DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.019

Сучасні технології, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку

Сергій Футорний, Наталія Носова, Тетяна Коломієць

Анотація


Мета: проаналізувати та узагальнити наукову інформацію з проблеми технологій, які використовуються в процесі фізичного виховання і реабілітації при порушеннях постави і плоскостопості у дітей старшого дошкільного віку, за даними спеціальної науково-методичної літератури.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз та узагальнення літературних і документальних джерел передбачав використання ряду наступних методів: метод реконструкції, метод аперципіювання, аспективний аналіз, герменевтичний аналіз, проблемний аналіз.

Результати: незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань профілактики і корекції порушень постави людини, досягнуті останнім часом результати і їх безперечну цінність для науки і практики, можна констатувати той факт, що запропоновані технології і методи не в повній мірі дозволяють ефективно справлятися з неухильно зростаючою чисельністю дітей старшого дошкільного віку з різними функціональними порушеннями ОРА.

Висновки: з кожним роком збільшується кількість дітей старшого дошкільного віку, що мають функціональні порушення постави. Недостатня ефективність оздоровчих заходів при порушеннях постави дітей старшого дошкільного віку багатьма дослідниками пояснюється недостатньою розробленістю технологій оцінки її стану. Отримані дані вказують на необхідність розробки технології вимірювання та аналізу рівня стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у фрoнтальній і у сагітальній площинах.


Ключові слова


постава; діти старшого дошкільного віку; фізична реабілітація; фізичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Альошина, А.І. (2016), Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора наук з фіз. виховання і спорту, Київ, 44 с.

Бондарь, Е.М. (2009), Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 5–6 лет с учетом пространственной организации их тела: дис. на соискание ученой степени канд. наук по физическому воспитанию и спорту, Киев, 224 с.

Бичук, І.О. (2011), Технологія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної культури: дис. на здобуття ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту, Івано-Франківськ, 216 с.

Гасеми Бехнам (2003), Оздоровительная технология при нарушении осанки у детей 7–8 лет: дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук, РГБ, Москва, 135 c.

Гутерман, Т.А. (2005), Дифференцированная коррекция нарушений осанки у детей 6–7 лет средствами оздоровительной физической культуры: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук, Краснодар, 25 с.

Кашуба, В.А. (2003), Биодинамика осанки школьников в процессе физического воспитания: дис. на соискание ученой степени д-ра наук по физ. воспитанию и спорту, Киев, 40 с.

Кашуба, В.А. (2003), Биомеханика осанки, Олимпийская литература, Киев.

Кашуба, В.А., Тышко, Е.М. (2004), "Биомеханическая коррекция нефиксированных нарушений опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста", Физическое воспитание студентов творческих спеціальностей, № 1, С. 71-77.

Кашуба, В.А., Адель Бенжедду (2005), Профилактика и коррекция нарушений пространственной организации тела человека в процессе физического воспитания, Знання Украины, Киев.

Кашуба, В.А. (2011), "Современные представления о профилактике и коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата детей старшего дошкольного возраста в процессе физического воспитания", XV congres stintific international «Sportul olimpic si sportul pentru toti», Т. 1, USEFS, Сhisinau, С. 575-579.

Кашуба, В., Козлов, Ю. (2012), "Влияние программы физической реабилитации на пространственную организацию тела детей 5–6 лет с круглой спиной в условиях дошкольных общеобразовательных учреждений", Молодіжний науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, Вип. 7, С. 79-82.

Кашуба, В.А., Лазарева, Е.Б., Козлов, Ю.В. (2014), "Содержание технологии физической реабилитации детей 5–6 лет, с нефиксированными нарушениями опорно-двигательного аппарата, в условиях дошкольного учебного заведения", Ученые записки БГУФК, № 2, С. 10-15.

Кашуба, В.А., Бондарь, Е.М., Гончарова, Н.Н., Носова, Н.Л. (2016), Формирование моторики человека в процессе онтогенеза, Вежа-Друк, Луцьк.

Кастюнин, С.А. (2008), Физкультурно-спортивная работа по плаванию: Методическое пособие, ГОУ ВПО «ЛГПУ», Липецк.

Корд Махназ (2010), Фізична реабілітація дітей 68 років із порушеннями постави у фронтальній площині та сколіотичною хворобою в умовах загальноосвітніх шкіл Ірану: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту, Київ, 22 с.

Красикова, И.С. (2008), Осанка: воспитание правильной осанки. Лечение нарушений осанки, Корона-Век, Санкт-Петербург.

Кудяшева, А.Н. (2012), Физическая реабилитация нарушений осанки детей младшего школьного возраста: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук, Набережные Челны, 23 с.

Лукина, Г.Г. (2003), Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников в процессе физического воспитания: автореф. дис. канд. пед. наук, Санкт-Петербург, 24 с.

Макарова, Э.В. (2003), Физическая реабилитация детей со сколиозом І степени в специализированных дошкольных учреждениях: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. по физ. воспитанию и спорту, Киев, 22 с.

Мухаммед Абдель Кадер Амро (2001), Физическая реабилитация детей дошкольного возраста с функциональной недостаточностью стоп: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. наук по физ. восп. и спорту, Киев, 20 с.

Пангелова, Н.Є. (2014), Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. вих. і спорту, НУФВСУ, Київ, 42 с.

Потапчук, А.А., Дидур, М.Д. (2001), Осанка и физическое развитие детей. Программа диагностики и коррекции нарушений, Речь, СПб.

Рыжова, С.П. (1996), Профилактика плоскостопия и косолапости у детей дошкольного возраста: автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук, Омск, 18 с.

Тимошенко, Л.М. Лавренюк, С.Г., Жуковська, Т.П. (2008), Система роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку: матеріали досвіду роботи ДНЗ № 54 м. Макіївка для дітей із порушенням опорно-рухового апарату. Комплекс загальнорозвивальних вправ до конспектів занять із фізичної культури з дошкільниками, ТОВ «ЛІПС» ЛТД Запоріжжя.

Филимонова, О.С. (2008), Организация и содержание физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с различным состоянием опорно-двигательного аппарата на основе средств фитнеса: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук, Краснодар, 24 с.

Kozlov, Yu. (2012), "Physical rehabilitation of children 5–6 years old with functional disorders of the musculoskeletal system, in the conditions of a pre-school educational institution", Theory and methodology of physical education and sports, No. 1, рр. 65-68.

Narskin G.I. (2003), System of prevention and correction of abnormalities of the musculoskeletal system in preschool and school-age children by means of physical education: doct. of sci. thesis, MNIIFC, Moscow, 36 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Сергій Футорний, Наталія Носова, Тетяна Коломієць

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.