DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-5.004

Застосування та вплив комплексної програми фізичної терапії на стан серцево-судинної та вегетативної нервової систем жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння

Юлія Калмикова, Сергій Калмиков, Вікторія Полковник-Маркова, Anna Reutska

Анотація


Мета: дослідити динаміку типів реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження за допомогою проби Мартіне-Кушелевського та визначити функціональний стан вегетативної нервової системи (ВНС) за допомогою вегетативного індексу Кердо жінок молодого віку, хворих на аліментарне ожиріння, під впливом розробленої комплексної програми фізичної терапії.

Матеріал і методи: в основу дослідження покладено клініко-функціональне обстеження 50 жінок віком від 18 до 30 років, хворих на аліментарне ожиріння І–ІІ ступеня.

Результати: проведено і проаналізовано стан серцево-судинної системи на дозоване фізичне навантаження за допомогою проби Мартіне-Кушелевського та вегетативної нервової системи за індексом Кердо.

Висновки: застосування програми фізичної терапії, яка включає гіпокалорійну дієту, масаж, лікувальну гімнастику з елементами спортивно-орієнтованої аеробіки, дозовану ходьбу в поєднанні з дихальними вправами з урахуванням активності ВНС, сприяє нормалізації функціонального стану серцево-судинної і вегетативної нервової систем.


Ключові слова


ожиріння; програма фізичної терапії; серцево-судина система; вегетативна нервова система; обстеження хворих

Повний текст:

PDF

Посилання


Белая, Н.А. (2001), Лечебная физкультура и массаж, Советский спорт, Москва.

Бессесен, Д.Г., Кушнер, Р. (2004), Избыточный вес и ожирение: профилактика, диагностика и лечение, Бином, Москва.

Бойко, С.М., Калмикова, Ю.С. (2015), "Дослідження ефективності фізичної реабілітації за функціональними показниками серцево-судинної системи при комбінованих аортальних пороках", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 13-19.

Бубнова, М. (2009), "Ожирение и кардиометаболический риск пациента. Возможности профилактики", Врач, № 5, С. 48-53.

Вардимиади, Н.Д., Машкова, Л.Г. (1998), Лечебная физкультура и диетотерапия при ожирении, Здоровье, Киев.

Вербов, А.Ф. (2006), Азбука массажа, Полиглот, Москва.

Дедова, И.И., Мельниченко, Г.А. (2004), Ожирение: этиология, патогенез, клинические аспекты, Медицинское информационное агентство, Москва.

Дорофеева, Е.Е. (2010), "Некоторые особенности влияния упражнений аэробного характера на метаболический и гормональный ответ женщин средних лет", Український медичний альманах, № 2, Т. 2, С. 36-39.

Драпкина, О.М., Корнеева, О.Н., Ивашкин, В.Т. (2010), "Влияние на параметры абдоминального ожирения у больных метаболическим синдромом: фокус на приверженность диетическим рекомендациям", Лечащий врач, № 7, С. 29-34.

Єфіменко, П.Б. (2013), Техніка та методика класичного масажу, ХНАДУ, Харків.

Калмиков, С.А. (2008), Фітотерапія, ХДАФК, Харків.

Калмиков, С.А. (2012), Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу, на поліклінічному етапі: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.24 «Лікувальна фізична культура та спортивна медицина», ДЗ "Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України", Дніпропетровськ, 24 с.

Калмиков, С.А. (2013), Комплексна фізична реабілітація при плевритах, Харків.

Калмиков, С.А. (2013), Комплексна фізична реабілітація при пневмонії, Харків.

Калмиков, С.А. (2016), Фізична реабілітація при захворюваннях органів травлення, Харків.

Калмиков, С.А., (2012), "Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі застосування засобів фізичної реабілітації", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5-1 (32), С.102-105.

Калмиков, С.А., Драніщева, О.В. (2015), "Фізична реабілітація при недостатності аортального клапану", XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Урдіна, Г.С. (2016), ″Актуальні питання лікувальної фізичної культури у випадку наявності диссекреторного та астеновегетативного синдромів хронічного гастриту″, Проблеми безперервної медичної освіти та науки, № 4, С. 60-65.

Калмиков, С.А., Калмикова, Ю.С., Чухраєва, М.Г. (2016), "Особливості механізму лікувальної дії фізичних вправ при гіпотонічній хворобі", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 2, С. 17-20.

Калмиков, С.А., Калмыкова, Ю.С., Поруччикова, Л.Г. (2015), "Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни", Проблеми безперервної медичної науки та освіти, № 1(17), С. 19-24.

Калмиков, С.А., Козак, Л.А. (2014), "Оцінка ефективності застосування програми фізичної реабілітації у хворих на позалікарняну пневмонію в період реконвалесценції", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали I Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-12 грудня 2014 року, ХДАФК, Харків, 171-175.

Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2015), ″Клініко-фізіологічні основи для складання комплексних програм з фізичної реабілітації осіб, хворих на хронічний гастрит″, XV Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт та здоров я", ХДАФК, Харків, С. 244-246.

Калмикова, Ю.С. (2013), Комплексна фізична реабілітація при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С. (2014), Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку, ХДАФК, Харків.

Калмикова, Ю.С., Калмиков, С.А., Садат, К.Н. (2017), "Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 16-26.

Калмикова, Ю.С., Ракчеєва О.В. (2016), "Актуальні питання лікувальної фізичної культури при нейро-циркуляторній дистонії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 2, С. 24-29.

Калмикова, Ю.С., Яковенко, Л.Ю. (2015), "Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції, 10-11 грудня 2015 року, ХДАФК, Харків, С. 195-197.

Калмыков, С.А., Феди, Б.С. (2016), "Актуальные вопросы немедикаментозной терапии начальных стадий гипертонической болезни", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 3, С. 101-108.

Кольяшкин, М.А. (2009), Лечебное питание, Феникс, Ростов н/Д.

Лобыкина, Е.Н. (2010), "Разработка, реализация и оценка эффективности комплексной методики лечения избыточной массы тела и ожирения", Профилактическая медицина, № 2, С. 23-28.

Мартиросов, Э.Г., Руднев, С.Г. (2004), "Антропометрические методы определения жировой и мышечной массы тела", Проблемы современной антропологии (сборник, посвященный 70-летию со дня рождении профессора Б.А. Никитюка), С. 40-62.

Марченко, В.О., Калмикова, Ю.С. (2017), "Аналіз ефективності програм фізичної терапії при аліментарному ожирінні", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 33-43.

Мастеров, О.С., Калмиков, С.А. (2017), "Аналіз результатів корекції гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу засобами фізичної терапії", Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, № 1, С. 44-52.

Попов, С.Н и др. (2008), Лечебная физическая культура, Валеев, Н.М, Гарасеева, Т.С. (ред.), Академия, Москва.

Попова, С.Н. (2005), Физическая реабилитация, Феникс, Ростов н/Д.

Турко, Л.В., Калмиков, С.А. (2015), "Застосування засобів фізичної реабілітації при ішемічній хворобі серця", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 219-225.

Хоули, Э.Т., Френкс, Б.Д. (2000), Оздоровительный фитнесс, Олимпийская литература, Киев.

Candeias, V., Armstrong, Т.Р. & Xuereb, G.C. (2010), "Diet and physical activity in schools: perspectives from the implementation of the WHO global strategy on diet, physical activity and health", Can. J. Public Health, No. 101, Suppl 2, pp. 28-30.

Kalmykov, S. & Kalmykova, J. (2016), "The characteristics of the medicinal plants used in the herbal medicine оf type 2 diabetes", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 3(53), pp. 26-30.

Kalmykov, S. & Kalmykova, Y. (2017), "Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process", Slobozhanskyi herald of science and sport, No. 6(62), pp. 43-47.

Kalmykov, S.A. (2013), "Features of method of medical physical culture at insufficiency of aortic valve", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 1, pp. 25-29.

Kalmykov, S.A., Kalmykova, Y.S. & Bezyazichnaya, O.V. (2015), "Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniqu", News of science and education, No. 15(39), pp. 38-46.

Kalmykov, S.A., Urdina, G.S. & Pelikh, I.V. (2014), "Study of the efficiency use of physical rehabilitation in patients with chronic gastritis", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 18(9), pp. 30-34.

Kalmykova, Y.S. (2013), "Features of medical feed at saccharine diabetes", Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, No. 17(1), pp. 30-33.

Kalmykov, S. A., Kalmykova, Yu.S. & Sadat, K.N. (2017), "Analiz efektyvnosti zastosuvannia prohramy fizychnoi reabilitatsii pry khronichnomu hastryti typu V", Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii, No. 2, рр. 60-69.

Kérdö, I. (1966), "Ein aus Daten der Blutzirkulation kalkulierter Index zur Beurteilung der vegetativen Tonuslage", Acta neurovegetativa, Bd.29, No. 2, pp. 250-268.

Yuliya, K. and Sergey, K. (2018), "Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus", Journal of Physical Education and Sport, No. 18(2), pp. 641-647, doi: 10.7752/jpes.2018.02094.

Wayne, A.M. (2000), Vegetative disorders: clinic, treatment, diagnosis, Medicine, Moscow.

Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека (Принята 19.10.2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО). ООН по вопросам образования, науки и культуры, режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml

Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. Oviedo, 04.04.1997 г., availably at: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/164.htm

World Medical Association (2013), "Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects", JAMA Т. 310 (20): 2191–2194, doi:10.1001/jama.2013.281053


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Юлія Калмикова, Сергій Калмиков, Вікторія Полковник-Маркова, Anna Reutska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.