DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-6.002

Характерні відмінності у виборі факторів здорового способу життя як складових індивідуальної фізичної культури сучасних школярів

Оксана Марченко

Анотація


У статті розглянуто фактори здорового способу життя, яких дотримуються школярі різних вікових груп.

Мета: дослідити вікові особливості формування факторів здорового способу життя як складових індивідуальної фізичної культури школярів 11–17 років.

Матеріал і методи: у досліджені взяли участь 628 осіб (юнаків – 282; дівчат – 346). Для вирішення завдань дослідження було проведено анкетування респондентів «Визначення мотивів та інтересів школярів у галузі фізичної культури і спорту».

Результати: визначено, що руховий режим, як один з головних факторів здорового способу життя у юнаків і дівчат 14–17 років, залишається на останньому місці, крім учнів спортивних класів. Доведено, що тільки 34,1% випускників, 48,9% учнів 9-го класу та 33,3% десятикласників не вживають алкогольні напої. Найбільший відсоток серед юнаків, які палять, визначений у 7-му та 8-му класах (33,3% та 22,7% відповідно). Юнаки випускних класів більше дотримуються здорового способу життя, відсоток тих, хто палить, зменшується до 14,6%. Серед дівчат виявлено, що палять 23,3% дев’ятикласниць.

Висновки: доведено, що у віковому аспекті між юнаками та дівчатами існують досить суттєві розходження у виборі пріоритетних факторів здорового способу життя, яких вони дотримуються протягом тижня. Відношення до шкідливих звичок також є різним та неоднозначним. Тобто, з віком змінюються пріоритети ціннісних орієнтацій молоді, а фактор статі має вплив на формування уявлень юнаків і дівчат на ведення здорового способу життя.


Ключові слова


школярі; юнаки; дівчата; здоровий спосіб життя; фізична культура; спорт; шкідливі звички

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко, Г.Л. (1999), «Проблемы управления здоровьем человека», Наука в олимпийском спорте, Спец.выпуск, С. 56-60.

Аршавский, И.А. (1982), Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития, Наука, Москва.

Бальсевич, В.К. (2000), Онтокинезиология человека, Академия, Москва.

Боднар, І.Р. (2014), Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів I-III груп здоров’я: дисертація, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Львів, 400 с.

Височан, Л. (2015), "Формування основ здорового способу життя в учнів молодших класів", Гірська школа Українських Карпат, № 12-13, С. 241-243.

Давыденко, Д.Н., Зорин, В.Е., Борильхевич, В.Е. и др. (2001), Социальные и биологические основы физической культуры, СПбГУ, СПб.

Євстігнєєва, І.В. (2012), Гендерне виховання учнів основної школи на уроках фізичної культури: дисертація к. п. н., Луганськ, 228 с.

Круцевич, Т. (2012), "К вопросу об эффективности системы физического воспитания в общеобразовательных школах Украины", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 239-243.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н. (2017), "Фізичне виховання як соціальне явище", Теорія і методика фізичного виховання, Олімп. л-ра, Київ, Т. 1, С. 40-58.

Круцевич, Т.Ю., Марченко, О.Ю. (2017), "Age Differenced of Self-esteem of Physical Self at School. Gender Aspects", Physical Education, Sports and Health in Modern Society: Collected Scientific Papers of Lesya Ukrainka Eastern European National University, № 2 (38), С. 112-116.

Марченко, О.Ю. (2017), "Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді", Фізична культура і спорт: досвід та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 1 березня 2017, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, № 3. 1 березня (43.1), С. 180-183.

Марченко, О.Ю. (2014), "Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: науковий журнал, № 1, С. 37-41.

Москаленко, Н. (2011), "Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 12-16.

Пангелова, Н.Є. (2013), Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Переяслав-Хмельницький.

Тарасенко, Л.В. (2007), Гендерный подход в физическом воспитании как фактор оздоровления младших школьников: диссертация, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула.

Томенко, О.А. (2012), Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія, Суми.

Федоренко, Є.О. (2011), Формування мотивації до спеціально організованої рухової активності старшокласників: дисертація, Дніпропетровський державний університет фізичної культури, Дніпропетровськ, 229 с.

Штилева, Л.В. (2008), Фактор пола в образовании: гендерный поход и аналіз, Москва.

МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України» (2017), Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2016 рік, Київ, 516 с.

Schmidt, Richard A. & Timoty, D. Lee (2005), Motor control and Learning: Behavioral Emphasis, Hardback.

Harris, J. (2005), "Health – related exercise and physical education", Physical education, Essential issues, pp. 78-97.

Pawlowski, C.S., Ergler, C., Tjørnhø j-Thomsen, T., Schipperijn, J. et al. (2015), "'Like a soccer camp for boys'. A qualitative exploration of gendered activity patterns in children's self-organized play during school recess", European Physical Education Review, Vol. 21, pp. 275-291.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Оксана Марченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge