DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.016

Ефективність побудови навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15–17 років протягом річного макроциклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки

Олександр Півень, Тетяна Дорофєєва

Анотація


Мета: розроблено та експериментально перевірено побудову навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15–17 років протягом річного макроциклу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості.

Матеріал і методи: до експерименту були залучені 30 юних важкоатлетів віком 15–17 років, всі вони мали II та III спортивні розряди.

Результати: виявлено, що спортсмени експериментальної групи, які використовували нетрадиційну методику тренувань, використовувавши різні режими тренування – ізокінетичний, пліометричний, стато-динамічний, ударний метод при швидкісно-силовій підготовці, в який входили стрибки з різними пристроями у глибину та вистрибування, після експерименту покращили силові показники в сумі двоборства на 16,5 кг, а також встановили власні рекорди на відміну від контрольної групи, котра тренувалась за традиційною методикою, та покращила силові результати на 7,2 кг.

Висновки: встановлено, що використання нетрадиційних методів розвитку швидкісно-силових якостей важкоатлетів, а саме – різні режими тренування – ізокінетичного, пліометричного, стато-динамічного, ударного методу, сприяє більш ефективному розвитку швидкісно-силових якостей, а отже, веде до зростання спортивних результатів у важкій атлетиці. 


Ключові слова


підготовка важкоатлетів; річний макроцикл; ударний метод; швидкісно-силова підготовка; спортивні результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Верхошанский, Ю.В. (2013), Основы специальной силовой подготовки в спорте, Советский спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и Спорт, Москва.

Дворкин, Л.С. (2005), Тяжелая атлетика, Советский спорт, Москва.

Джим, В.Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 10-16.

Доронин, А.М. (1992), Скоростно-силовая подготовка спортсменов с использованием машины управляющего воздействия: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук, ГЦОЛИФК, Москва, 28 с.

Евдокимов, Б.С. (1971), "Оценка уровня специальной подготовки физической подготовленности тяжелоатлета. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 118-123.

Ипполитов, Н.С. (1975), Исследование прогностической значимости скоростно-силовых качеств у подростков при отборе для занятий тяжелой атлетикой: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пед. наук, Ленинград, 24 с.

Коробков, А.В. (1964), Исследование взаимосвязи развития физических качеств и обучения технике тяжелоатлетических упражнений: автореферат. дис. канд. пед. наук, Москва, 25 с

Лапутин, H.A. (2004), Специальные упражнения тяжелоатлета, Физкультура и спорт, Москва.

Медведев, А.С., Фролов, А.И., Фураев, А.Н. (1980), "Скоростно-силовые качества тяжелоатлетов высокой квалификации и их взаимосвязь с техническим майстерством. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 33-34.

Михайлюк, М.П. (1977), "Скоростно-силовая подготовка квалифицированных тяжелоатлетов. Тяжелая атлетика", Физкультура и спорт, Ежегодник, С. 46-48.

Олешко, В.Г. (2011), Підготовка спортсменів у силових видах спорту, ДІА, Київ.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, в 2 кн., Кн. 1, Олимп. лит.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, в 2 кн., Кн. 2, Олимп. лит.

Півень, О.Б., Джим, В.Ю. (2014), "Удосконалення тренувального процессу спортсменів силових видів спорту з урахуванням їх біоритмів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(43), С. 65-69, doi: 10.15391/snsv.2014-5.012.

Півень, О.Б., Дорофєєва, Т.І. (2017), "Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(60), С. 75-85, doi: 10.15391/snsv.2017-4.015.

Фарфель, B.C. (1963), Трибуна мастеров тяжелой атлетики, Физкультура и спорт, Москва.

Филин, В.П. (1970), Проблема совершенствования двигательных (физических) качеств детей школьного возраста в процессе спортивной тренировки: автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра. пед. наук, Москва, 55 с.

Черняк, А.В. (1970), "Скоростно-силовая подготовка спортсменов- разрядников", Тяжелоатлет: сборник статей в помощь тренеру, ФиС, Москва, С. 28-36.

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387-405, doi: 10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.

Huijing, P.A. (1992), "Elastic Potential of Muscle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 151-168.

Komi, P.V. (1992), "Stretch-Shortening Cycle", Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publications, pp. 169-179.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олександр Півень, Тетяна Дорофєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.