DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.016

Ефективність побудови навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15–17 років протягом річного макроциклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки

Олександр Півень, Тетяна Дорофєєва

Анотація


Мета: розроблено та експериментально перевірено побудову навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15–17 років протягом річного макроциклу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості.

Матеріал і методи: до експерименту були залучені 30 юних важкоатлетів віком 15–17 років, всі вони мали II та III спортивні розряди.

Результати: виявлено, що спортсмени експериментальної групи, які використовували нетрадиційну методику тренувань, використовувавши різні режими тренування – ізокінетичний, пліометричний, стато-динамічний, ударний метод при швидкісно-силовій підготовці, в який входили стрибки з різними пристроями у глибину та вистрибування, після експерименту покращили силові показники в сумі двоборства на 16,5 кг, а також встановили власні рекорди на відміну від контрольної групи, котра тренувалась за традиційною методикою, та покращила силові результати на 7,2 кг.

Висновки: встановлено, що використання нетрадиційних методів розвитку швидкісно-силових якостей важкоатлетів, а саме – різні режими тренування – ізокінетичного, пліометричного, стато-динамічного, ударного методу, сприяє більш ефективному розвитку швидкісно-силових якостей, а отже, веде до зростання спортивних результатів у важкій атлетиці. 


Ключові слова


підготовка важкоатлетів; річний макроцикл; ударний метод; швидкісно-силова підготовка; спортивні результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Верхошанский, Ю.В. (2013), Основы специальной силовой подготовки в спорте, Советский спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и Спорт, Москва.

Дворкин, Л.С. (2005), Тяжелая атлетика, Советский спорт, Москва.

Джим, В.Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 10-16.

Доронин, А.М. (1992), Скоростно-силовая подготовка спортсменов с использованием машины управляющего воздействия: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук, ГЦОЛИФК, Москва, 28 с.

Евдокимов, Б.С. (1971), "Оценка уровня специальной подготовки физической подготовленности тяжелоатлета. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 118-123.

Ипполитов, Н.С. (1975), Исследование прогностической значимости скоростно-силовых качеств у подростков при отборе для занятий тяжелой атлетикой: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук, Ленинград, 24 с.

Коробков, А.В. (1964), Исследование взаимосвязи развития физических качеств и обучения технике тяжелоатлетических упражнений: автореферат. дис. канд. пед. наук, Москва, 25 с

Лапутин, H.A. (2004), Специальные упражнения тяжелоатлета, Физкультура и спорт, Москва.

Медведев, А.С., Фролов, А.И., Фураев, А.Н. (1980), "Скоростно-силовые качества тяжелоатлетов высокой квалификации и их взаимосвязь с техническим майстерством. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 33-34.

Михайлюк, М.П. (1977), "Скоростно-силовая подготовка квалифицированных тяжелоатлетов. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 46-48.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту, ДІА, Київ.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, в 2 кн., Кн. 1, Олимп. лит.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, в 2 кн., Кн. 2, Олимп. лит.

Півень, О.Б., Джим, В.Ю. (2014), "Удосконалення тренувального процессу спортсменів силових видів спорту з урахуванням їх біоритмів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(43), С. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2014-5.012.

Півень, О.Б., Дорофєєва, Т.І. (2017), "Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(60), С. 75-85, doi: 10.15391/snsv.2017-4.015.

Фарфель, B.C. (1963), Трибуна мастеров тяжелой атлетики, Физкультура и спорт, Москва.

Филин, В.П. (1970), Проблема совершенствования двигательных (физических) качеств детей школьного возраста в процессе спортивной тренировки: автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра. пед. наук, Москва, 55 с.

Черняк, А.В. (1970), "Скоростно-силовая подготовка спортсменов- разрядников", Тяжелоатлет: сборник статей в помощь тренеру, ФиС, Москва, С. 28-36.

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387-405, doi: 10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Huijing, P.A. (1992), "Elastic Potential of Muscle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 151-168.

Komi, P.V. (1992), "Stretch-Shortening Cycle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 169-179.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександр Півень, Тетяна Дорофєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge