-39.

4. Ашанин, В.С. (2004), "Дидактические основы обучения методам многомерного анализа данных в подготовке специалистов в области физической культуры и спорта", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 7, С. 23-24.

5. Беляничева, В.В., Грачева, Н. В. (2009), "Формирование мотивации занятий физической культуры у студентов", Физическая культура и спорт: интеграция науки и практики, Вып. 2, ООО Издательский центр «Наука», Саратов, С. 6.

6. Біліченко, О. (2011), "Особливості мотивації до занять з фізичного виховання у студентів", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 5, С. 3-5.

7. Бойцова, Т.Л., Жукова, О.Л. (2010), "Физическая культура студентов на основе реализации мотивационно-личностного подхода", Вестник ТГПУ, № 4, С. 108-111.

8. Гружевский, В.А. (2014), "Целесообразность использования инновационных технологий в формировании личностно-ориентированной мотивации студентов к физическому воспитанию", ППМБПФВС, № 3, С. 28-30.

9. Друзь, В.А. (2005), "Оптимальный режим обучения и методы его построения", Сб. текстов выступлений 5-ой межвуз. конф., НУА, Харьков, С. 67-69

10. Захаріна, Є.А. (2008), Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02, Київ, 24 с.

11. Иванова, Е.О., Осмоловская, И.М. (2011), Теория обучения в информационном обществе, Просвещение, Москва.

12. Конкина, М.А. (2008), "Занятия физической культурой и спортом в структуре ценностных ориентаций среди студенческой молодежи", Материалы III Всероссийского социологического конгресса, Институт социологии РАН, Российское общество социологов, Москва, С. 1-3.

13. Коноплева, Е.Н. (2008), "Формирование мотивации к занятиям физической культурой у студентов нефизкультурных вузов посредством лекционных занятий по теории и методике физкультуры", Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 3, С. 45-51.

14. Малаховський, О. (2013), "Формування інформаційно-комунікативної культури студентів у галузі фізичного виховання і спорту", Актуальні проблеми фізичного виховання: теорія та практика: матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 19 квітня 2013 р.), ред. кол.: Ткачук, Л.В. (гол. ред.) та інші, ВПЦ «Візаві», Умань, С. 120.

15. Малинов, М.Б., Мочалов, С.П., Третьяков, В.С. (2013), "Разработка информационной системы мониторинга электронного обучения в вузах", Вестник КемГУ, № 4 (56), С. 45-48.

16. Михайлова, Н.В. (2012), "Особенности организации асинхронного обучения студентов вуза в электронной среде", Вестник ОГУ, № 2 (138), С. 149-154.

17. Михеева, Т.М., Холодова, Г.Б. (2014), "Формирование мотивации студентов к самостоятельным занятиям физической культурой (на примере оздоровительного бега)", Вестник ОГУ, № 3 (164), С. 89-93.

18. Наговицын, Р.С. (2011), "Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузе", Фундаментальные исследования, № 8-2, С. 293-298.

19. Назимок, В.В. (2012), "Мотивация студентов к занятиям боксом в процессе физического воспитания", ППМБПФВС, № 8, С. 54-56.

20. Нижник, С.Г., Батанина, И.А. (2014), "Педагогическая модель формирования тьюторской компетентности преподавателя вуза в условиях электронного обучения", Известия ТулГУ. Гуманитарные науки, № 4-2, С. 139-144.

21. Пантюхина, Л.Е., Махов, А.С., Матвеев, А.П., Чайка, Ж.Ю. (2015), "Структура мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом у студентов высших учебных заведений неспортивного профиля", Ученые записки университета Лесгафта, № 7, С. 206-212.

22. Пономаренко, В.С. (2010), "Упровадження персональних навчальних систем у навчальний процес", Економія розвитку, № 2 (54), С. 5-9.

23. Ранних, В.Н. (2014), "Электронные обучающие курсы как эффективное средство обучения в вузе", Известия ТулГУ. Гуманитарные науки, № 4-2, С. 210-215.

24. Романчук, С.В. (2006), Формування мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом курсантів технічних військових навчальних закладів: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02, Львів, 24 с.

25. Семеріков, С.О. (2009), Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах: дис. д-ра пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика), Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, Київ, 536 с.

26. Соловов, А.В. (2006), Электронное обучение: проблематика, дидактика, технология, Новая техника, Самара.

27. Стариченко, А.Е., Сардак, Л.В. (2014), "Применение современных технических средств обучения в e-learning", Педагогическое образование в России, № 2, С. 143-145.

28. Старшинова, Т.А., Маклецов, С.В. (2012), "Применение средств электронного обучения для формирования информационной компетентности", Вестник Казанского технологического университета, № 17, С. 330-333.

29. Тарасова, О.А. (2009), "Совершенствование мотивации студентов к поддержанию двигательной и социальной активности через физкультурно-спортивную деятельность", Известия РГПУ им. А.И. Герцена, № 112, С. 189-193.

30. Токтарова, В.И. (2013), "Модель учебно-методического обеспечения образовательного процесса вуза в контексте электронного обучения", Вестник Марийского государственного университета, № 11, С. 87-90.

31. Ядровская, М.В. (2013), "Модели учебно-педагогической коммуникации в системе электронного обучения вуза", Образовательные технологии и общество, № 2, С. 469-488.

32. Якушева, Н.М. (2012), "Дидактические принципы создания средств электронного обучения и вопросы их реализации", Педагогика и психология образования, № 1, С. 87-96.

33. Bates, T. (2001), National strategies for e-learning in post-secondary education and training, UNESCO.

34. Defining eLearning, Performance, Learning, Leadership, & Knowledge Site, available at: http: // www.nwlink.com /~donclark/ hrd / elearning / define.html.

35. Education World: Educators Battle Over Calculator Use, available at: http://www.educationworld.com/ a_curr/curr072.shtml

36. Rosenberg, M. (2007), "Beyond E-Learning: New Approaches to Managing and Delivering Organizational Knowledge", ASTD International Conference, June 3, Atlanta, 2007.

DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.014

Copyright (c) 2017 Андрій Маракушин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge